Meie koolist

Töökorralduse reeglid


KINNITATUD
direktori 29. septembri 2011. a.
käskkirjaga nr 11

 

Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli töökorralduse reeglitega määratakse kindlaks tööandja ja töötajate kohustused ja käitumisreeglid töösuhetes lähtudes Eesti Vabariigi õigus­aktidest.
Töökorralduse reeglid on Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli sisene dokument, mis kehtib kõigi kooli töötajate jaoks.

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Töökorralduse reeglid tagavad töötajatele vajalikud tingimused tööülesannete täitmiseks ja määravad kindlaks tööandja ja töötajate kohustused ja õigused.

1.2 Tööandja tutvustab töötajale töökorralduse reegleid, samuti nende muudatusi ja täiendusi. Nendega tutvumise tõestuseks on töötaja allkiri.

1.3 Pooled juhinduvad oma tegevuses:
1.3.1 Eesti Vabariigi õigusaktidest, pidaja või kooli direktori käskkirjadest, direktori või teda asendava isiku korraldustest ja juhenditest;
1.3.2 koolis kehtivatest eeskirjadest ja kordadest;
1.3.3 töökorralduse reeglitest;
1.3.4 töölepingust ja ametijuhendist;
1.3.5 kõik töökorralduse reeglitega seotud küsimused lahendab tööandja talle antud õiguste piires ja vastavuses kehtiva seadusandlusega.

 

2. TÖÖTAJATE TÖÖLEVÕTMISE JA VABASTAMISE KORD

2.1 Töölepingu sõlmimine, muutmine, peatumine või ülesütlemine on sätestatud Töölepingu seaduses.

2.2 Töötajaga töölepingu sõlmimiseks nõuab tööandja järgmiste dokumentide esitamist:
2.2.1 isikut tõendav dokument;
2.2.2 tunnistus (diplom) vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
2.2.3 tervisetõend;
2.2.4 muud dokumendid seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega ettenähtud juhtudel.

2.3 Kooli töötajaga sõlmib töölepingu kooli direktor ja määrab töötaja otsese ülemuse.

2.4 Tööleping loetakse sõlmituks, kui pooled on lepingule alla kirjutanud või töötaja on tööle lubatud.

2.5 Töölepingu kirjalikus dokumendis sisalduvad järgmised andmed:
2.5.1 tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht;
2.5.2 töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg, tähtajalise töölepingu korral selle kestus ja alus;
2.5.3 ametinimetus;
2.5.4 töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutmise aeg (palgapäev), tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed;
2.5.5 müüd hüved, kui nendes on kokku lepitud;
2.5.6 tööaeg;
2.5.7 töö tegemise koht;
2.5.8 puhkuse kestus;
2.5.9 viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise ette­teatamise tähtajad;
2.5.10 tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele.

2.6 Ametijuhendis on sätestatud töötaja töö eesmärgid, tööülesanded, õigused, kohustused, vastutus ja töötajale esitatavad nõuded. Ametijuhend on töölepingu lahutamatu osa.

2.7 Tööle võtmisel tutvustab tööandja töötajale töökorralduse reegleid, tuleohutuse, töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju ning muid tööks vajalikke dokumente.

2.8 Tööle võtmisel on tööandjal õigus määrata töötajale katseaeg kuni neli kuud, vajadusel fiksee-ritakse katseaja pikkus töölepingus. Aeg, mil töötaja puudus töölt mõjuvatel põhjustel, katseaja hulka ei arvestata ja lõpptähtaeg lükkub nende päevade võrra edasi. Mõjuvateks põhjusteks loetakse ajutist töövõimetust, tasustamata puhkust ja viibimist ajateenistuses. Katseaeg on hinda­maks, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse vastava töö tegemisel. Katseaja tulemused määrab kindlaks tööandja.

2.9 Juhul kui määratakse katseaeg, peab katseaja kestel töötaja/tööandja töölepingu ülesütlemise soovist ette teatama vähemalt 15 kalendripäeva. Kui katseaja tulemused on ebarahuldavad, siis peab tööandja seda töötajale põhjendama.

 

3. TÖÖAEG

3.1 Pideva tööstaaži hulka arvatakse sama tööandja juures töölepingu alusel vaheaegadeta töötatud aeg, töölepingu peatumise aeg ja sunnitult töölt puudutud aeg.
3.2 Töölepingu lõpetamise päevaks on töötaja tööloleku viimane päev, kui seadus ei näe ette teisiti. Tööandja on kohustatud tagastama töötajale tööraamatu kui see on tööle asudes esitatud ja maksma lõpparve töölepingu lõpetamise päeval.
3.3 Hiljemalt töölepingu lõpetamise päeval on töötaja kohustatud tagastama tööandjale kõik tema valduses olevad töövahendid ja muud materiaalsed väärtused ning andma üle kogu tema valduses oleva tööalase dokumentatsiooni.

 

4. TÖÖ- JA PUHKEAEG

4.1 Tööaeg on seaduse, muu õigusakti, töölepingu või poolte kokkuleppel määratud aeg, mille kestel on töötaja kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile.

4.2 Kooli juhtkonna ja teenindava personali arvestuslik tööaeg on 40 tundi nädalas, kui tööleping ei näe ette teisiti.

4.3 Pedagoogilise personali üldtööaeg on 35 tundi nädalas, õpilaskodu sotsaiaalpedagoog-kasvataja üldtööaeg on 30 tundi nädalas, kui tööleping ei näe ette teisiti.

