Roela Lasteaia riskianalüüs


Tiri PDF-fail (149,6 KiB)

Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid Roela Lasteaias


Juhendmaterjali „Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses” lisa 1. Väljaandja: Tervise Arengu Instituut, 2010. Koostaja: Liana Varava.

Roela Lasteaed-Põhikooli turvalisuse tegevuskava asub allpool, kus on märgitud kuu­päeva­liselt tehtud täiendused.


Kesk­konna liikNrHindamiskriteeriumI etappII etappIII etappSelgitus
JahEiOhtRiski­tase
Maa-ala väl­jas­pool las­te­asu­tust1.Läheduses puudub vee­kogu, tiik või kraavX
2.Lasteasu­tus ei külgne suure liiklus­tihedu­sega tänava ja/või (maan)teegaX
3.On olemas parkimis­plats autodele, et laste kohale­toomine ja koju­viimine oleks turva­lineX
4.On paigal­da­tud liik­lus­märk „Lapsed teel” ja tänaval on mar­keeri­tud üle­käigu­kohtX
5.On paigal­datud kiiruse­piirangu märgid ja/või nn lamav poli­tsei­nikX
6.Läheduses puudub müra­rikas, ohtlikke aineid ja kemi­kaale tööt­lev ette­võte või mõni muu elu ning tervist ohus­tav saas­te­alli­kasXÕhu- ja pinna­saasteIKatlamaja korstnast lendu­vate osa­keste % on 2
7.Liiklus laste­asu­tuse ümber on turva­lineXLiiklus­õnne­tusIIIPuudub „Sisse­sõidu­keelu märk“ laste­aia­pool­ses küljes. Pidev järel­­valve per­sonali poolt. Kehtes­tatud reeg­lite selgita­­mine lastele ja täit­mise jälgi­mine õpeta­jate poolt mängu­välja­kul
Las­te­asu­tuse maa-ala8.Maa-ala on piiratud tugeva piirde­aiaga või piisa­valt tiheda hekigaXLapse kadu­mis­oht; liik­lus­õnne­tusIIIPiirde­aed puudub. Pidev järel­valve perso­nali poolt. Kehtes­ta­tud reeg­lite selgita­mine las­tele ja täit­mise jälgi­mine õpeta­jate poolt mängu­välja­kul
9.Piirde­aed on vähemalt 1 m kõrge ja ei paku võima­lusi roni­miseksXLapse kadumis­oht; liik­lus­õnne­tusIIIPiirdeaed puudub. Pidev järel­valve per­sonali poolt. Kehtes­tatud reeg­­lite selgita­mine las­tele ja täit­mise jälgi­mine õpeta­­jate poolt mängu­­­välja­kul
10.Suure liiklus­tihe­dusega tänavaga külg­nev piirde­aed on vähe­malt 1,4 m kõrgePuudub suure liik­lus­tihe­du­sega tänav
11.Piirde­aial puuduvad augud ja vahed, kust laps saaks läbi pugedaPiirde­aed puudub
12.Aia ja maa­pinna vahe­line ruum ei ületa 10 cmPiirde­aed puudub
13.Laste õues­oleku ajal on aia­vära­vad suletudVära­vad puudu­vad
14.Väravad on varus­tatud sulgur- või luku­mehha­nis­miga, mida laps ei saa avadaVära­vad puudu­vad
15.Soovi­matute isikute (nt joobes, agres­siiv­sed või asotsiaalse elu­viisiga isikud) juurde­pääs laste­asu­tuse maa-alale on takis­tatudXRünnaku ja tervise­kahjus­tuse oht lastele ja perso­nalileIJuhtumid puu­du­vad. Ohu enne­ta­mi­seks teha rühma­des selgitus­tööd
16.Maa-ala kasuta­mine lemmik­loo­made jalu­tamis­kohana on välis­tatudXNakkus­oht, ham­mus­tus­ohtIILiiva­kas­til puudub kate. Õpeta­jate selgi­tus­töö – võõ­raid loomi ei tohi katsuda jne.
17.Jäät­mete käitle­mise koht asub ning jäät­mete ära­vedu toimub mängu­välja­kust ohu­tus kau­gu­sesX
18.Maa-ala teed on auku­detaX
19.Maa-ala on kor­ras­ta­tud ja muru niide­tudX
20.Jäised teed on lii­va­ta­tudX
21.Lume ja jää­puri­kate rääs­talt kukku­mine on välis­ta­tudX
22.Haljas­tu­ses on kasu­tatud ainult ohu­tuid ja mitte­mür­gi­seid taimiXMürgis­tus­oht, aller­gi­line reak­tsi­oonIILoodus­lik hal­jas­tus (sini­lill, ülane, jänese­kapsas). Õpea­jate selgi­tus­­töö
23.On olemas välis­val­gus­tusX
24.Maa-ala kor­ras­hoiuks kasu­ta­ta­vad töö­riis­tad, sead­med ja masi­nad, nagu muru­nii­duk, heki­kää­rid, labi­das, asu­vad las­tele kätte­saa­ma­tus kohasX
25.Laste juurde­pääs väli­bas­sei­nile, vih­ma­vee kogu­mise nõule ja muu­dele vee­anuma­tele või vee­kogu­dele on ilma järe­le­val­veta välis­ta­tud Puudu­vad
26.Puuriidad, ehi­tus­vahen­did jm maa-alale ladus­tatud mater­ja­lid on ladus­ta­tud turva­li­seltPuudu­vad
