Roela Lasteaia kodukord

Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli lasteaia kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² kodukord alusel hoolekogu 18. oktoobri 2016 a. protokolli nr 1 otsusega nr 2.1.

1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, lastekaitse seadusest, rahvatervise seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, haldusmenetluse seadusest ja nendest tulenevatest lasteaia tegevust korraldavatest õigusaktidest, Vinni valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrast.
1.2. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav Vinni valla ja Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli kodulehel ja paberkandjal lasteaia rühmades ning juhiabi kabinetis.
1.3. Kodukord on lapsevanematele, lastele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Üldinfo
2.1 Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00-18.30. Laps ootab vanemat järele hiljemalt kell 18.15, nii jõuab ta oma mänguasjad ära panna ja rahulikult riietuda. Lasteaed on riigipühadel suletud. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneva tööpäeva lühenda-takse kolme tunni võrra. Nendel päevadel suletakse lasteaed kell 15.30.
2.2 Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel ja õpetajate haigestumisel). Suveperioodil võib lasteaed olla ajutiselt suletud.
2.3 Lasteaias võivad olla tasulised huviringid. Huviringi läbiviimise kvaliteedi ja info jagamise eest lapsevanematele vastutab huviringi läbiviija.

3. Lapse õigused
3.1 Lapsel on õigus eakohasele, võimetest ja vajadustest lähtuvale õppekasvatustegevusele ja pedagoogide ning neid abistavate töötajate igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
3.2 Lapsel on õigus tema arengut toetavale ohutule keskkonnale ja päevakavale, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed ja hariduslikud vajadused on rahuldatud.
3.3 Lapsel on õigus teha valikuid ja saada tagasisidet oma tegevuse tulemuse kohta.

4. Lapse kohustused
4.1 Lapsel on kohustus eakaaslaste ja täiskasvanutega lugupidavalt käituda ning järgida lasteaias, rühmas kokkulepitud reegleid.

5. Lapsevanema õigused
5.1 Lapsevanemal on õigus kokkuleppel rühma õpetajatega viibida lasteaiarühmas koos lapsega.
5.2 Lapsevanemal on õigus saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes, selleks eelnevalt kokku leppides rühma õpetajate, psühholoogi, logopeedi või direktoriga.
5.3 Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteasutuse õppekavaga ning rühma tegevus- ja päevakavaga.
5.4 Lapsevanemal on õigus olla valitud hoolekogu liikmeks.
5.5 Lapsevanemal on õigus algatada koostöös nõustamiskomisjoni, rühma õpetajate, psühholoogi ja logopeediga lapsele individuaalse arengukava koostamist.
5.6 Lapsevanemal on õigus saada teavet e- lahenduse kaudu või lapsevanema soovil paberkandjal lasteasutuse direktorilt ja töötajatelt lasteasutuse töökorralduse ning õppe- ja kasvatustegevuse, toidukulu, lapsevanema poolt kaetava osa ja selle kehtestamise aluste, lasteasutuse kodukorra ning muu info kohta, mis on seotud koha kasutamisega lasteasutuses.
5.7 Lapsevanemal on õigus teha ettepanekuid ja avaldada arvamust lasteaia või rühma tegevuse paremaks korraldamiseks ja laste turvalisuse tagamiseks rühma esindajale hoolekogus, rühma õpetajale või direktorile.

6. Lapsevanema kohustused
6.1 Lapsevanem on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks, pidama kinni lasteasutuse päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
6.2 Lapsevanem suhtleb viisakalt ja lugupidavalt lasteasutuse töötajate, teiste lapsevanemate ja lastega.
6.3 Lapsevanemal on kohustus osaleda lapse arenguvestlustel.
6.4 Lapsevanem toob isiklikult lapse lasteasutusse ja viib lapse sealt ka isiklikult ära, v.a kui õpetajaga on kokku lepitud teisiti. Last ei või lasteasutusse tuua ega sealt ära viia alaealised isikud (va. erandolukorrad, kui lapsevanem ja õpetaja on kokku leppinud teisiti).
6.5 Lapse toomisel lasteasutusse peab vanem või tema esindaja andma lapse vahetult üle rühma töötajale.
6.6 Lapsevanem tasub koha kasutamise eest vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu). Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse või lasteasutusest puudumise või lasteasutuse ajutise sulgemise ajal. Kohatasu tasutakse jooksva kuu eest 20. kuupäevaks.
6.7 Lapsevanem peab teavitama lasteasutust (rühma õpetajaid, vajadusel direktorit) lapse erivaja-dustest (tingimustele, keskkonnale), sealhulgas käitumiseripäradest ja terviseseisundist, mis vajab õpetaja tähelepanu. Last kasvatav isik on kohustatud lapse abivajaduse (sh erivajaduse) ilmnemi-sel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd erispetsialistidega.
6.8 Lapsevanem peab teavitama lasteasutust, kui lapsel on diagnoositud nakkushaigus (tuulerõu-ged, leetrid, läkaköha, punetised, kõhuviirus, silmapõletik jne), millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.
6.9 Lapsevanem hoiab lasteasutuse kasutuses olevat vallavara.

7. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
7.1 Laps tuleb tuua lasteaeda õigeaegselt. Kui laps sööb hommikueinet, siis vähemalt viis minutit enne söögi algust ning kui laps ei söö hommikueinet, siis viis minutit enne rühma õppetegevuste algust.
7.2 Lapse toomine lasteaeda õppetegevuste ajal pole soovitav, see häirib teiste laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt kõrvale. Erandolukordadest tuleb teavitada õpetajaid.
7.3 Lapse puudumajäämisest teavitab lapsevanem rühma õpetajat lasteaia üldtelefonil. Telefonile kutsuda oma rühma õpetaja, teade on õigeaegselt edastatud kui teete seda hommikupoolsel päeval 7.00 – 14.00. Toidult on võimalik laps maha arvata teatamise järgnevast päevast. Toidule on võimalik laps võtta teatamisele järgnevast päevast. Mitteteatamise korral mahaarvestust ei tehta!
7.4 Lapsevanemal tuleb lapsele järele tulla hiljemalt 18.15, et lapsel jääks aega koristada oma pooleliolev mäng ja riietuda.
7.5 Kui lapsele ei ole kella 18.15-ks järele tuldud, püüab õpetaja lapse vanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu, teavitab õpetaja politseid lasteasutusse jäetud lapsest. Edasi toimitakse politsei korralduste järgi. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, siis järgmisel päeval teavitab lasteasutus tekkinud olukorrast valla lastekaitsespetsialisti.
7.6 Lapsega kojuminekul tuleb lapsevanemal veenduda, et õpetaja või teda asendav töötaja on lapse lahkumist märganud.
7.7 Kui lapsele tuleb järele rühma personalile võõras isik, tuleb sellest eelnevalt teavitada õpetajat. 7.8 Last ei anta üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega inimesele.
7.9 Lapse tervise huvides on soovitatav anda talle võimaluse korral nädalas üks vaba päev ja jälgida, et päev ei veniks liiga pikaks.

8. Lapse riietus ja hügieen
8.1 Lapsevanem suunab lapse käsi pesema enne rühma tulekut. Lapsel on kapis isiklik kamm ja pabertaskurätikud.
8.2 Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope lukud) ning korrastatud välimusega. Lapsel on seljas paraja suurusega riided ja jalanõud (mitte liiga väikesed või suured). Riided ja jalanõud varustada lapse nimega. Lapse riietel ei ole pikki nööre, aasasid, takerduvaid salle.
8.3 Lapsed viibivad õues 1-2 korda päevas. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu tempera-tuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hindab õpetaja Riigi ilma-teenistuse kodulehel www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel (aluseks sotsiaalministri määrus nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”).
8.4 Õues mängimiseks on soovitatav ilmastikukindel ja kergesti puhastatav riietus, et lastel oleks võimalik iga ilmaga viibida värskes õhus. Jahedamal perioodil anda kaasa õuekindad, soovitavalt labakindad. Sõrmikud võib anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
8.5 Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.
8.6 Tagavarariideid hoida garderoobikapi riiulil. Sõimelastel ja lastel, kellel esineb voodimärgamist, peab kapis olema vahetuspesu ja madratsi kaitsekile.
8.7 Võimlemisriided on T- särk ja lühikesed püksid. Võimlemisriided panna riidest kotikesse, millel on peal lapse nimi.
8.8 Toas on vajalikud tugeva tallaga vahetusjalanõud, mis ei jäta põrandale jooni ja mille jalga paneku ning jalast äravõtmisega laps ise hakkama saab.
8.9 Lasteaia töötajad suhtuvad heaperemehelikult lapse riietesse ja jalanõudesse. Lasteaias kahjustunud riideid või jalanõusid lapsevanemale ei hüvitata.
8.10 Kui laps tuleb lasteaeda riiete või jalanõudega, mida ei tohi lasteaia päeva jooksul kasutada, siis tuleb need asjad panna eraldi kotti ja informeerida sellest rühma töötajat.
8.11 Lapse riidekapi korrashoiu eest vastutab lapsevanem.