4.4 Pedagoogilise personali üldtööaeg on kindlaks määratud tunniplaani, korrapidamise ja ringide töögraafikute, ametijuhendis nimetatud koosolekute ja teiste koolitööga seotud ürituste toimumis-ajaga.

4.5 Koolivaheaeg on töötajatele üldjuhul tööaeg, kui pole kokku lepitud teisiti.

4.6 Pedagoogilisele personalile on õppenõukogu tööst osavõtt kohustuslik.

4.7 Õpetajad peavad tööle tulema hiljemalt 10 minutit enne oma esimese tunni algust, korrapidajad-õpetajad 20 minutit enne koolipäeva algust.

4.8 Õppetunni kestus on 45 minutit ja selle kestel vastutab aineõpetaja kõigi tunnis viibivate õpilaste turvalisuse eest. Vahetunni kestus on vähemalt 10 minutit ja selle kestel vastutab õpilaste turvalisuse eest korrapidaja-õpetaja.

4.9 Kooli juhtkonna, majandus- ja abipersonali ning vajadusel pedagoogilise personali tööpäeva algus on kell 8.00 ja lõpp kell 16.00, kui pole kokku lepitud teisiti.

4.10 Töötajad võivad endale valida tööpäeva kestel 30-60 minutilise aja einestamiseks. Einestamise aeg arvatakse tööaja hulka.

4.11 Puhkepäevad on laupäev ja pühapäev.

4.12 Erandjuhtudel võib tööandja töötaja tema nõusolekul tööle kutsuda puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Sel juhul antakse töötajale täiendav puhkepäev mõnel teisel töötajale sobival ajal või kompenseeritakse puhkepäevadel ja riiklikel pühadel tööl oldud aeg rahaliselt.

4.13 Töötaja puhkeajale lisanduvad järgmised rahvus- ja riigipühad:
4.13.1 uusaasta (1. jaanuar);
4.13.2 iseseisvuspäev (24. veebruar);
4.13.3 suur reede;
4.13.4 ülestõusmispühade 1. püha;
4.13.5 kevadpüha;
4.13.6 nelipühade 1. püha;
4.13.7 võidupüha (23. juuni);
4.13.8 jaanipäev (24. juuni);
4.13.9 taasiseseisvumispäev (20. august);
4.13.10 jõululaupäev (24. detsember);
4.13.11 esimene jõulupüha (25. detsember);
4.13.12 teine jõulupüha (26. detsember).

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

 

5. TÖÖKOHALT PUUDUMINE

5.1 Töölepinguga sätestatud tööajal ei ole töötajal lubatud tegeleda tööväliste asjadega.

5.2 Töötajad on kohustatud teavitama oma haigestumisest, lapse hooldamise tõttu sunnitud töölt puudumisest või tööle mitteilmumisel esimesel võimalusel. Samuti tuleb võimaluse korral teavitada ajutise töövõimetuse arvatavast kestusest. Ka puhkusel viibides on vajalik teavitada oma otsest juhti töövõimetuslehele jäämisest võtmisest ja selle lõppemisest lõpetamisest.

5.3 Töölt puudumine nii töö kui isiklikes asjades toimub otsese juhi loal, luba tuleb küsida töö ümberkorraldamiseks vajaliku ajavaruga.

5.4 Erandkorras, poolte kokkuleppel võib tööajal ajada isiklikke asju, kui töötaja esitab tööandjale vastava avalduse. Isiklikud asjad tuleb üldjuhul ajada väljaspool tööaega.

5.5 Tööaja hulka arvatakse vahetu juhi eelneval informeerimisel mõistlik aeg, millal töötaja ei täida tööülesandeid vältimatutel asjaoludel:
5.5.1 vältimatu abi saamiseks, andmiseks või suure valu leevendamiseks arsti juures käimine;
5.5.2 perekonnas asetleidnud erakorralise raske haigestumise puhul töölt puudumine ühe tööpäeva ulatuses; siia alla ei kuulu tavapärased laste haigestumised;
5.5.3 lähedaste inimestega (abikaasa, lapsed, õed, vennad, vanemad) juhtunud õnnetuse või äkilise haigestumise puhul töölt puudumine kuni kahe tööpäeva ulatuses;
5.5.4 lähedaste inimeste (abikaasa, lapsed, õed, vennad, vanemad) surma puhul töölt puudumine kuni kolm päeva;
5.5.5 elukohas asetleidnud õnnetusjuhtumi puhul töölt puudumine kuni ühe tööpäeva ulatuses;
5.5.6 töötaja varaga asetleidnud õnnetuse esmaste tagajärgede likvideerimiseks (kuni tööpäev korraga);
5.5.7 tööandjapoolse erakorralise ülesütlemise korral uue töökoha töövestlusele minekuks (kuni tööpäev korraga, kuid mitte rohkem kui 4-l korral).

5.6 Tööandjal on õigus nõuda töölt puudumise põhjuse kohta kirjalikku tõendit.

5.7 Töökohalt eemalviibimisel teenistuslikel põhjustel korraldab töötaja asendamise direktor.

 

6. TÖÖTASU MAKSMISE AEG JA KOHT

6.1. Töötasu makstakse töötajale üks kord kuus. Pedagoogidele makstakse töötasu töötatud kuu viimasel kalendripäeval. Juhtkonnale, ringijuhtidele ja teenindavale makstakse töötasu töötatud kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Töötasu kantakse töötaja isiklikule pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui palgapäev langeb puhkepäevale, siis makstakse töötasu sellele eelneval reedel. Riigipühale langeva palgapäeva puhul makstakse töötasu välja riigipühale eelneval tööpäeval.