27.Mängu- ja spordi­va­hen­did vas­ta­vad laste eale ja kas­vule ning on tur­va­li­sedXKukkumis-, löögi-, mul­jumis- ja marras­tus­ohtIIIMitte­vaja­li­kud metal­list mängu­vahen­did on likvi­deeri­mi­sel. Remon­ti­mi­sel on poomid ja kiiged. Pidev järele­valve õpeta­jate poolt.
28.Mängu­väl­jaku atrak­tsi­oonide vahe­kau­gus on vähe­malt 1,5-2 mX
29.Mängu­väl­jaku vahen­dite (roni­mis­vahen­did, kii­ged, liu­mäed, roni­lad jm) alune pind on kae­tud 40 cm pak­suse liiva­kihiga või muu lööki summu­tava mater­ja­liga (puidu­laas­tud, tur­va­matid, tar­taan­kate jm)XKukkumis- löögi- ja mulju­mis­ohtIIIMängu­väl­jaku vahen­dite alune pind on katmata (kaetud muru­pin­naga)
30.Liumägede rede­lid on varus­tatud käsi­puu­degaX
31.Mängu­väl­jaku vahen­did (nt karus­sel­lid, batuu­did jm) on turva­liste piire­tegaXKukku­mis­ohtIIIBatuute ei ole. Karu­sell on likvi­deeri­mi­sel
32.Redelite pul­gad ja ast­med on võrd­sete vahe­dega, mitte­libe­dad ja kind­lalt fik­seeri­tud (ei pöör­le)X
33.Mängu­väl­jaku vahen­dite puit­osad on ter­ved ja pin­du­detaX
34.Kiikede üles­ripu­ta­mi­seks kasu­ta­ta­vad ketid on gal­vani­seeri­tud ja lühi­keste lüli­degaXEi ole kette, on köied
35.Ketiavade maksi­maal­ava on 8,6 mm igas suunas, v.a ühen­dus­koh­ta­des, kus see on üle 12 mm või alla 8,6 mmEi ole kette
36.Spordi- ja män­gu­vahen­did on ehi­ta­tud nii, et vahen­di­tel ei ole või­ma­likke ohu­alli­kaid, sh pilu­sid või V-kuju­lisi ava­sid, esile­tungi­vaid osi ja võlle ning pöör­le­vaid osi, mil­lesse riie­tuse osad võik­sid taker­dudaXKukku­mis­ohtIIPidev järele­valve õpeta­jate poolt. Tähele­panu pööra­mine laste riie­tu­sele (koos­töö las­te­vane­ma­tega)
37.Mängu­välja­kul kasu­ta­ta­kse selli­seid vahen­deid (tun­nelid, mängu­majad jm), kuhu vaja­duse kor­ral on lapse abis­tami­seks taga­tud täis­kasva­nute juur­de­pääsPuuduvad
38.Liu­mäed, ripp­kiiged, rõn­gad, trapet­sid, köied jt sama­laad­sed rist­tala külge kinni­ta­ta­vad mängu­as­jad on turva­li­sed (kont­rol­lida pingu­teid, kinni­tusi, ank­ruid jne)X
39.Mängu­va­hen­dite paigu­tus tagab õue­alal vaba ja ohutu liiku­miseX
40.Mängu­väl­jaku vahen­did on ehi­tatud nii, et nende pea või jalad ees läbi­mi­sel ei teki üheski avas pea ega kaela taker­du­mis­ohtuXPidev järele­valve õpeta­jate poolt. Tähe­le­panu pööra­mine laste riie­tu­sele (koos­töö laste­vane­ma­tega)
41.Liiva vahe­ta­takse liiva­kas­tis regu­laar­selt X
42.Liiva­kas­tid kae­takse pärast män­gi­mist sobiva kat­tegaXReostusIIILiiva­kastil puudub kate
43.Alla 3 a vanuste laste trepid ja kald­teed on varus­ta­tud käsi­puu­dega alates esi­me­sest ast­mestX
44.Kanali­satsi­ooni­luu­gid on sule­tudX
45.Majaga külgnev tule­tõrje­redel on varus­ta­tud kaitse­piir­dega ning ei või­malda las­tel sel­lele ronidaRedelit pole
46.Regu­laar­selt tehakse mängu­väl­jaku vahen­dite visu­aal­set tava­üle­vaa­tust, töö­kind­lus­üle­vaa­tust ja korra­list põhi­üle­vaa­tust XÕpeta­jad, direktor, juhi­abi
Sise­kesk­kond47.Sise­viimist­luses kasu­ta­tavad mater­jalid on ohu­tud, nõue­te­koha­sed ja vas­ta­vad tootja poolt ette­näh­tud kasu­tus­ots­tar­beleX
48.Põrand on oht­like kal­la­ku­teta ja mitte­libeX
49.Ruumide põran­da­katte­mater­ja­lid on ohu­tudX
50.Vaibad on mitte­libi­se­vadX
51.Alla 3-aas­tas­tele las­tele on paigu­tatud trepile juurde­pääsu takis­tav kaitse või taga­tud laste järe­le­valveRühma­ruumi­des trepid puudu­vad
52.Trepid on varus­tatud käsi­puu­dega, mis on pai­gal­da­tud nii las­tele kui ka täis­kas­vanu­tele sobi­vale kõr­gu­seleXKukkumisohtIIIRühma­ruu­mides trepid puudu­vad. Aula ja võimla trep­pi­del puudu­vad käsi­puud.
53.Trepi­astmed on mitte­libe­dadRühma­ruu­mi­des trepid puu­du­vad
54.Libe­date trepi­ast­mete serva­dele on kleebi­tud libi­semis­vas­tased ribadRühma­ruumides trepid puudu­vad
55.Välis­uks sulgub turva­li­selt või on varus­ta­tud sulgur­mehha­nis­miga, mis ei lase uksel jär­sult sul­gudaX