9. Söömine ja laste sünnipäevad
9.1 Lapsel on tagatud 3 toidukorda päevas: hommikusöök kell 8.30, lõunasöök 12.15 – 12.30, õhtuoode 15:30.
9.2 Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu arvestusega, et vanemaid on võimalik uuest hinnast teavitada vähemalt üks kuu ette.
9.3 Lapse allergilisusest mõne toiduaine suhtes tuleb teavitada rühma töötajaid kirjalikult koheselt toiduallergia ilmnemisel, et rühma töötajad (asendajad) saaks sellega toidukordade ajal arvestada. 9.4 Lapse toidutundlikkuse korral on vanemal õigus panna lapsele kaasa sobiv toit, mida on vajadusel lasteaias võimalik soojendada.
9.5 Menüüga on võimalik tutvuda rühma stendil ja kooli kodulehel.
9.6 Laste sünnipäeva tähistamises lepivad kokku lapsevanemad koostöös rühma õpetajatega.

10. Toiduraha ja osalustasu maksmine
10.1. Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.
10.2.Toiduraha ja osalustasu arve edastatakse elektrooniliselt (maksja e-posti aadressile). Kui arvel on Teie jaoks midagi arusaamatut, pöörduge selgituse saamiseks valla raamatupidaja või juhiabi poole.

11. Kodust kaasa võetud mänguasjad
11.1. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. (Reedeti).
11.2. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
11.3 Lapsele ei anta lasteaeda kaasa raha ega telefone, tahvelarvuteid jm. (välja arvatud erandkorras, kokkuleppel rühma õpetajaga), ehteid (sõrmused, ketid, jm.) ja meikimisvahendeid.
11.4 Kelkude, suuskade, jalgrataste toomise ja viimise eest vastutab lapsevanem. Iga ese peab olema tähistatud lapse nimega.

12. Magamine
12.1 Laste päevane uneaeg on ajavahemikus 13.00-15.00. Kui laps ei uinu, siis lebab ta vaikselt voodis.
12.2 Päevast und vajavaid lapsi segada ei tohi.
12.3 Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõuna ajal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust rühma õpetajat.
12.4 Laste puhke või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

13. Haigused
13.1 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumiseripäradest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
13.2 Õpetajal on õigus keelduda võtmast vastu väliste haigustunnustega last (nohu, köha, palavik, silmapõletik, kõhulahtisus või oksendamine, nahalööve, pedikuloos), kuna lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Nohune laps on esimesel neljal päeval nakatusohtlik teistele. Pärast haigust võimaluse korral hoida last veel paar päeva kodus, et organism taastuks. Kui lapsevanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, pöördub ta lapse terviseseisundi hindamiseks perearsti poole.
13.3 Kui lapsevanem eirab õpetaja viidet lapse terviseseisundi kohta, on õpetajal õigus pöörduda direktori poole.
13.4 Lapsele ei ole lubatud lasteaeda panna kaasa ravimeid.
13.5 Lapse haigestumise või vigastuse korral võetakse lapsevanemaga koheselt ühendust. Vajadu-sel kutsutakse kiirabi.
13.6 Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
13.7 Nakkushaiguste juhtumist või puhangust teavitatakse lapsevanemaid lasteasutuses levivast nakkushaigusest, nimetamata haigestunud või nakkuskahtlusega laste nimesid.
13.8 Kui laps vajab mingis osas terviseseisundist tulenevalt eritingimusi või hoolt (näit. allergiad, diabeet, astma, epilepsia jms), tuleb sellest kirjalikult informeerida lasteasutuse direktorit ja rühmaõpetajaid. Lapsevanem annab rühmaõpetajatele piisavat ja adekvaatset informatsiooni lapse terviseseisundist. Lasteasutuse direktor korraldab vajadusel töötajate informeerimise ja väljaõppe. Ühtlasi tuleb informeerida rühma õpetajat lapse terviseseisundi muutumisest.