6.2 Tulumaksuvaba miinimumi arvestamise aluseks on töötaja kirjalik avaldus.

6.3 Töötaja soovi korral väljastab tööandja töötajale palgateatise temale arvutatud töötasu ja kinni peetud maksude ja maksete kohta paberkandjal.

6.4 Töötasu suurus on töötaja ja tööandaja vahelise kokkuleppe tulemus ja ei kuulu avalikustamisele teistele ettevõtte töötajatele ega väljaspool ettevõtet.

6.5. Töötaja palgamäär määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel tuginedes kooli palgajuhendile.

6.6. Töötajale töötasu maksmise aluseks on tööaja arvestuse tabel, mida täidavad direktor ja juhiabi.

 

7. PUHKUS

7.1 Töötaja puhkus on määratletud töölepingus vastavalt Töölepingu seadusele.

7.2 Poolte kokkuleppel võib puhkust anda osadena, kusjuures ühe katkematu osa kestus peab olema vähemalt 14 kalendripäeva.

7.3 Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajatele teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul.

7.4 Puhkuste ajakava koostamisel lähtub tööandja töö korraldamise huvidest, arvestades võimaluse korral töötajate soove.

7.5 Üldjuhul on puhkus suvekuudel.

7.6 Töötajale antakse lisapuhkust vastavalt Töölepingu seadusele.

7.7 Vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele on töötajal õigus õppepuhkusele.

 

8. TÖÖALASTE KORRALDUSTE ANDMISE KORD

8.1 Kooli töökorralduse aluseks on kooli üldtööplaan.

8.2 Tööalaseid korraldusi annab töötajale edasi tööandja või otsene ülemus kas suuliselt, elektrooniliselt või teadete tahvli kaudu. Vastavalt vajadusele ja sõltuvalt töö iseloomust võib korralduse andja muuta või peatada antud korraldusi.

8.3 Otsese ülemuse korraldusi võib muuta ainult tööandja.

8.4 Kirjalikult peavad olema vormistatud:
8.4.1 töötamine puhkepäevadel ja riiklikel pühadel;
8.4.2 koosolekute aeg ja päevakord.

8.5 Muudatustest tunniplaanis peab teatama direktor eelneval päeval, v.a. asendamine, mis toimub nende õpetajate osas, kes teatasid puudumisest antud päeva hommikul.

8.6 Koolis korraldatavad koosolekud ja nõupidamised toimuvad väljaspool õppetööd.

8.7 Koolivaheaegadel rakendab tööandja pedagoogilise personali pedagoogilisele, metoodilisele või organisatsioonilisele tööle aja piires, mis ei ületa töötaja õppetööaegset koormust.

 

9. POOLTE KOHUSTUSED

9.1 Pooled on kohustatud:
9.1.1 täitma kooli põhimäärust ja töölepingu tingimusi;
9.1.2 täitma töökorralduse reegleid, ohutustehnika, tervishoiu- ja tuleohutuse nõudeid;
9.1.3 tagama õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse;
9.1.4 täitma töökohustustega seotud dokumentatsiooni regulaarselt ja korrektselt;
9.1.5 kindlustama nende hoolde antud kooli vara säilimise.

9.2 Tööandja on kohustatud:
9.2.1 kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgelt ja õigeaegselt vajalikke korraldusi;
9.2.2 maksma töö eest tasu ettenähtud ajal ja suuruses;
9.2.3 andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu;
9.2.4 võimaldama töötajatele tööalase kvalifikatsiooni tõstmise;
9.2.5 kindlustama töötajatele ohutud töötingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidega nõutud olme­tingimused;
9.2.7 täitma seaduses, haldusaktis ning töölepingus ettenähtud muid kohustusi.

9.3 Töötaja on kohustatud:
9.3.1 tegema kokkulepitud tööd ning täitma ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest käigust;
9.3.2 kinni pidama ettenähtud tööajast;
9.3.3 õigeaegselt ja täpselt täitma tööandja seaduslikke korraldusi;
9.3.4 hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel töökohustuste ja õpilastel koolikohustuse täitmist või kahjustavad nende ja kolmandate isikute vara;
9.3.5 hüvitama kahju kooli vara rikkumisel;
9.3.6 hoidma korras ja puhtana tööruumi ja -vahendid;
9.3.7 pidama puhtust ja korda kooli territooriumil;
9.3.8 järgima materiaalsete väärtuste ning dokumentide hoidmise ja täitmise korda;
9.3.9 täitma seaduses, haldusaktis ning töölepingus ettenähtud muid kohustusi;
9.3.10 tagastama talle usaldatud töövahendid ja muu vara tööandjale töölepingu lõppemisel;
9.3.11 mitte töötama alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes;
9.3.12 hoiduma igasugustest tegudest, mis kahjustavad kooli mainet;
9.3.13 täitma Isikuandmete kaitse seadusega sätestatut;
9.3.14 olema koolile lojaalne.

9.4 Õpetaja on lisaks eeltoodule kohustatud:
9.4.1 tagama oma tunnis ja õpilasüritustel korra, distsipliini, õpilaste ohutuse ja kooli vara säilimise;
9.4.2 kehtestama õpilastele väljasõitude ajaks käitumisreeglid ja nõudma nende täitmist;
9.4.3 kinnitama väljasõidul osalevate õpilaste nimekirja eelnevalt direktori või direktori asetäitja juures õppe- ja kasvatusalal.

9.5 Tööõpetuse, füüsika, keemia ja kehalise kasvatuse õpetajad peavad tutvustama õpilastele ohutustehnika nõudeid, mis on kehtestatud praktilisteks ja laboratoorseteks töödeks ja nõudma nende täitmist.