56.Välis­uks on varus­ta­tud lukus­tus­mehha­nis­miga, mida laps ei saa ise avadaXLapse kadumis­ohtIIVälis­uks on lukus
57.Lükand­uksed on varus­tatud kait­sega, mis takis­tab ukse juht­teelt välja libi­se­mistX
58.Aknad on las­tele ohu­tudX
59.Tuulutus­aken­del on turva­ketid, fik­saato­rid vm mehha­nis­mid, mis lukus­ta­vad akna ava­tud ole­kus (tuu­lu­tus­asen­dis 8-10 cm)X
60.Ruumi­des on akna­ka­tete nöö­rid las­tele kätte­saama­tus kohasX
61.Ruumide uksed on klaasi­deta või puru­ne­mis­kind­last klaa­sistXRühma­ruumi­des ei ole klaa­si­dega uksi
62.Klaas­uksed, ukse­klaa­sid ja põran­dani ulatu­vad klaas­aknad on ohu­tud (tur­va­klaa­siga)XMarras­tus- lõike­vigas­tusIIIPidev järele­valve õpeta­jate poolt (aula ja võimla kasu­ta­misel).
63.Klaas­uksed, ukse­klaa­sid ning põran­dani ulatu­vad klaas­aknad on lapse kõr­gu­selt varus­ta­tud kait­sega või lapse sil­made kõr­gu­selt näh­ta­valt mär­gis­ta­tud.Rühma­ruumi­des puudu­vad
64.Peeglid on kinni­ta­tud sein­tele nii üle­mi­sest kui ka alu­mi­sest ser­vastX
65.Riiulid ja kapid on kinni­ta­tud või on nende ümber­kukku­mine välis­tatudX
66.Kappide ker­gesti ava­nevad uksed ja saht­lid on varus­ta­tud lukku­dega, et väike­laps neist haara­tes kuklale ei kukuksX
67.Sisus­tuse pai­gu­tus ruu­mis tagab vaba ja ohutu lii­ku­miseX
68.Ette­ulatu­vad tera­vad nur­gad on varus­ta­tud ümara­­serva­­liste tur­va­liis­tu­degaXKukku­mis­oht, löögi­ohtIIIPidev järele­valve õpeta­jate poolt
69.Mööbli­ese­mete ja radi­aato­rite nur­gad on mitte­tera­vad või muude­tud ohu­tuksXKukku­mis­oht, löögi­ohtIIIRadiaa­to­ri­tel ei ole katteid ees
70.Saalis, võimlas või rühma­ruumis asu­vate roni­mis­vahen­dite all on võim­lemis­matidXLiikumis­õpe­taja üles­anne on paigu­tada võimlas tundi tehes roni­mis­vahen­dite alla matid. Rühma­ruumi­des roni­mis­va­hen­did puu­du­vad.
71.Basseini ümbrit­sev käigu­raja pind on ohutuEi ole basseini
72.Võimla aknad ja lambid on varus­ta­tud kaitse­võ­regaX
73.Juurde­pääs ahjule ja/või puu­plii­dile on tõkes­ta­tud. Ahi­küttega ruumi­des, kus viibi­vad lapsed, on ahju, kamina ja/või puu­plii­di ümber kaitse­võreAhjud ja pliidid puudu­vad
74.Ahi­küttega las­te­asu­tu­ses (ühe- või kahe­rühma­line asu­tus) asub kütte­kolde suu väljas­pool rühma­ruumiEi ole ahi­kütet
75.Rühma­ruumi köögi­nur­gas on elek­tri­pliidi üle­mises osas kaitse­riba, prae­ahju lukus­tus ja võima­lus lüli­tada plaat pea­lüli­tist väljaPliit asub kori­doris ja on pea­lüli­tist väljas
76.Teravad köögi­riis­tad (noad, kahvlid, käärid jm) on las­tele kätte­saama­tus kohasXÕpetaja abi vastu­tab
77.Tehni­li­sed vahen­did (kohvi­masin, kee­du­kann jm elek­tri­sead­med) on las­tele kätte­saa­ma­tus kohasXÕpeta­jad vastu­ta­vad
78.Puhas­tus­ai­ned (v.a käte­pesu­seep), puhas­tus­vahen­did jt kemi­kaa­lid asu­vad lukus­tata­vas kapis, puhas­tus­ruumis või muus las­tele kätte­saama­tus kohasX
79.Ravimeid ja olme­kee­miat hoi­takse ori­gi­naal­paken­di­tesX
80.Olemas on esma­abi­va­hen­did, nt elek­troo­ni­line kraa­di­klaas, haava­puhas­tus­vahen­did, side­med, plaast­rid, kummi­kin­dad, rõhk­side, külma­kottX
81.Pese­mi­seks sobiv vee­tempe­ra­tuur on taga­tud tehni­liste vahen­dite või järe­le­val­vegaX
82.WC- ja vanni­toa­ukse lukku on võima­lik avada ka väl­jast­pooltX
83.Pesu­ruumi põrand on mitte­libi­se­vast mater­ja­listX
84.Lastele on või­mal­da­tud ea­ko­hane ja turva­line maga­mis­kohtX
85.Rippuvad toa­tai­med on paigu­ta­tud nii, et las­tel ei ole või­ma­lik neid alu­selt või riiu­lilt endale peale tõm­mataX
86.Suured lille­potid jm ras­ked ese­med asu­vad põran­dal või kind­lal alu­selXAsuvad kori­doris
87.Toa­tai­med on mitte­mürgi­sed ja ohu­tudXAsuvad kori­doris
88.Tehni­li­sed vahen­did ja nende elektri­juht­med on ter­ved ja kon­trolli­tudX
89.Elektri­juht­med on paigu­ta­tud tur­vali­selt ja ei takista ruu­mis lii­ku­mistX
