Kodukorra LISA 1  –  õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmed


Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kordFerdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord on kooskõlas järgmiste seaduste ja määrustega: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) § 58; individuaalse õppekava järgi õppimise kord (haridusministri määrus nr 61 § 1 lg 2, 08.12.2004), alaealiste mõjutusvahendite seadus (28.01.1998).


Üldsätted

 1. Õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete eesmärk on mõjutada õpilasi käituma kooli kodukorra kohaselt ja teistest lugu pidama, samuti ennetada koolis turvalisust ohustavate olu­kordade tekkimist;
 2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjen­datakse õpilasele konkreetse meetme valikut ning vajalikkust.
 3. Iga meede on individuaalne, selle määramine on seotud oodatava kasvatusliku mõjuga konkreetsele õpilasele.
 4. Meetme määramisest tuleb õpilast (vajadusel ka lapsevanemat) teavitada ja meetme sisu õpilasele arusaadavaks teha.
 5. Kui õpilane pole määratud meetmega nõus, on tal õigus selle määramine vaidlustada, pöördudes esmalt klassijuhataja, seejärel sotsiaalpedagoogi, direktori, õppenõukogu, kooli hoolekogu ning viimasena kooli riiklikku järelevalvet teostava isiku poole.
 6. Kui õiguskaitseorganid on esitanud koolile kirjaliku taotluse mitte käsitleda koolis juba nende poolt lahendatud juhtumit, mis puudutas kooli õpilast, siis kool aktsepteerib seda.
 7. Kooli direktsioonil ja sotsiaalpedagoogil on õigus ja vajadusel kohustus pöörduda õigus­kaitse­organite poole kriminaalasja algatamise taotlemiseks.
 8. Mõjutussüsteemi objektiivsuse tagamiseks on kehtestatud tugi- ja mõjutusmeetmed õpilaste sagedamini esinevate eksimuste korral.
 9. Süüdlane hüvitab alati tekitatud materiaalse kahju.

1. Õpilaste sagedamini esinevad eksimused

 1. Hilinemine õppetundidesse;
 2. põhjuseta puudumine;
 3. tunnikorra rikkumine;
 4. alkohoolsete jookide, tubakatoodete ja uimastite omandamine, tarbimine, vahendamine;
 5. peksmine, vigastuste tekitamine kaasõpilastele;
 6. vaimne vägivald kaasõpilaste suhtes (mõnitamine, alandamine, narrimine jmt);
 7. õpetaja korralduse täitmata jätmine;
 8. jäme käitumine õpetaja või kooli töötaja suhtes;
 9. hooletu suhtumine õppetöösse;
 10. valetamine, ebaaus käitumine;
 11. varastamine;
 12. kooli vara tahtlik rikkumine, lõhkumine;
 13. kaasõpilase vara tahtlik rikkumine, lõhkumine;
 14. ebaeetiline käitumine;
 15. auditiivsete ja visuaalsete tehniliste vahendite kasutamine viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga.

2. Tugi- ja mõjutusmeetmed

 1. Vestlus, hoiatus;
 2. kirjalik märkus õpilaspäevikus;
 3. konfliktis osalenud poolte lepitamine saavutamaks kokkulepe edasiseks;
 4. õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga;
 5. kohustuslik vaatlusleht;
 6. direktori käskkiri (kodukorra rikkumine, põhjuseta puudumine 5 tundi kuus, hilinemine 5 korda veerandis);
 7. suunamine vestlusele sotsiaalpedagoogi või direktoriga;
 8. õpilasele tugiisiku määramine;
 9. lapsevanema nõusolekul üldkasulik töö kooli hüvanguks;
 10. õpilase käitumise arutamine tema osavõtul õppenõukogus või hoolekogus;
 11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis (üritused, väljasõidud jm);
 12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpuks nõu­tavad õpitulemused kooli kodukorras ette nähtud viisil;
 13. auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole koos­kõlas kooli kodukorraga, võetakse õpilaselt ja tagastatakse kooli kodukorras ette nähtud viisil;
 14. kahju rahaline hüvitamine, kahju heastamine;
 15. arenguvestluse läbiviimine;
 16. individuaalse õppekava rakendamine;
 17. õiguskaitseorganite poole pöördumine.