 

10. TÖÖTERVISHOID, TÖÖ- JA TULEOHUTUS

Töötervishoiu, töö- ja tuleohutuse nõuete täitmine on kohustuslik kõikidele töötajatele.

10.1 Tööõnnetuste vältimiseks ja töötajate tervise säilitamiseks peab tööandja:
10.1.1 tagama töö korraldamisel ohutud ja tervislikud töötingimused vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjadele;
10.1.2 tagama õigusaktide kättesaadavuse;
10.1.3 selgitama töötajale tema töö võimalikke ohtlikke ja kahjulikke mõjusid;
10.1.4 andma oma kulul töötajatele isikukaitsevahendid, tööriietuse ning puhastus- ja pesemis­vahendid, kui töö laad seda nõuab, ning korraldama isikukaitsevahendite kasutamise väljaõppe;
10.1.5 tutvustama töötajale tööle võtmisel ja töötamise ajal töökorralduse reegleid, töötervishoiu ja töö- ning tuleohutuse nõudeid ja jälgima nende täitmist;
10.1.6 korraldama vajadusel töötervishoiu- ja tööohutusealase väljaõppe;
10.1.7 tagama kõigile töötajatele esmaabivahendite kättesaadavuse;
10.1.8 määrama töötajad esmaabi andmiseks ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe;
10.1.9 korraldama ja hüvitama töötajate tervisekontrolli.

10.2 Tuleõnnetuste vältimiseks peab tööandja:
10.2.1 kindlustama riiklike seadustega ettenähtud tuleohutuseeskirjade olemasolu;
10.2.2 määrama tuleohutuse eest vastutavad isikud;
10.2.3 kindlustama esmaste tulekustutusvahendite olemasolu ja nende korrasoleku;
10.2.4 õpetama töötajaid kasutama esmaseid tulekustutusvahendeid.

10.3 Töötaja kohustub:
10.3.1 täitma kehtestatud ohutusjuhendite nõudeid ning eeskirju temale või tema kasutuses olevatele töövahenditele ja töökohtadele ettenähtud nõudeid;
10.3.2 kasutama tervisekahjustuste ja õnnetuste vältimiseks isikukaitsevahendeid, kui tema töö iseloom seda nõuab, ja hoidma neid töökorras;
10.3.3 täitma tööandja, tema esindaja ja töötervishoiu ja tööohutusalast järelvalvet teostavate isikute seaduslikke korraldusi;
10.3.4 teadma tuletõrjevahendite asukohta ja oskama neid käsitseda;
10.3.5 kinni pidama tööandja poolt kehtestatud tuleohutuse eeskirjast;
10.3.6 täitma töökeskkonna järelvalveorganite ettekirjutusi ja korraldusi.

Iga töötaja kannab oma töölõigus vastutust isikliku hügieeni reeglite täitmise, töökoha korrasoleku, tehnoloogia- ja sanitaarnõuete täitmise eest.

 

11. TÖÖKOHUSTUSTE RIKKUMISED

11.1 Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkumist.

11.2 Tööandja kõrvaldab töölt alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all oleva töötaja.

11.3 Töötajale ei maksta tasu aja eest, mil ta oli töölt kõrvaldatud punktis 10.2. nimetatud põhjustel.

 

12. OMANDIKAITSE TAGAMINE

12.1 Kooli valduses olevate ruumide uste avamine ja lukustamine ning signalisatsiooni sisse- ja väljalülitamine on lubatud kõikidele kooli töötajatele.

12.3 Kõik töötajad on kohustatud jälgima, et oleks tagatud varade, materjalide ja isiklike esemete säilimine.

 

13. TÖÖKULTUUR

13.1 Tööalases käitumises lähtutakse üldistest viisakusreeglitest ja moraalinormidest.

13.2 Iga töötaja esindab kooli, sellest oleneb kooli maine ja konkurentsivõime.

13.3 Töötaja välimus peab olema korrektne ja puhas, käitumine viisakas.

13.4 Töötaja ei laima ega solva kaastöötajaid.

13.5 Töötaja võib muuta oma tööümbrust hubasemaks, kui see ei riku töökoha üldilmet ega sega töötegemist.

13.6 Tööalased konfliktid ja arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel, milles osaleb tööandja poolt volitatud isik, tagades osapooli puudutava informatsiooni konfidentsiaalsuse.

13.7 Töötajale välja antud töövahendeid on keelatud kasutada isiklikel eesmärkidel.

13.8 Kooli töötajatel on keelatud võtta kooli arvel isiklikke telefonikõnesid.

13.9 Õpetaja ei kasuta õppetunni ajal telefoni.

13.10 Töötaja on kohustatud hoidma töösaladust.

13.11 Töötaja ei tohi ilma tööandja nõusolekuta töötada teise tööandja juures, kui see kohustus on fikseeritud töölepingus.

13.12 Töötajal on õigus tunnustusele ja soodustustele vastavalt kinnitatud korrale.

 

14. LÕPPSÄTTED

14.1 Töökorralduse reeglid tehakse töötajatele teatavaks tema tööle asumisel, hiljem on nendega võimalik tutvuda kooli kantseleis ja kodulehel.

14.2 Kontrolli töökorralduse reeglitest kinnipidamise üle teostab tööandja.

14.3 Käesolevates töökorralduse reeglites sätestamata küsimustes juhinduvad töövõtjad ja töö­andjad seadustest, haldusaktidest ja töölepingust.

