DOKUMENDID  –  Koolikohustuse täitmise arvestuse kord


Tiri PDF-fail (55,3 KiB)

KINNITATUD
Direktori 01. veebruari 2012.a.
Käskkirjaga nr 31Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE ARVESTUSE KORD  • Aineõpetaja märgib iga õpilase puudumised ja hilinemised vastava kuupäeva all igas tunnis eraldi ning kinnitab allkirjaga andmete õigsust.

  • Tähelepanekud õpilaste käitumise, hoolsuse ja tervisliku olukorra kohta teevad aine­õpe­tajad selleks eraldatud lehele.

  • Iga tunni lõpus viib õpetaja puudumispäeviku koos klassipäevikuga õpetajate tuppa.

  • Koolipäeva lõpus kontrollib klassijuhataja puudumispäeviku sissekandeid ja teeb vaja­dusel täiendusi.

  • Klassijuhatajal on kohustus juhtida aineõpetajate tähelepanu vajakajäämistele puudu­mis­päeviku täitmisel.

  • Klassijuhataja selgitab välja puudumiste põhjused ja kannab need puudumispäevikusse.

  • Klassijuhataja teeb päevikus nädala kokkuvõtte puudumistest.

  • Õppeveerandi lõpus teeb klassijuhataja kokkuvõtte puudumistest ja esitab põhjuseta puudu­jate nimed ja tundide arvu direktorile.

  • Klassijuhataja kannab veerandi lõpus õpilase tunnistusele puudutud tundide arvu.

  • Klassijuhataja rakendab põhjuseta puudujate suhtes meetmeid, mis on sätestatud kooli kodukorras.