DOKUMENDID  –  Pikapäevarühma töökorraldus


Tiri PDF-fail (69,0 KiB)
KINNITATUD
Direktori 01. veebruari 2012.a.
Käskkirjaga nr 31
Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUSFerdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli pikapäevarühma töökorralduse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §38.

1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine
 1. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järe­le­val­vet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
 2. Hoolekogu ettepanekul korraldab kool koostöös kooli pidajaga pikapäevarühma moo­dus­ta­mise põhikooli õpilastele.

2.Pikapäevarühma suurus
 1. Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Kooli pidaja võib direktori ette­panekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise piir­normi.
 2. Pikapäevarühmad moodustatakse ühe klassi või enama klassi õpilastest.

3. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine
 1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel.
 2. Lapsevanem (eestkostja) võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 10. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.
 3. Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt alaealiste asjade komisjoni otsuse alusel.
 4. Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.
 5. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja kooli direktori käskkirjaga lapsevanema (eestkostja) avalduse alusel või alaealiste komisjoni otsuses määratud tähtaja möödumisel.

4. Pikapäevarühma töökorraldus
 1. Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kas­vataja “Kasvatusrühma päevikus”.
 2. Pikapäevarühma päevakava kinnitab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpi­üles­an­nete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvialategevuseks.
 3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub kasvataja kooli õppe- ja kas­vatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja indi­viduaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eest­kostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
 4. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

5. Pikapäevarühma päevakava

EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
12:10 – 12:55Vaba aegVaba aegVaba aeg
12:55 – 13:50ÕppimineÕppimineVaba aegArvutis
13:50 – 14:45Vaba aegÕppimineÕppimineÕppimine
14:45 – 15:40ÕppimineArvutisArvutisÕppimine


Pikapäevarühma töö ajal on õpilastel võimalik käia parandusõppes ja võtta osa huviringide tööst.