14.4 Töökorralduse reeglid kuuluvad muutmisele ainult kooli direktori otsuse alusel.

KINNITATUD
direktori 29. septembri 2011. a.
käskkirjaga nr 11

 

Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli töökorralduse reeglitega määratakse kindlaks tööandja ja töötajate kohustused ja käitumisreeglid töösuhetes lähtudes Eesti Vabariigi õigus­aktidest.
Töökorralduse reeglid on Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli sisene dokument, mis kehtib kõigi kooli töötajate jaoks.

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Töökorralduse reeglid tagavad töötajatele vajalikud tingimused tööülesannete täitmiseks ja määravad kindlaks tööandja ja töötajate kohustused ja õigused.

1.2 Tööandja tutvustab töötajale töökorralduse reegleid, samuti nende muudatusi ja täiendusi. Nendega tutvumise tõestuseks on töötaja allkiri.

1.3 Pooled juhinduvad oma tegevuses:
1.3.1 Eesti Vabariigi õigusaktidest, pidaja või kooli direktori käskkirjadest, direktori või teda asendava isiku korraldustest ja juhenditest;
1.3.2 koolis kehtivatest eeskirjadest ja kordadest;
1.3.3 töökorralduse reeglitest;
1.3.4 töölepingust ja ametijuhendist;
1.3.5 kõik töökorralduse reeglitega seotud küsimused lahendab tööandja talle antud õiguste piires ja vastavuses kehtiva seadusandlusega.

 

2. TÖÖTAJATE TÖÖLEVÕTMISE JA VABASTAMISE KORD

2.1 Töölepingu sõlmimine, muutmine, peatumine või ülesütlemine on sätestatud Töölepingu seaduses.

2.2 Töötajaga töölepingu sõlmimiseks nõuab tööandja järgmiste dokumentide esitamist:
2.2.1 isikut tõendav dokument;
2.2.2 tunnistus (diplom) vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
2.2.3 tervisetõend;
2.2.4 muud dokumendid seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega ettenähtud juhtudel.

2.3 Kooli töötajaga sõlmib töölepingu kooli direktor ja määrab töötaja otsese ülemuse.

2.4 Tööleping loetakse sõlmituks, kui pooled on lepingule alla kirjutanud või töötaja on tööle lubatud.

2.5 Töölepingu kirjalikus dokumendis sisalduvad järgmised andmed:
2.5.1 tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht;
2.5.2 töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg, tähtajalise töölepingu korral selle kestus ja alus;
2.5.3 ametinimetus;
2.5.4 töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutmise aeg (palgapäev), tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed;
2.5.5 müüd hüved, kui nendes on kokku lepitud;
2.5.6 tööaeg;
2.5.7 töö tegemise koht;
2.5.8 puhkuse kestus;
2.5.9 viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise ette­teatamise tähtajad;
2.5.10 tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele.

2.6 Ametijuhendis on sätestatud töötaja töö eesmärgid, tööülesanded, õigused, kohustused, vastutus ja töötajale esitatavad nõuded. Ametijuhend on töölepingu lahutamatu osa.

2.7 Tööle võtmisel tutvustab tööandja töötajale töökorralduse reegleid, tuleohutuse, töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju ning muid tööks vajalikke dokumente.

2.8 Tööle võtmisel on tööandjal õigus määrata töötajale katseaeg kuni neli kuud, vajadusel fiksee-ritakse katseaja pikkus töölepingus. Aeg, mil töötaja puudus töölt mõjuvatel põhjustel, katseaja hulka ei arvestata ja lõpptähtaeg lükkub nende päevade võrra edasi. Mõjuvateks põhjusteks loetakse ajutist töövõimetust, tasustamata puhkust ja viibimist ajateenistuses. Katseaeg on hinda­maks, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse vastava töö tegemisel. Katseaja tulemused määrab kindlaks tööandja.

2.9 Juhul kui määratakse katseaeg, peab katseaja kestel töötaja/tööandja töölepingu ülesütlemise soovist ette teatama vähemalt 15 kalendripäeva. Kui katseaja tulemused on ebarahuldavad, siis peab tööandja seda töötajale põhjendama.

 

3. TÖÖAEG

3.1 Pideva tööstaaži hulka arvatakse sama tööandja juures töölepingu alusel vaheaegadeta töötatud aeg, töölepingu peatumise aeg ja sunnitult töölt puudutud aeg.
3.2 Töölepingu lõpetamise päevaks on töötaja tööloleku viimane päev, kui seadus ei näe ette teisiti. Tööandja on kohustatud tagastama töötajale tööraamatu kui see on tööle asudes esitatud ja maksma lõpparve töölepingu lõpetamise päeval.
3.3 Hiljemalt töölepingu lõpetamise päeval on töötaja kohustatud tagastama tööandjale kõik tema valduses olevad töövahendid ja muud materiaalsed väärtused ning andma üle kogu tema valduses oleva tööalase dokumentatsiooni.

 

4. TÖÖ- JA PUHKEAEG

4.1 Tööaeg on seaduse, muu õigusakti, töölepingu või poolte kokkuleppel määratud aeg, mille kestel on töötaja kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile.

4.2 Kooli juhtkonna ja teenindava personali arvestuslik tööaeg on 40 tundi nädalas, kui tööleping ei näe ette teisiti.

4.3 Pedagoogilise personali üldtööaeg on 35 tundi nädalas, õpilaskodu sotsaiaalpedagoog-kasvataja üldtööaeg on 30 tundi nädalas, kui tööleping ei näe ette teisiti.

