Roela kooli kroonika


1822. a. asutati kirjalikel andmetel (Andresen) Roelas kool, kinnitamata andmetel juba varem.
Kool põles järgmisel aastal maha ja pikka aega uut enam ei ehitatud.

1840. a. ostis Wrangell Roela mõisa, et rajada siia oma perekonnale kindel kodu. Sellest ajast alates on Wrangell`ide elu seotud Roela ja selle ümbrusega.

1843. a. asutati arvatavasti (inimeste juttude järgi) Roelas uus kool.

1849. a. õppis Roela koolis 26 poissi ja 30 tüdrukut. Õpitakse lugemist ja laulmist ning õpetajaks Jakob Liiv. (Sel ajal oli Viru-Jaagupi kihelkonnas 9 kooli)

1850. a. oli koolis 12 poissi ja 6 tüdrukut. Õpitakse lugemist, laulmist, katekismust ja kirjutamist.

1861. a. oli koolis 33 poissi ja 44 tüdrukut. Juurde tuli uue õppeainena rehkendamine. Õpetajaks oli Simuna kooli kasvandik, kelle nimi pole teada. (Samal aastal oli Viru-Jaagupi kihelkonnas 16 kooli)

1875. a. oli Roelas juba kaks kooli: vallakool ja mõisakool, õpilasi kokku 90 poissi ja 112 tüdru­kut.

1883. a. oli Roela vallakoolis 30 poissi ja 25 tüdrukut. Õpetajaks Fritz Willmann (1833–?), kelle ajal töötas siin õpetaja Maasikas (oli õppinud kingsepp).

1891. a. oli Roela koolis 52 poissi ja 41 tüdrukut.

1895. a. asus Roelasse tööle Jaan Grustam.

Sajandi lõpus põles kool maha ning 1900. a. aprillis alustati uue ehitamist. Mõisast oli eraldatud selle tarbeks koht, põldu 10 ha ja heinamaa. Ehitusmeistriteks olid Jaan Udriku ja Kask (viina­põletaja).

15. okt. 1900. a. alustati õppetööd uues majas Jaan Grustami juhatusel 3-e klassiga nagu kõik valla­koolid sel ajal.
Roela vallakool 1915. a.
Roela vallakool 1915. a.

1908. a. tuli Grustami asemele Eduard Volt (lahkus 1911. a.).
Samal aastal ehitas mõis vana põlenud koolimaja asemele uue, kus õppisid mõisateenijate ja -tööliste lapsed. Seal oli õpetajaks Jüri Hansar ning mõisakool oli kohalike hulgas tuntud ka kui "Hansari kool". See hoone on säilinud tänaseni.

1912. a. algas töö Johannes Aavik'u juhatusel.

1919. a. muudeti Roela kool 4-klassi­liseks. Teiseks õpetajaks tuli Agnes Rumm.

1920. a. lahkus Aavik, teist õpetajat väljakuulutatud valimistele ei ilmunud ning kool jäi ühe õpe­ta­jaga. I-II klass töötas õpetaja Rummu juhatusel ja III-IV klass viidi üle Roela mõisakooli.

1921. a. avati V klass, juhatajaks Johannes Kask ning õpetajateks Ida Sandberg ja Agnes Rumm.

1922. a. oli kool juba 6-klassiline ja töötas kolme komplektiga: I+II, III+IV ja V+VI.

1924. a. ehitati koolile uus järk otsa (2 klassiruumi ja vaheruum); nüüd sai kool töötada nelja komp­lektiga. Mõisakool ühendati vallakooliga.
Vald omandas endised Udrichi poe ruumid, kuhu peale remonti, enne õppetöö algust õpetajad uutesse korteritesse asusid.
Kool töötas 4 komplektiga:  I-II kl. – Adiine Kaaber, III kl. – A. Neublau (Rumm), IV kl. – J. Hansar, V-VI kl. – J. Kask.

1925. a. lahkus Jüri Hansar ja tema asemele valiti Marie Kaasik.

1926. a. käis koolis 94 õpilast; kool töötas jälle kolme komplektiga.