90.Pistiku­pesad (ka piken­dus­juht­mel) on kae­tud lapse­kind­late kaitse­tega või asu­vad las­tele kätte­saa­ma­tul kõr­gu­selXElektri löökIVPistiku­pe­sad asu­vad las­tele kätte­saada­val kõr­gusel (suures rühmas)
91.Ruumi­desse on pai­gal­datud suitsu­andur või muu tule­kahju sig­nali­satsi­ooni­süs­teemX
92.Tule­kahju­sig­nali­satsi­oon on kon­trolli­tud ja hool­da­tudX
93.Köögis on olemas kustu­tus­tekk ja per­so­nal oskab seda kasu­tadaX
94.Olemas on tule­kus­tu­tidX
95.Tulekus­tutid asu­vad ker­gesti kätte­saa­da­vas kohasX
96.Tule­kus­tu­tid on kon­trolli­tud ja hool­da­tudX
97.Perso­nal oskab tule­kus­tu­teid kasu­tadaX
98.Tikud ja muud tule­süüta­mis­va­hen­did on las­tele kätte­saa­ma­tus kohasX
99.Tule­kahju korral tegu­tse­mise plaan on koos­ta­tud. Plaan koos­neb nel­jast juhi­sest ja skee­mistX
100.Evakuatsi­ooni­õppus korral­da­takse vähe­malt üks kord aas­tasX
101.Evakuatsi­ooni­plaa­nis ette­näh­tud välju­mis­teed ja trepi­ko­jad on vaba ligi­pää­sugaX
102.Välis­ust on või­ma­lik seest­poolt avada pöörd­nu­pustX
103.Tele­foni­side on taga­tudX
104.Tele­foni lähe­dal on täht­sad tele­foni­numb­rid (häda­abi, lapse­vane­mad jm)X
105.Perso­nal on tead­lik, kuidas käi­tuda lapse kadu­mise korralXKriisi­plaan ole­mas
106.Perso­nal on läbi­nud esma­abi­kur­su­sedX06.01.2012 toimub esma­abi­kur­sus
107.Personal oskab anda las­tele esma­abiX
108.Võõraste oma­voli­line pääs asu­tuse ruumi­desse on väl­di­tudXVälis­uks on lukus­ta­tud
Män­gu-, õppe- ja spor­di­va­hen­did109.Erivanuse­liste laste mängu ajal on taga­tud, et pisi­de­taile sisal­da­vad män­gu­vahen­did ei satu väike­laste kätte X
110.Mängu­asjad on disaini, kons­truk­tsi­ooni ja mater­jali poo­lest ohu­tudX
111.Kasutu­sel on ainult ter­ved mängu-, õppe- ja spordi­vahen­didX
112.Tagatud on mängu-, õppe- ja spordi­vahen­dite regu­laarne kon­troll, korras­ta­mine, paran­da­mine ja puhas­ta­mineX
Ter­vise­kas­va­tus ja -käi­tu­mine113.Laste­asu­tuse ter­vise­kas­va­tuse vald­kon­dade hulka kuu­lub ka ohu­tus ja tur­va­li­susX
114.Lapsi õpeta­takse erine­vaid ohte tundma ja väl­timaX
115.Lapsi õpe­ta­ta­kse poten­tsi­aal­sete ohu­tegu­ri­tega õigesti ümber käima ja oht­li­kus olu­korras käi­tumaX
116.Lastele õpe­ta­ta­kse kel­gu­ta­mise, suu­sa­ta­mise ja uisu­ta­mise tehni­kat ning nende tege­vus­tega seo­tud ohtude välti­mistXLastele õpeta­takse kelgu­ta­mist
117.Õppe­ka­vasse kuu­lub liik­lus­õpe­tusX
118.Õpeta­jad ja õpe­taja­abid tea­vad, kui­das lii­kuda koos las­tega ohu­tult väl­jas­pool laste­aeda (nad on läbi­nud laste rühma­saa­tja kooli­tuse)XKooli­tuse vaja­dus
119.Lapsed kanna­vad jalg- või tõu­ke­rat­taga sõi­tes kiiv­rit, mis vas­tab lapse kas­vule ja pea ümber­mõõ­duleX
120.Rulluisku­dega sõi­tes kanna­vad lap­sed kiiv­rit, põlve-, küü­nar­nuki- ja rand­me­kaits­meidEi sõi­deta rull­uisku­dega
121.Perso­nal kannab jalg­rat­taga sõi­tes kiiv­ritX
122.Lapsed kanna­vad pimeda ajal hel­ku­ritX
123.Väljas­pool las­te­asu­tuse maa-ala lii­ku­des kanna­vad lapsed ning õpe­ta­jad ja õpe­taja­abid hel­kur­vesteX
124.Lapsed kanna­vad libi­semis­kindla tal­laga ja kind­lalt jalas püsi­vaid jala­nõu­sidXKukkumisohtIIIKoos­töö lapse­vane­ma­tega
125.Perso­nal kannab pimeda ajal hel­ku­ritX
126.Kuuma­del suve­päeva­del kan­navad lap­sed õues ker­geid pea­katteidX
127.Õpeta­jad tee­vad koos­tööd lapse­vane­maga taga­maks las­tel ter­vis­liku ja ohutu riie­tuse (nt üle­riie­tel ei ole pikki nööre, aasa­sid, taker­du­vat salli)X
128.Puugi­oht puudubXPuugi­ham­mus­tusIIIVaktsi­neeri­mine (lapse­vane­mad)
129.Keldri­piire on ohutuXKukku­mis­ohtIIIPidev järel­valve ja selgi­tus­töö õpeta­jate poolt
130.Lapsed sõida­vad üksinda vanema vas­tu­tu­sel kooli­bussiga laste­aeda ja kojuXLiiklusavarii ohtIIILapse­vanem vas­tu­tab lapse tur­vali­suse eest.
131.Välis­val­gus­tus on pii­savXKukku­mis­ohtIIPaigal­dada võimla-pool­sesse külge lisa­val­gus­tusTabel turvalisuse tegevuskava koostamiseks