4.4 Pedagoogilise personali üldtööaeg on kindlaks määratud tunniplaani, korrapidamise ja ringide töögraafikute, ametijuhendis nimetatud koosolekute ja teiste koolitööga seotud ürituste toimumis-ajaga.

4.5 Koolivaheaeg on töötajatele üldjuhul tööaeg, kui pole kokku lepitud teisiti.

4.6 Pedagoogilisele personalile on õppenõukogu tööst osavõtt kohustuslik.

4.7 Õpetajad peavad tööle tulema hiljemalt 10 minutit enne oma esimese tunni algust, korrapidajad-õpetajad 20 minutit enne koolipäeva algust.

4.8 Õppetunni kestus on 45 minutit ja selle kestel vastutab aineõpetaja kõigi tunnis viibivate õpilaste turvalisuse eest. Vahetunni kestus on vähemalt 10 minutit ja selle kestel vastutab õpilaste turvalisuse eest korrapidaja-õpetaja.

4.9 Kooli juhtkonna, majandus- ja abipersonali ning vajadusel pedagoogilise personali tööpäeva algus on kell 8.00 ja lõpp kell 16.00, kui pole kokku lepitud teisiti.

4.10 Töötajad võivad endale valida tööpäeva kestel 30-60 minutilise aja einestamiseks. Einestamise aeg arvatakse tööaja hulka.

4.11 Puhkepäevad on laupäev ja pühapäev.

4.12 Erandjuhtudel võib tööandja töötaja tema nõusolekul tööle kutsuda puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Sel juhul antakse töötajale täiendav puhkepäev mõnel teisel töötajale sobival ajal või kompenseeritakse puhkepäevadel ja riiklikel pühadel tööl oldud aeg rahaliselt.

4.13 Töötaja puhkeajale lisanduvad järgmised rahvus- ja riigipühad:
4.13.1 uusaasta (1. jaanuar);
4.13.2 iseseisvuspäev (24. veebruar);
4.13.3 suur reede;
4.13.4 ülestõusmispühade 1. püha;
4.13.5 kevadpüha;
4.13.6 nelipühade 1. püha;
4.13.7 võidupüha (23. juuni);
4.13.8 jaanipäev (24. juuni);
4.13.9 taasiseseisvumispäev (20. august);
4.13.10 jõululaupäev (24. detsember);
4.13.11 esimene jõulupüha (25. detsember);
4.13.12 teine jõulupüha (26. detsember).

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

 

5. TÖÖKOHALT PUUDUMINE

5.1 Töölepinguga sätestatud tööajal ei ole töötajal lubatud tegeleda tööväliste asjadega.

5.2 Töötajad on kohustatud teavitama oma haigestumisest, lapse hooldamise tõttu sunnitud töölt puudumisest või tööle mitteilmumisel esimesel võimalusel. Samuti tuleb võimaluse korral teavitada ajutise töövõimetuse arvatavast kestusest. Ka puhkusel viibides on vajalik teavitada oma otsest juhti töövõimetuslehele jäämisest võtmisest ja selle lõppemisest lõpetamisest.

5.3 Töölt puudumine nii töö kui isiklikes asjades toimub otsese juhi loal, luba tuleb küsida töö ümberkorraldamiseks vajaliku ajavaruga.

5.4 Erandkorras, poolte kokkuleppel võib tööajal ajada isiklikke asju, kui töötaja esitab tööandjale vastava avalduse. Isiklikud asjad tuleb üldjuhul ajada väljaspool tööaega.

5.5 Tööaja hulka arvatakse vahetu juhi eelneval informeerimisel mõistlik aeg, millal töötaja ei täida tööülesandeid vältimatutel asjaoludel:
5.5.1 vältimatu abi saamiseks, andmiseks või suure valu leevendamiseks arsti juures käimine;
5.5.2 perekonnas asetleidnud erakorralise raske haigestumise puhul töölt puudumine ühe tööpäeva ulatuses; siia alla ei kuulu tavapärased laste haigestumised;
5.5.3 lähedaste inimestega (abikaasa, lapsed, õed, vennad, vanemad) juhtunud õnnetuse või äkilise haigestumise puhul töölt puudumine kuni kahe tööpäeva ulatuses;
5.5.4 lähedaste inimeste (abikaasa, lapsed, õed, vennad, vanemad) surma puhul töölt puudumine kuni kolm päeva;
5.5.5 elukohas asetleidnud õnnetusjuhtumi puhul töölt puudumine kuni ühe tööpäeva ulatuses;
5.5.6 töötaja varaga asetleidnud õnnetuse esmaste tagajärgede likvideerimiseks (kuni tööpäev korraga);
5.5.7 tööandjapoolse erakorralise ülesütlemise korral uue töökoha töövestlusele minekuks (kuni tööpäev korraga, kuid mitte rohkem kui 4-l korral).

5.6 Tööandjal on õigus nõuda töölt puudumise põhjuse kohta kirjalikku tõendit.

5.7 Töökohalt eemalviibimisel teenistuslikel põhjustel korraldab töötaja asendamise direktor.

 

6. TÖÖTASU MAKSMISE AEG JA KOHT

6.1. Töötasu makstakse töötajale üks kord kuus. Pedagoogidele makstakse töötasu töötatud kuu viimasel kalendripäeval. Juhtkonnale, ringijuhtidele ja teenindavale makstakse töötasu töötatud kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Töötasu kantakse töötaja isiklikule pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui palgapäev langeb puhkepäevale, siis makstakse töötasu sellele eelneval reedel. Riigipühale langeva palgapäeva puhul makstakse töötasu välja riigipühale eelneval tööpäeval.