14. Turvalisuse tagamine lasteaias
14.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
14.2 Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias regulaarselt läbi riskianalüüs ning koostatakse tegevuskava ohutuse ja turvalisuse edendamiseks. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.
14.3 Lasteaia rühma töökorraldus lähtub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud täiskasvanute ja laste suhtarvudest.
14.4 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on tõkestatud. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest ja territooriumilt (rühma välisuks on lukustatud laste õppekäikude ajal).
14.5 Laste lasteaias viibimise ajal on tagatud pidev laste järelevalve. Kiigel või ronilal on lapsed ainult töötaja juuresolekul. Lastele on selgitatud ning rühmatöötajad jälgivad ohutusreeglite täitmist ruumides ja õuealal mängides.
14.6 Õueala ja rühmaruumide korrasoleku ja ohutuse eest vastutavad rühma töötajad ning ohutuse tagamiseks tehtavate tööde eest direktor ja juhiabi. Ohtude ilmnemisel õuealal ja ruumides teavitatakse koheselt direktorit või juhiabi.
14.7 Lasteaia õuealal on motoriseeritud liiklusvahendite liiklemine kella 10.00-st kuni 15.00-ni keelatud (va. kaubaautod). Autojuht ja lastega õues viibivad isikud vastutavad laste ohutuse eest. 14.9 Juhul, kui laps tuleb hommikul lasteaeda rattaga või tõukerattaga, tuleb see parkida jalgratta hoidlasse. Lasteaed ei vastuta jalgratta turvalisuse eest. Õues oleku ajal sõidetakse jalgrattaga kokkuleppel õpetajaga ja lapsel on peas kiiver.
14.10 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud täiskasvanute ja laste suhtarvudest.
14.11 Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne kohtlemine, agres-siivne või ebaviisakas käitumine jms) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või teda asendava töötaja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine. Vastavalt juhtumi eripärale pöördutakse sotsiaalametniku, lastekaitse spetsialisti poole või helistatakse 112. Politsei ei lahenda eelkooliealiste lastevahelisi konflikte.
14.12 Täiskasvanud ei lahenda konflikte ega tee märkusi lapse kuuldes.
14.13 Füüsiliselt agressiivse lapse puhul rakendab lasteasutus Lastekaitse seadusest tulenevaid meetmeid, kooskõlastades need lapsevanemaga.
14.14 Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kui tema terviseseisund võib kahjustada laste või teiste töötajate tervist. Direktoril on õigus haigusnähtudega töötaja koju saata.
14.15 Lapsevanem tagab lapse turvalisuse lasteaiaesisel parkimisplatsil.
14.16 Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapseva-nemaid telefonitsi ja vajadusel lapsed ning töötajad evakueeritakse.

15. Õppe- ja kasvatustegevused
15.1 Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad iga päev. Tegevused toimuvad iga rühma tegevuskava alusel, mis on väljas infostendil ja võimalik jälgida infosüsteemis ELIIS. Igal nädalal on kindel teema, mille raames viiakse läbi lõimitud mängulisi tegevusi.
15.2 Lasteasutuse õppekava on koostatud selliselt, et selle läbides on laps valmis kooli minema. Koolivalmiduse saavutamiseks on vajalik lapse pidev kohalkäimine ja lapsevanema panus.
15.3 Õppetegevused toimuvad rühmas, õues ja võimlas. Õppe mitmekesistamiseks organiseerivad õpetajad õppekäike, millest informeeritakse lapsevanemaid.