HK nrRiskiallikas / probleemOhtRiski­taseAbinõu / tegevusVastutaja / teostajaTäht­aegRes­surss
7.Liiklus laste­asu­tuse ümber on turva­lineLiiklus­õnne­tusIIIPaigal­dada laste­aia­pool­sesse küge liik­lus­märk „Sisse­sõidu­keeld“Direktor; KOVMai 2012
Täidetud 21.05.2012. Kellaajad lisatud 22.02.2014
94 eurot
9.Maa-ala on piira­tud tugeva piir­de­aiaga või piisa­valt tiheda hekiga.Lapse kadu­mis­oht. Liik­lus­õnne­tusIIIEhitada mängu­väl­jaku ümber piir­de­aedDirektor; Hoole­kogu; Lapse­vane­mad; KOVMai 2012
Täidetud 12.05.2012. Aia piken­dus 21.10.2013
?
16.Maa-ala kasuta­mine lemmik­loo­made jalu­ta­mis­ko­hana on välis­ta­tudNakkus­oht, hammus­tus­ohtIILiiva­kas­tile muret­seda katta kate. Õpeta­jate selgi­tus­töö – võõ­raid loomi ei tohi kat­suda.Juhiabi; õpeta­jadMärts 2012
Kate paigal­datud 12.05.2012