6.2 Tulumaksuvaba miinimumi arvestamise aluseks on töötaja kirjalik avaldus.

6.3 Töötaja soovi korral väljastab tööandja töötajale palgateatise temale arvutatud töötasu ja kinni peetud maksude ja maksete kohta paberkandjal.

6.4 Töötasu suurus on töötaja ja tööandaja vahelise kokkuleppe tulemus ja ei kuulu avalikustamisele teistele ettevõtte töötajatele ega väljaspool ettevõtet.

6.5. Töötaja palgamäär määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel tuginedes kooli palgajuhendile.

6.6. Töötajale töötasu maksmise aluseks on tööaja arvestuse tabel, mida täidavad direktor ja juhiabi.

 

7. PUHKUS

7.1 Töötaja puhkus on määratletud töölepingus vastavalt Töölepingu seadusele.

7.2 Poolte kokkuleppel võib puhkust anda osadena, kusjuures ühe katkematu osa kestus peab olema vähemalt 14 kalendripäeva.

7.3 Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajatele teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul.

7.4 Puhkuste ajakava koostamisel lähtub tööandja töö korraldamise huvidest, arvestades võimaluse korral töötajate soove.

7.5 Üldjuhul on puhkus suvekuudel.

7.6 Töötajale antakse lisapuhkust vastavalt Töölepingu seadusele.

7.7 Vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele on töötajal õigus õppepuhkusele.

 

8. TÖÖALASTE KORRALDUSTE ANDMISE KORD

8.1 Kooli töökorralduse aluseks on kooli üldtööplaan.

8.2 Tööalaseid korraldusi annab töötajale edasi tööandja või otsene ülemus kas suuliselt, elektrooniliselt või teadete tahvli kaudu. Vastavalt vajadusele ja sõltuvalt töö iseloomust võib korralduse andja muuta või peatada antud korraldusi.

8.3 Otsese ülemuse korraldusi võib muuta ainult tööandja.

8.4 Kirjalikult peavad olema vormistatud:
8.4.1 töötamine puhkepäevadel ja riiklikel pühadel;
8.4.2 koosolekute aeg ja päevakord.

8.5 Muudatustest tunniplaanis peab teatama direktor eelneval päeval, v.a. asendamine, mis toimub nende õpetajate osas, kes teatasid puudumisest antud päeva hommikul.

8.6 Koolis korraldatavad koosolekud ja nõupidamised toimuvad väljaspool õppetööd.

8.7 Koolivaheaegadel rakendab tööandja pedagoogilise personali pedagoogilisele, metoodilisele või organisatsioonilisele tööle aja piires, mis ei ületa töötaja õppetööaegset koormust.

 

9. POOLTE KOHUSTUSED

9.1 Pooled on kohustatud:
9.1.1 täitma kooli põhimäärust ja töölepingu tingimusi;
9.1.2 täitma töökorralduse reegleid, ohutustehnika, tervishoiu- ja tuleohutuse nõudeid;
9.1.3 tagama õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse;
9.1.4 täitma töökohustustega seotud dokumentatsiooni regulaarselt ja korrektselt;
9.1.5 kindlustama nende hoolde antud kooli vara säilimise.

9.2 Tööandja on kohustatud:
9.2.1 kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgelt ja õigeaegselt vajalikke korraldusi;
9.2.2 maksma töö eest tasu ettenähtud ajal ja suuruses;
9.2.3 andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu;
9.2.4 võimaldama töötajatele tööalase kvalifikatsiooni tõstmise;
9.2.5 kindlustama töötajatele ohutud töötingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidega nõutud olme­tingimused;
9.2.7 täitma seaduses, haldusaktis ning töölepingus ettenähtud muid kohustusi.

9.3 Töötaja on kohustatud:
9.3.1 tegema kokkulepitud tööd ning täitma ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest käigust;
9.3.2 kinni pidama ettenähtud tööajast;
9.3.3 õigeaegselt ja täpselt täitma tööandja seaduslikke korraldusi;
9.3.4 hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel töökohustuste ja õpilastel koolikohustuse täitmist või kahjustavad nende ja kolmandate isikute vara;
9.3.5 hüvitama kahju kooli vara rikkumisel;
9.3.6 hoidma korras ja puhtana tööruumi ja -vahendid;
9.3.7 pidama puhtust ja korda kooli territooriumil;
9.3.8 järgima materiaalsete väärtuste ning dokumentide hoidmise ja täitmise korda;
9.3.9 täitma seaduses, haldusaktis ning töölepingus ettenähtud muid kohustusi;
9.3.10 tagastama talle usaldatud töövahendid ja muu vara tööandjale töölepingu lõppemisel;
9.3.11 mitte töötama alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes;
9.3.12 hoiduma igasugustest tegudest, mis kahjustavad kooli mainet;
9.3.13 täitma Isikuandmete kaitse seadusega sätestatut;
9.3.14 olema koolile lojaalne.

9.4 Õpetaja on lisaks eeltoodule kohustatud:
9.4.1 tagama oma tunnis ja õpilasüritustel korra, distsipliini, õpilaste ohutuse ja kooli vara säilimise;
9.4.2 kehtestama õpilastele väljasõitude ajaks käitumisreeglid ja nõudma nende täitmist;
9.4.3 kinnitama väljasõidul osalevate õpilaste nimekirja eelnevalt direktori või direktori asetäitja juures õppe- ja kasvatusalal.

9.5 Tööõpetuse, füüsika, keemia ja kehalise kasvatuse õpetajad peavad tutvustama õpilastele ohutustehnika nõudeid, mis on kehtestatud praktilisteks ja laboratoorseteks töödeks ja nõudma nende täitmist.

