DOKUMENDID  –  Õpilaskodu kodukord

 
Tiri PDF-fail (133,0 KiB)
KINNITATUD
Direktori 22. jaanuari 2015. a.
Käskkirjaga nr 30
Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
ÕPILASKODU KODUKORD

Läbi arutatud õppenõukogus 16. detsembril 2014. a., kooskõlastatud kooli hoolekogus 14. jaanuaril 2015. a. ja õpilas­esin­duses 21. jaanuaril 2015. a.


ÜLDSÄTTED

1. Õpilaskodu on Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli struktuuriüksus ning selle kodu­­korra koostamise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 39 lg 4, haridus- ja teadus­ministri 11. augusti 2010 määrus nr 39 „Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord” ja Vinni Valla­valitsuse 28. detsembri 2010 määrus nr 25 „Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord”.

2. Õpilaskodu õpilastele laienevad lisaks õpilaskodu kodukorrale Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli kodukorra reeglid.

3. Käesolev kodukord on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele õpilaskodus elavatele õpilastele ja töötajatele.

4. Õpilane on kohustatud järgima kõiki õpilaskodu personali korraldusi ja täitma üldisi käitumis­reegleid.


RIIKLIKULT TOETATAVALE ÕPILASKODU KOHALE ÕPILASE VASTUVÕTMINE

1. Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise aluseks on elukohajärgse valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotlus, õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse (Lääne-Viru) maavanema nõusolek ning õpilase vanema nõusolek.

2. Valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotluses märgitakse:
1) tähtaeg, mille jooksul õpilasele õpilaskodus elamine tuleb võimaldada;
2) puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel või muud asjaolud, mis takistavad õpilasel kooli­kohustuse täitmist;
3) õpilase ja vanema suhtes kasutusele võetud muud sotsiaalhoolekandelised abinõud koos põhjendusega, miks need ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamine ei ole võimalik;
4) õpilasele ja vanemale õpilase õpilaskodus viibimise ajal osutatava abi liigid ja ulatus.3. Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõetud õpilasele võimaldatakse vähemalt käimasoleva õppeveerandi lõpuni õppimine koolis, mille struktuuriüksus see õpilaskodu on.


ÜLDINE KORD ÕPILASKODUS

1. Koolitundide ajal ei ole lubatud õpilasel viibida õpilaskodu ruumides, välja arvatud erandjuhtudel (haigestumine, õppevahendite, riietusesemete jm kättesaamiseks). Klassijuhataja/aineõpetaja lepib õpilase viibimise õpilaskodus koolitundide ajal kokku õpilaskodu koristajaga.

2. Öörahu õpilaskodus on 22.00-07.15.

3. Keelatud on igasugune tegevus või tegevusetus, mis võib kahjustada õpilaskodu või teiste õpilaste vara, öörahu või üldist heaolu.

4. Õpilastel on lubatud õpilaskodus vastu võtta külalisi eelneval kokkuleppel kasvatajaga.

5. Hädaabi vale väljakutse korraldamisel hüvitab õpilane või lapsevanem/hooldaja valeväljakutse.

6. Erakorralise ohu või olukorra tekkimisel tuleb õpilastel teha kõik olukorra likvideerimiseks, kaas­õpilaste hoiatamiseks ning anda olukorrast teada kasvatajale.

7. Õpilane on kohustatud viivitamatult teatama kasvatajale vara rikkumisest või kadumisest.

8. Õpilane koristab oma toa ise (paneb riided kappi, korrastab voodi).

9. Tubades on keelatud toiduvalmistamine ja kasutada elektrilisi küttekehi, elektripliite, -kanne.

10. Õpilaskodus võivad õpilased hoida toitu sanitaarnõuetele vastavalt.

11. Õpilasel on keelatud anda oma toas olevat õpilaskodu vara kasutada kellelegi teisele; samuti tõsta seda koridoridesse.

