DOKUMENDID  –  Õppekava

 
Ferdinand von Wrangell`i nimelise Roela Lasteaia-Põhikooli ÕPPEKAVA


Kuna tegemist on väga mahuka dokumendiga, siis veebi versiooni sellest ei ole, vaid on lisatud ainult failid (jagatud teemade kaupa).

Veebimeister


NB! Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ muutmine (vastu võetud 20.07.2017 nr 129)


 1. Sisukord (109,9 KiB)

 1. Üldosa;  Lisa 1: Tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati (lk. 1-19; 217,2 KiB)
 2. Lisa 2: Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" (lk. 20-81; 455,9 KiB)
 3. Lisa 3: Ainevaldkond "Võõrkeeled" (lk. 82-105; 236,4 KiB)
 4. Lisa 4: Matemaatika (lk. 106-150; 404,1 KiB)
 5. Lisa 5: Ainevaldkond "Loodusained" (lk. 151-355; 2,51 MiB)
 6. Lisa 6: Ainevaldkond "Sotsiaalained" (lk. 356-442; 924,0 KiB)
 7. Lisa 7: Ainevaldkond "Kunstiained" (lk. 443-482; 481,2 KiB)
 8. Lisa 8: Ainevaldkond "Tehnoloogia" (lk. 483-527; 577,4 KiB)
 9. Lisa 9: Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" (lk. 528-558; 282,1 KiB)
 10. Valikaine "Informaatika";  Läbivate teemade kavad (lk. 559-574; 203,3 KiB)