1928. a. muudeti V kl. kohustuslikuks (lõputunnistusi said ainult VI klassi õpilased) ja seetõttu suurenes õpilaste arv. Kool töötas jälle nelja komp­lektiga. Uueks õpetajaks juurde valiti Linda Undivill.
Pärast kooliaasta lõppu vooderdati koolimaja uus osa ja seestpoolt said ruumid kaetud paneeliga.

1930. a. muutus kohustuslikuks VI klass (vastavalt 1920. a. "Avalikkude algkoolide seadus"-le).

1935. a. kehtestati 14-aasta koolikohustus, mistõttu vähenes õpilaste arv ja vabanes ka üks õpe­taja: Linda Undivill. Järgmisel aastal töötas kool taaskord kolme komplektiga.

1944. a. sai kool nimeks Roela Mittetäielik Keskkool.

1946. a. hakkas kool töötama 7 klassiga.
Roela kool 1946. a.
Roela kool 1946. a.

1950. a. sai kooli juhatajaks Jakob Kiik, kes lahkus siit aasta hiljem. Ta alustas uue õppe-katseaia loomist kooli juurde.

1952. a. tuli juhatajaks Johann Haamer ning lahkus vene keele õpetaja kohalt Johannes Kask.

1954. a. asus kooli direktoriks Ervin Kukk. Samal aastal rajati kooli juurde kiviktaimla ja viidi läbi kooli ümbruse korrastamine.

1956. a. asutati kooli keelpilli orkester.
Samal aastal alustati spordiplatsi ehita­misega kooli juurde ("mis oleks igati nõuetekohane").

1957. a. istutati uue puuvilja rajamiseks 100 õunapuud (laiendati aasta-kaks hiljem 0,6 ha võrra).

1958. a. elektrifitseeriti kooli peahoone.

1959. a. ehitati lastevanemate abiga internaadile juurviljahoidla. Elektrifitseeriti internaadihoone ja alg­­klasside maja. 22 a. tagasi kollase rüü saanud koolimaja värviti üle "rõõmsailmeliseks" punaseks.

1960. a. ehitati lastevanemate abiga spordiväljakule spordihoone. Kooli õppe- ja katseaeda sea­takse sisse veevärk. Alustati uue internaadihoone ehitamisega (oli ettenähtud 2-korruseline kivi­hoone), mida võetakse kasutusele nov. 1961. a.
Roela kool 1960-ndatel
Roela kool 1960-ndatel.

1961. a. suvevaheajal kasvatati 26 tuh. tibu ja 15,6 tuh. noorkana; selleks loodi õpilaste bri­gaa­did.
Samal aastal Roela 7-klassiline Kool reorganiseeriti ümber 8-klassiliseks Kooliks.

21.07.1968. a. süttis põlema kooli vahetus läheduses asuv puukuur (sai alguse kuuri otsas olevast lao­ruu­mist), misjärel ka koolimaja. Sügisel alustavad algklassid tööd sovhoosi kontori ruumides ja vane­mad klassid algklasside majas.

1969. a. suleti Tammiku Algkool.

Dets. 1970. a. avati uus võimla (vana klubihoone).

01.09.1978. a. pandi pidulikult uuele keskkoolihoonele nurgakivi (ehituse lõpetamine planeeriti 01. sep­tembriks 1979. a.).

11.01.1980. a. alustas Roela 8-klassiline Kool tööd uues koolihoones (võimla ja aula ehitus veel jät­kus).

01.09.1980. a. alustas tööd Roela Keskkool.

28.10.1980. a. alustas tööd 150-kohaline kooli söökla.

01.09.1996. a. alustas tööd Roela Põhikool.

20.12.1999. a. sai kool nimeks Ferdinand von Wrangell'i nimeline Roela Põhikool.

01.07.2011. a. reorganiseeriti kool ümber Lasteaed-Põhikool'iks.


PS! Koolijuhtide täpsem nimekiri asub lehel koolis töötavad vilistlased.
Roela 8-klassilise Kooli õpilaste arv (kevade seisuga):

Õpilaste arv 8-kl Koolis


Roela Keskkooli õpilaste arv (01. sept. seisuga):

Õpilaste arv Keskkoolis


Roela Põhikooli õpilaste arv (01. sept. seisuga):

Õpilaste arv Põhikoolis


Kooli õpilaste arvu trend (al. 1980. a.):

Õpilaste arv Põhikoolis