12. Isikliku mööbli kasutamine õpilaskodus on keelatud, isiklikke esemeid võib õpilaskodusse tuua ainult kasvataja teadmisel. Loomade pidamine õpilaskodus on keelatud.

13. Õpilasel on keelatud kaasa võtta õpilaskodust lahkumisel ühisruumides olevat mööblit, vara jm inventari.

14. Õpilane on kohustatud kasutama vett, elektrienergiat, paberit, õpilaskodus asuvaid seadmeid ja vahendeid säästlikult ning otstarbekalt.

15. Voodipesu vahetus toimub iga kahe nädala järel.

16. Õpilane on kohustatud lubama kasvatajat, kooli direktorit ja juhiabi takistamatult kõikidesse ruumidesse.

17. Alkoholi- ja narkojoobes viibimine, alkoholi, narkootiliste ainete, tubakatoodete toomine ja kasu­tamine on õpilaskodus rangelt keelatud.

18. Teleri ja video vaatamisel, raadio või magnetofoni kuulamisel, tuleb helitugevus seada selliseks, et see ei häiriks kaasõpilasi ega töötajaid. Pärast kella 22.00 on nimetatud tegevused keelatud.

19. Omavoliline tubade vahetamine, mööbli ümberpaigutamine ja plakatite kinnitamine seintele on keelatud.

20. Õpilasel peavad olema isiklikud hügieenivahendid (pesemisvahendid, kamm jms), õpilaskodus kantakse ainult sisejalatseid, tubades ei viibita üleriietes.

21. Söögitoa kasutamise järel koristab õpilane enda järelt ise.

22. Õpilased sõidavad nädalavahetuseks koju ning nad lahkuvad õpilaskodust reede hommikul, õpilas­kodusse võib naasta esmaspäeval alates kella 16.00-st.

23. Õpilaskodu kodukorra rikkumise kohta esitab õpilane kirjaliku seletuse. Raskemate rikkumiste puhul teatab õpilaskodu kasvataja sellest suuliselt või kirjalikult kooli direktorile või juhiabile või politseile.

24. Keelatud on omavoliline lahkumine õpilaskodu territooriumilt ilma kasvataja teadmata.

25. Kui õpilasel on õpilaskodusse tulles tõsiseid koduseid probleeme, siis on kasvatajal õigus lapse abistamiseks pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse vastavate ametnike poole.

26. Terviseprobleemide esinemisel õpilaskodus viibimise ajal pöördub kasvataja perearsti või hädaabi poole ning teavitab lapsevanemat/hooldajat. Kui vanemaga ei õnnestu kontakti saada, siis õpilase elukohajärgse omavalitsuse vastava ametniku poole.

27. Esmaabivahendid asuvad kasvataja juures.


LAHKUMINE ÕPILASKODUST

1. Õppeaasta lõpul on õpilane kohustatud koristama oma toa ning hoolitsema selle eest, et vara üleandmisel oleks seal kõik sellesse tuppa kuuluvad mööbliesemed ning muu vara. Tuba tuleb koos inventariga üle anda kasvatajale.

2. Õpilane või lapsevanem/hooldaja on kohustatud hüvitama puudu oleva varustuse ja inventari ning inven­tari lõhkumisel tekitatud kahju.


ÕPILASKODU NIMEKIRJAST VÄLJAARVAMINE

1. Õpilane arvatakse õpilaskodu nimekirjast välja:
1.1 kodukorra reeglite ränga rikkumise tõttu;
1.2 põhikooli lõpetamisel;
1.3 elukohajärgse omavalitsuse taotlusel ja lapsevanema avalduse alusel.2. Väljaarvamise aluseks on kooli direktori käskkiri.


KODUKORRA MUUTMINE

Õpilaskodu kodukorra muutmiseks tehakse nii õpilaste kui ka töötajate poolt kirjalikud ettepanekud kooli juhtkonnale.
Õpilaskodu päevakava (eraldi lehel)