16. Lapse arengu analüüsimine ja koolivalmidus
16.1 Lasteasutuse pedagoogid analüüsivad ja hindavad lapse arengut. Lapse arengu hindamine toimub igapäevases õppe- ja kasvatusprotsessis. Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp.
16.2 Üks kord aastas toimub lapse arenguvestlus. Aeg arenguvestluseks lepitakse kokku rühma õpetajatega.
16.3 Iga õppeaasta algul (septembris ja oktoobris) uurib lasteaia logopeed laste kõnet ja fikseerib tulemused. Logopeed selgitab välja kõneliste ja arenguliste erivajadustega lapsed. Ta teavitab lapsevanemat, kui lapsel on vajadus ja võimalus osaleda logopeedilistes tegevustes. Logopeed nõustab vanemaid lapse kõnearengu valdkondades ja vajadusel soovitab erispetsialistide konsultatsioone.
16.4 Kui lapsevanemal on vajadus lapse arengukirjelduse väljavõtte esitamiseks erispetsialistile (psühholoog, eriarst, Rajaleidja spetsialist jne) tuleb selleks pöörduda rühmaõpetaja või logopeedi poole. Lasteasutus väljastab dokumendi hiljemalt 30 päeva jooksul, kuid kokkuleppel on võimalik seda teha varem.
16.5 Kui lapsevanem soovib oma last varem kooli panna või saada lapsele koolipikendust, siis tuleb sellest teavitada lasteasutuse direktorit ja esitada vajadusel (koolipikendus ja lapsevanema ning õpetajate eriarvamus lapse varem kooliminemise kohta) nõustamiskomisjoni otsus. Varem kooliminekust teavitab lapsevanem kohalikku omavalitsust.
16.6 Lapse kooli minekuga seoses väljastab lasteasutus lapsevanemale lapse koolivalmiduskaardi.

17. Filmimine, pildistamine lasteasutuses ja selle territooriumil
17.1 Lapsevanemad ja kõik teised inimesed võivad (aga mitte juriidilised isikud) lasteasutuse avalikes ruumides (saal, õueala) pildistada ja filmida enda tarbeks ilma, et selleks oleks vaja kelleltki luba küsida. Filmitavaid tuleb teavitada nii, et nad saavad vabalt langetada otsuse, kas nad soovivad kaamera ette jääda või mitte. Enda tarbeks tehtud pilte ja videot ei või hiljem ilma pildilt/videolt nähtuva inimese nõusolekuta internetti üles riputada.
17.2 Rühmaruumides ja teistes ruumides (sh õppetegevuste jäädvustamine) filmimine ja pildistamine toimub lasteasutuse ja vanemate loal. Lasteasutusel ja lapsevanemal on õigus otsustada, kas filmimine on laste huvidega kooskõlas.
17.3 Kui nõusolekut eeldavat salvestamist soovib läbi viia muu isik, siis lapsevanema nõusoleku saamise korraldab lasteasutus.

18. Koostöö ja infovahetus
18.1 Pedagoogidel ja lapsevanematel on ühine eesmärk: arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele ja vajadustele.
18.2 Lapsevanem teeb koostööd õpetajatega kasvatusküsimustes (kokkuleppimine ühistes kasvatuspõhimõtetes, – väärtustes, reeglites).
18.3 Rühma lapsevanemate seisukohad koondab ja edastab direktorile rühma hoolekogu esindaja. 18.4 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitatakse vanemaid rühmaruumides ja koridoris olevate stendide kaudu. Stendil on tutvumiseks välja pandud rühma tegevuskava, menüü, päevakava jm. Üldine info on valla kodulehel www.vinnivald.ee/lasteaiad. Täpsem info on kooli kodulehel www.roela.edu.ee ja lasteaia blogis roelalasteaed.blogspot.com.ee
18.5 Elukoha, koduse või töötelefoni numbri muutusest tuleb koheselt teavitada rühma õpetajat, elukoha muutumisel korrastada andmed koheselt rahvastikuregistris.
18.6 Lasteasutuse töötajad kaitsevad last ja peret puudutavaid andmeid vastavalt andmete kaitse seadusele.

19. Lasteasutuses koha kasutamise lõpetamine
19.1. Lapsevanem võib koha kasutamise igal ajal lõpetada, teatades sellest vähemalt 10 päeva ette, kui lasteasutuse direktoriga ei ole kokku lepitud teisiti.
19.2. Lasteasutuse direktor algatab koha kasutamise lõpetamise, kui:
19.2.1 laps ei ole kuu aja jooksul kohta kasutanud ja ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjustest,
19.2.2 lapsevanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteasutuse kodukorda või käesolevas korras kehtestatud koha kasutamise tingimusi,
19.2.3 lapse toitlustamis- ja osalustasu on tasumata kaks kuud.