DOKUMENDID  –  Konkursi kord


Tiri PDF-fail (77,4 KiB)
KINNITATUD
hoolekogu 21.06.2012. a.
otsusega nr 5
Ferdinand von Wrangell`i nimelise Roela Lasteaia-Põhikooli
PEDAGOOGI VABA AMETIKOHA TÄITMISE KORDFerdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli pedagoogi vaba ametikoha täitmise korra aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 75 lg 5 ja Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli põhimäärus § 27 lg 3.


1. Üldsätted

1.1. Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli vabade ametikohtade täitmise kord sätes­tab pedagoogilise personali valimise.
1.2. Õpetajate ametikohad on õppeaineti määratud riikliku ja kooli õppekavaga.
1.3. Muu pedagoogilise personali ametikohad on määratud HTM-i poolt kehtestatud miini­mum­koos­seisudega ja Vinni valla allasutuste koosseisudega.
1.4. Punktis 1.1 nimetatud ametikohad täidetakse avaliku ning kõigile osalistele võrdsete tingi­mus­tega konkursi korras.


2. Pedagoogiliste töötajate konkursi kord

2.1. Konkursi väljakuulutamine
2.1.1. Pedagoogilise töötaja ametikoha täitmise konkurss kuulutatakse välja, kui vastav ametikoht on vakantne või kui sellel kohal töötava isikuga määratud ajaks sõlmitud töölepingu tähtaja möö­du­mi­seni on jäänud mitte rohkem kui kaks kuud.
2.1.2. Pedagoogiliste töötajate konkursi kuulutab välja direktor.
2.1.3. Konkursiteade avaldatakse kooli kodulehel (http://www.roela.edu.ee) ja maakonna ajalehes, vaja­dusel Õpetajate Lehes või mõnes personali otsingusüsteemis.
Konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
– haridusasutuse nimi ja aadress; – täidetava ametikoha nimetus ja koormus (täisajaga või osalise koormusega); – koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu; – kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg; – informatsioon kandidaatidele esitatavate põhinõuete kohta.
Konkursiteade avaldatakse vähemalt 10 päeva enne dokumentide esitamise tähtaega.

2.2. Avalduste vastuvõtmine
2.2.1. Konkursil võivad osaleda kõik isikud, kes esitavad nõutavad dokumendid, nõuetele vastavust kontrollib komisjon;
2.2.2. Konkursist osavõtja esitab kehtestatud tähtajaks:
– avalduse direktori nimele; – CV; – haridust ja kvalifikatsiooni kinnitavate dokumentide ärakirjad; – muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.
2.2.3. Kõik saabunud dokumendid registreeritakse kooli kantseleis.

2.3. Kandidaatide hindamine
2.3.1. Konkursile esitatud dokumendid vaadatakse läbi ja hinnatakse konkursi komisjoni koosolekul ühe nädala jooksul dokumentide esitamise lõpptähtajast arvates.
2.3.2. Kui enamik hindajaid on seisukohal, et kandidaadil puudub nõutav pädevus vastaval ame­ti­ko­hal töötamiseks, arvatakse kandidaat ametikoha taotlejate nimekirjast välja.
2.3.3. Konkursi tingimustele sobivaks tunnistatud kandidaadid kutsub konkursi komisjon vestlusele hil­je­malt kolme nädala jooksul dokumentide esitamise lõpptähtajast.
2.3.4. Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon dokumendivooru ja vestlusvooru.
2.3.5. Dokumendivoorus hindab komisjon kandidaatide ametikohale vastavust esitatud dokumentide alusel. Dokumendivoorus positiivse hinnangu saanud kandidaat lubatakse edasi vestlusvooru.
2.3.6. Vestlusvooru mittepääsenud kandidaadile teatatakse otsusest 3 tööpäeva jooksul peale komis­joni otsuse tegemise päeva.
2.3.7. Vestlusvooru lubatud kandidaadile teatatakse vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht vähe­malt päev enne vestluse toimumist.

2.4. Töötaja valimine
2.4.1. Valimised peavad toimuma hiljemalt ühe kuu jooksul pärast dokumentide esitamise tähtaja möö­du­mist konkursi komisjoni liikmete poolt.
2.4.2. Valituks osutub kandidaat, kes kogub avalikul hääletusel üle poole hääletamisel osalenud kon­kursi komisjoni liikmete häältest.

2.5. Konkursi tulemuste vormistamine
2.5.1. Konkursi tulemused avaldatakse kooli kodulehel.
2.5.2. Kooli juhiabi teeb konkursi tulemused konkursil osalenud isikutele teatavaks pärast tulemuste vor­mis­tamist.
2.5.3. Konkursist osavõtjal on õigus ühe nädala jooksul pärast valimistulemuste teadasaamist tule­mu­sed vaidlustada, kui ta leiab, et on rikutud konkursi tingimusi või selle läbiviimise korda. Selleks tuleb direktorile esitada kirjalik protest, millele direktor on kohustatud vastama hiljemalt kahe nädala jook­sul pärast protesti esitamist.
2.5.4. Konkursi võitnud isikuga sõlmitakse tööleping.
2.5.7. Konkursi ebaõnnestumise korral võib direktor kuulutada välja uue konkursi.
2.5.8. Kui konkursil valituks osutunud isik keeldub töölepingu sõlmimisest kuu aja jooksul, on direktoril õigus sõlmida tööleping pingereas järgmisele kohale jäänud isikuga.
2.5.9. Konkursist loobunud isikule tagastatakse tema nõudmisel kõik tema esitatud dokumendid peale direk­tori nimele kirjutatud avalduse.


3. Konkursi komisjon

3.1. Konkursi komisjoni moodustab kooli direktor käskkirjaga hiljemalt konkursi välja kuulutamisega samal päeval.
3.2. Konkursi komisjoni kuuluvad kooli hoolekogu esindaja, õpetajate esindajad, juhiabi ja direktor.
3.3. Konkursi komisjoni liikmete arv on paaritu arv (3, 5, 7)
3.4. Pedagoogilise personali esindajad konkursi komisjoni valitakse kooli infokoosolekul, valimise prot­se­duur protokollitakse.
3.5. Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komis­joni liikmetest.
3.7. Otsus võetakse vastu hääletamisel, poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsus­ta­vaks komisjoni esimehe hääl.
3.8. Koosoleku käiku protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liik­med.