Pidev
20 eurot
22.Haljas­tuses on kasu­ta­tud ainult ohu­tuid ja mitte­mür­gi­seid taimiMürgis­tus­oht; Aller­gi­line reaktsi­oonIIPaigal­dada piir­de­aed mängu­väl­jaku ümber. Õpeta­jate selgi­tus­töö ja pidev laste jälgi­mine.Direktor; Hoole­kogu; Lapse­vane­mad; KOV; Õpeta­jadMai 2012
Täidetud 12.05.2012

Pidev
?
27.Mängu- ja spor­di­vahen­did vas­ta­vad laste eale ja kas­vule ning on tur­va­li­sedKukkumis-, löögi- muljumis- ja marras­tus­ohtIIIMitte­vaja­li­kud metal­list mängu­va­hen­did on lik­vi­deeri­mi­sel. Remon­ti­mi­sel on poomid ja kiiged.Juhi­abiDets. 2011
Täidetud dets. 2011
29.Mängu­väl­jaku vahen­dite (roni­mis­vahen­did, kii­ged, liu­mäed, roni­lad jm) alune pind on kae­tud 40 cm pak­suse liiva­kihiga või muu lööki summu­tava mater­ja­liga (puidu­laas­tud, tur­va­matid, tar­taan­kate jm)Kukku­mis-, löögi- ja mul­ju­mis­ohtIIIMängu­väl­jaku vahen­dite alune pind katta lööki summu­tava mater­jaligaDirektor; Juhi­abi; Hoole­kogu; Lapse­vane­mad; KOVAprill 2012
Täidetud 12.05.2012
50 eurot
31.Mängu­väl­jaku vahen­did (nt karus­sel­lid, batuu­did jm) on turva­liste piire­tegaKukku­mis­ohtIIIKarussell on likvi­deeri­mi­selJuhi­abiDets. 2011
Likvideeritud dets. 2011
42.Liiva­kas­tid kae­takse pärast mängi­mist sobiva kat­tegaReostusIIIMuretseda liiva­kas­tile kateJuhi­abiMärts 2012
Täidetud 12.05.2012
20 eurot
52.Trepid on varus­ta­tud käsi­puu­dega, mis on pai­gal­da­tud nii las­tele kui ka täis­kas­va­nu­tele sobi­vale kõr­gu­seleKukkumis­ohtIIIAula ja võimla trep­pi­dele pai­gal­dada käsi­puudDirektor; Juhi­abi; KOVMai 2012
Täidetud 18.01.2012
?
62.Klaas­uksed, ukse­klaa­sid ja põran­dani ulatu­vad klaas­ak­nad on ohu­tud (tur­va­klaa­siga)Marras­tus- lõike­vigas­tusIIIAsen­dada ukse­klaa­sid turva­klaa­siga. Pidev laste järe­le­valveDirektor; KOV; Õpeta­jadMai 2012
Ukseklaasid märgistatud dets. 2012

