Kodukorra LISA 4  –  võimla kasutamine


Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
võimla kasutamise kordKasutamise kord kooli kehalise kasvatuse tundide ajal

1. Võimlasse võib siseneda ainult puhastes spordijalatsites.

2. Õpilased sisenevad võimlasse tunnikellaga ja AINULT koos õpetajaga, kes kontrollib spordijalatseid ja nende puhtust.

3. Võimlas võivad õpilased olla vaid koos õpetajaga.

4. Vahenditeruumi võivad õpilased siseneda ainult õpetaja loal, tema ülesandel.

5. Võimlas on keelatud:
  1. rippuda korvirõngastel;
  2. süüa, juua magusaid jooke, närida nätsu.

6. Inventari tahtliku lõhkumise korral kompenseerib õpilane kahju vastavalt inventari väärtusele.

7. Tunni lõppedes lahkuvad õpilased võimlast. Vahetunni ajaks ilma õpetajata võimlasse jäämine on keelatud.

Kasutamise kord tunnivälisel ajal

1. Võimlasse võib siseneda ainult puhastes spordijalatsites (vahetatud vahetult enne võimlasse sise­nemist).

2. Võimla on mõeldud sportlikuks tegevuseks vastavalt graafikule.

3. Treeningrühmaga harjutamise ajal vastutab korra ning võimla ja inventari heaperemeheliku kasu­tamise eest treener/juhendaja.

4. Treener/juhendaja teeb enne treeningtunni algust sissekande valvelauas asuvasse võimla kasuta­mise raamatusse.

5. Treener/juhendaja kontrollib enne treeningu algust võimla korrasolekut.

6. Võimlas on keelatud:
  1. rippuda korvirõngastel
  2. süüa, juua magusaid jooke, närida nätsu.

7. Treener/juhendaja tagab treeningtunni õigeaegse lõpetamise, kannab oma treeningukorra ringi­päevikusse.

8. Inventari (ka põrand) tahtliku rikkumise puhul tuleb see kompenseerida kahju tekitajal vastavalt inventari väärtusele.