Kodukorra LISA 3  –  õpilaste tunnustamine


Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
õpilaste tunnustustamise kordFerdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli tunnustamise kord on kooskõlas järgmiste seaduste ja määrustega: põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (09.06.2010) ja õpilaste tunnustamise kord (haridus- ja teadusministri määrus nr 37, 09.08.2010).


Üldsätted

Õpilase tunnustamise eesmärk on:
 1. läbimõeldud tähelepanu osutamine kohusetundliku ja tulemusliku õppimise või tegevuse eest;
 2. motivatsiooni hoidmine ja tõstmine;
 3. enesehinnangu tõstmine;
 4. tagasiside andmine väga heade õpitulemuste ja/või käitumise kohta;
 5. tagasiside andmine võrreldes eelnevaga oluliselt paranenud õpitulemuste või käitumise kohta.

Õpilaste põhiliste saavutuste määratlemise ja tunnustamise kord

 1. Kiituskiri „väga hea õppimise eest” – põhikoolis aastahinnete alusel, kui aastahinneteks on ainult „5”, võib olla üks „4” järgmistest õppeainetest: kunstiõpetus, tööõpetus või kehaline kasvatus. Käitumine „eeskujulik” või „hea”.
 2. Kiituskiri „väga heade tulemuste ees üksikus õppeaines” – viimased kolm aastat on olnud antud aines ainult „5” ning osalenud selle aine maakondlikul või üleriigilisel olümpiaadil. Kiituskiri antakse 9. klassi lõpus.
 3. Kiitusega põhikooli lõputunnistus – tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi lõpu­tunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksami hinne on „väga hea” ning käitumine „eeskujulik” või „hea”.
 4. Vallavanema vastuvõtt – maakonnas 1.-6. koht või üleriigiliselt kooli esindanud õpilased (aineolümpiaadidel, konkurssidel, sportlike või loominguliste saavutuste eest).
 5. Kooli direktori käskkiri „väga hea ja hea õppimise eest, käitumine eeskujulik või hea – põhikoolis 1.-9. klassini.
 6. Kooli tänukiri – õpilaste eriliste püüdluste tunnustamine hinnetest olenemata. Ühekordne ülesande tubli täitmine.
 7. Kevadine tunnustamine koolis – maakonnas 1.-6. koht või üleriigiliselt kooli esindanud õpilased (aineolümpiaadidel, konkurssidel, sportlike või loominguliste saavutuste eest).
 8. Kirjalikud kiitused – aineõpetajate või klassijuhataja otsus.
 9. Direktori käskkirjaga kiitused – väga hea õppeedukuse eest või muude eriliste teenete eest igapäevases koolielus.
 10. Suulised kiitused ja tunnustused – aineõpetajate või klassijuhataja otsus.