Pidev
?
68.Ette­ulatu­vad tera­vad nur­gad on varus­ta­tud ümara­ser­va­liste tur­va­liis­tu­degaKukkumis­oht, löögi­ohtIIIOhtliku­mad nur­gad varus­tada turva­liis­tu­dega. Pidev laste järel­valveJuhi­abi; Õpeta­jadMärts 2012
Täidetud märts 2012

Pidev
50 eurot
90.Pistiku­pe­sad (ka piken­dus­juht­mel) on kae­tud lapse­kind­late kaitse­tega või asu­vad las­tele kätte­saa­ma­tul kõr­gu­selElektri­löökIVVahe­tada pis­tiku­pe­sad. Pidev laste järel­valveJuhi­abiJaan. 2012
Täidetud 18.01.2012
50 eurot
106.Personal on läbi­nud esma­abi­kur­su­sedVale tegutse­mine õnne­tuse korralIILäbida esma­abi­kur­susÕpeta­jadJaan. 2012
Täidetud 06.01.2012
124.Lapsed kanna­vad libi­se­mis­kindla tal­laga ja kind­lalt jalas püsi­vaid jala­nõu­sidKukkumis­ohtIIIKoostöö laste­vane­ma­tegaÕpeta­jad; Lapse­va­ne­madPidev
128.Puugi­ohtPuugi­ham­mus­tusIIIKoos­töö las­te­va­ne­ma­tegaÕpeta­jad; Lapse­va­ne­madPidev
129.Keldri­piire on ohutuKukku­mis­ohtIIIPidev laste järel­valve ja sel­gi­tus­töö õpeta­jate pooltÕpeta­jadPidev
130.Lapsed sõida­vad üksinda vanema vas­tu­tu­sel kooli­bus­siga las­te­aeda ja kojuLiiklus­ava­rii ohtIIILapse­vanem vastu­tab lapse turva­li­suse eest teel las­te­aiast koju ja las­te­aeda.Lapse­vanemPidev
131.Välis­val­gus­tus on piisavKukkumis­ohtIIPaigal­dada võimla­pool­sesse külge lisa­val­gus­tusKOV2012
Liiklus on ümer­korral­datud 21.05.2012, valgus on piisav.
Välisuksele paigaldatud lisavalgustus 28.01.2014


Kooskõlastused:  Pedagoogilise nõukogu protokoll nr 4, 12. detsember 2011.a.
Hoolekogu protokoll nr 3, 19. detsember 2011.a.

Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli turvalise ja tervisliku keskkonna riskianalüüsi juhend

 1. Roela Lasteaia õpikeskkonna riskianalüüs on sisehindamise osa.
 2. Laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ja keskkonna ohutuse hindamiseks korral­dab riskianalüüsi lasteasutuse direktor.
 3. Riskianalüüsi tegemisel võetakse aluseks Terviseameti veebilehel avaldatud lasteasutuse keskkonna hindamiskriteeriumid ning lasteasutuse koostatud ja lasteasutuse hoole­koguga kooskõlastatud riskianalüüsi juhend (vt. Lisa 1)
 4. Riskihindamisel võetakse arvesse:
  1. rühmaruumides tehtud uuringute tulemusi
  2. aulas ja võimlas tehtud uuringute tulemusi
  3. õuealal üldiselt ja mänguväljakul tehtud uuringute tulemusi
  4. lastevanemate ettepanekuid keskkonna parendamiseks
 5. Lasteasutuse direktor teatab riskianalüüsi tulemustest personalile, hoolekogule ja laste­asutuse pidajale.
 6. Riskianalüüsi tulemustest lähtuvalt kavandatakse lasteasutuse keskkonna parendamiseks vajalikud tegevused ja koostatakse tegevuskava kolmeks aastaks (vt. Lisa 2). Tege­vus­kava täitmist analüüsitakse sisehindamise aruandes.
 7. Lasteasutuse direktor esitab riskianalüüsi tulemused ja ülevaate kavandatud ning läbi­viidud tegevustest nõudmisel riikliku järelevalve tegijale.


Terminid

 1. Riskiallikas – objekt või nähtus, mis võib teatud tingimustel põhjustada õnnetuse.
 2. Risk – võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste tõenäosus ja sagedus ohtlikus olukorras.
 3. Riskianalüüs – võimalike õnnetuste ja riskiallikate süstemaatiline kindlaksmääramine, hin­da­mine ja ennetustegevuste kavandamine.
 4. Oht – olukord, mis on seotud ebasoodsa mõjuga ja võib tekitada vigastusi inimesele, samuti kahjustada keskkonda.
 5. Ohutus – süsteemi või seadme omadus funktsioneerida nii, et selle tegevus ei põhjusta kasutajale vigastust ega tervisekahjustust.
 6. Õnnetus – ootamatu ja ettekavatsemata sündmus, mis kahjustab elu ja tervist, elu­täht­sat valdkonda, keskkonda või vara.
 7. Õnnetusjuhtum – tahtmatu, ettekavatsemata ja äkilise toimega jõud või tegevus, millega kaasneb (kaasnevad) inimvigastus(ed).
 8. Vigastus – õnnetusjuhtumi otsene ja nähtav tagajärg. Vigastuse põhjustab keha äkiline ja ootamatu kokkupuude järgmiste füüsikaliste nähtustega: mehhaaniline energia, kõrge või madal temperatuur, elektrivool, kemikaalid või ioniseeriv kiirgus. Need nähtused toimivad hulgal ja mõõtudes, mis ületavad organismi taluvuse piirid.
 9. Turvalisus – elanikke ja keskkonda siduv sotsiaalne protsess, kus inimesed loovad ohu­tuks eluks optimaalsed tingimused ning hoiavad neid.


Riskitasemed

 1. I tase. Vähene risk: erilisi abinõusid ei vajata.
 2. II tase. Vastuvõetav risk: erilisi abinõusid ei vajata, kuid siiski tuleb otsida paremaid lahendusi, mis ei põhjusta lisakulutusi.
 3. III tase. Keskmine risk: tuleb välja töötada meetmed ja abinõud ning rakendada need ellu kolme kuni viie kuu jooksul pärast hindamist.
 4. IV tase. Suur risk: tegevust ei tohi alustada enne, kui riski on vähendatud.
 5. V tase. Talumatu risk: riski vähendamine on vältimatu; kui riski vähendamiseks vaja­likke abinõusid ei saa rakendada vahendite puudumise tõttu, on töö, tegevus ja mäng ohualas keelatud.