 

10. TÖÖTERVISHOID, TÖÖ- JA TULEOHUTUS

Töötervishoiu, töö- ja tuleohutuse nõuete täitmine on kohustuslik kõikidele töötajatele.

10.1 Tööõnnetuste vältimiseks ja töötajate tervise säilitamiseks peab tööandja:
10.1.1 tagama töö korraldamisel ohutud ja tervislikud töötingimused vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjadele;
10.1.2 tagama õigusaktide kättesaadavuse;
10.1.3 selgitama töötajale tema töö võimalikke ohtlikke ja kahjulikke mõjusid;
10.1.4 andma oma kulul töötajatele isikukaitsevahendid, tööriietuse ning puhastus- ja pesemis­vahendid, kui töö laad seda nõuab, ning korraldama isikukaitsevahendite kasutamise väljaõppe;
10.1.5 tutvustama töötajale tööle võtmisel ja töötamise ajal töökorralduse reegleid, töötervishoiu ja töö- ning tuleohutuse nõudeid ja jälgima nende täitmist;
10.1.6 korraldama vajadusel töötervishoiu- ja tööohutusealase väljaõppe;
10.1.7 tagama kõigile töötajatele esmaabivahendite kättesaadavuse;
10.1.8 määrama töötajad esmaabi andmiseks ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe;
10.1.9 korraldama ja hüvitama töötajate tervisekontrolli.

10.2 Tuleõnnetuste vältimiseks peab tööandja:
10.2.1 kindlustama riiklike seadustega ettenähtud tuleohutuseeskirjade olemasolu;
10.2.2 määrama tuleohutuse eest vastutavad isikud;
10.2.3 kindlustama esmaste tulekustutusvahendite olemasolu ja nende korrasoleku;
10.2.4 õpetama töötajaid kasutama esmaseid tulekustutusvahendeid.

10.3 Töötaja kohustub:
10.3.1 täitma kehtestatud ohutusjuhendite nõudeid ning eeskirju temale või tema kasutuses olevatele töövahenditele ja töökohtadele ettenähtud nõudeid;
10.3.2 kasutama tervisekahjustuste ja õnnetuste vältimiseks isikukaitsevahendeid, kui tema töö iseloom seda nõuab, ja hoidma neid töökorras;
10.3.3 täitma tööandja, tema esindaja ja töötervishoiu ja tööohutusalast järelvalvet teostavate isikute seaduslikke korraldusi;
10.3.4 teadma tuletõrjevahendite asukohta ja oskama neid käsitseda;
10.3.5 kinni pidama tööandja poolt kehtestatud tuleohutuse eeskirjast;
10.3.6 täitma töökeskkonna järelvalveorganite ettekirjutusi ja korraldusi.

Iga töötaja kannab oma töölõigus vastutust isikliku hügieeni reeglite täitmise, töökoha korrasoleku, tehnoloogia- ja sanitaarnõuete täitmise eest.

 

11. TÖÖKOHUSTUSTE RIKKUMISED

11.1 Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkumist.

11.2 Tööandja kõrvaldab töölt alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all oleva töötaja.

11.3 Töötajale ei maksta tasu aja eest, mil ta oli töölt kõrvaldatud punktis 10.2. nimetatud põhjustel.

 

12. OMANDIKAITSE TAGAMINE

12.1 Kooli valduses olevate ruumide uste avamine ja lukustamine ning signalisatsiooni sisse- ja väljalülitamine on lubatud kõikidele kooli töötajatele.

12.3 Kõik töötajad on kohustatud jälgima, et oleks tagatud varade, materjalide ja isiklike esemete säilimine.

 

13. TÖÖKULTUUR

13.1 Tööalases käitumises lähtutakse üldistest viisakusreeglitest ja moraalinormidest.

13.2 Iga töötaja esindab kooli, sellest oleneb kooli maine ja konkurentsivõime.

13.3 Töötaja välimus peab olema korrektne ja puhas, käitumine viisakas.

13.4 Töötaja ei laima ega solva kaastöötajaid.

13.5 Töötaja võib muuta oma tööümbrust hubasemaks, kui see ei riku töökoha üldilmet ega sega töötegemist.

13.6 Tööalased konfliktid ja arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel, milles osaleb tööandja poolt volitatud isik, tagades osapooli puudutava informatsiooni konfidentsiaalsuse.

13.7 Töötajale välja antud töövahendeid on keelatud kasutada isiklikel eesmärkidel.

13.8 Kooli töötajatel on keelatud võtta kooli arvel isiklikke telefonikõnesid.

13.9 Õpetaja ei kasuta õppetunni ajal telefoni.

13.10 Töötaja on kohustatud hoidma töösaladust.

13.11 Töötaja ei tohi ilma tööandja nõusolekuta töötada teise tööandja juures, kui see kohustus on fikseeritud töölepingus.

13.12 Töötajal on õigus tunnustusele ja soodustustele vastavalt kinnitatud korrale.

 

14. LÕPPSÄTTED

14.1 Töökorralduse reeglid tehakse töötajatele teatavaks tema tööle asumisel, hiljem on nendega võimalik tutvuda kooli kantseleis ja kodulehel.

14.2 Kontrolli töökorralduse reeglitest kinnipidamise üle teostab tööandja.

14.3 Käesolevates töökorralduse reeglites sätestamata küsimustes juhinduvad töövõtjad ja töö­andjad seadustest, haldusaktidest ja töölepingust.

14.4 Töökorralduse reeglid kuuluvad muutmisele ainult kooli direktori otsuse alusel.