Kodukorra LISA 1  –  õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmed


Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kordFerdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord on kooskõlas järgmiste seaduste ja määrustega: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) § 58; individuaalse õppekava järgi õppimise kord (haridusministri määrus nr 61 § 1 lg 2, 08.12.2004), alaealiste mõjutusvahendite seadus (28.01.1998).


Üldsätted

 1. Õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete eesmärk on mõjutada õpilasi käituma kooli kodukorra kohaselt ja teistest lugu pidama, samuti ennetada koolis turvalisust ohustavate olukordade tekkimist;
 2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjen­datakse õpilasele konkreetse meetme valikut ning vajalikkust;
 3. Iga meede on individuaalne, selle määramine on seotud oodatava kasvatusliku mõjuga konkreetsele õpilasele;
 4. Meetme määramisest tuleb õpilast (vajadusel ka lapsevanemat) teavitada ja meetme sisu õpilasele arusaadavaks teha;
 5. Kui õpilane pole määratud meetmega nõus, on tal õigus selle määramine vaidlustada, pöördudes esmalt klassijuhataja, seejärel sotsiaalpedagoogi, direktori, õppenõukogu, kooli hoolekogu ning viimasena kooli riiklikku järelevalvet teostava isiku poole;
 6. Kui õiguskaitseorganid on esitanud koolile kirjaliku taotluse mitte käsitleda koolis juba nende poolt lahendatud juhtumit, mis puudutas kooli õpilast, siis kool aktsepteerib seda;
 7. Kooli direktsioonil ja sotsiaalpedagoogil on õigus ja vajadusel kohustus pöörduda õigus­kaitseorganite poole kriminaalasja algatamise taotlemiseks;
 8. Mõjutussüsteemi objektiivsuse tagamiseks on kehtestatud tugi- ja mõjutusmeetmed õpilaste sagedamini esinevate eksimuste korral;
 9. Süüdlane hüvitab alati tekitatud materiaalse kahju.

1. Õpilaste sagedamini esinevad eksimused

 1. Hilinemine õppetundidesse;
 2. Põhjuseta puudumine;
 3. Tunnikorra rikkumine;
 4. Alkohoolsete jookide, tubakatoodete ja ja uimastite omandamine, tarbimine, vahen­damine;
 5. Peksmine, vigastuste tekitamine kaasõpilastele;
 6. Vaimne vägivald kaasõpilaste suhtes (mõnitamine, alandamine, narrimine jmt);
 7. Õpetaja korralduse täitmata jätmine;
 8. Jäme käitumine õpetaja või kooli töötaja suhtes;
 9. Hooletu suhtumine õppetöösse;
 10. Valetamine, ebaaus käitumine;
 11. Varastamine;
 12. Kooli vara tahtlik rikkumine, lõhkumine;
 13. Kaasõpilase vara tahtlik rikkumine, lõhkumine;
 14. Ebaeetiline käitumine;
 15. Auditiivsete ja visuaalsete tehniliste vahendite kasutamine viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga.

2. Tugi- ja mõjutusmeetmed

 1. Vestlus, hoiatus;
 2. Kirjalik märkus õpilaspäevikus;
 3. Konfliktis osalenud poolte lepitamine saavutamaks kokkulepe edasiseks;
 4. Õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga;
 5. Kohustuslik vaatlusleht;
 6. Direktori käskkiri (kodukorra rikkumine, põhjuseta puudumine 5 tundi kuus, hilinemine 5 korda veerandis);
 7. Suunamine vestlusele sotsiaalpedagoogi või direktoriga;
 8. Õpilasele tugiisiku määramine;
 9. Lapsevanema nõusolekul üldkasulik töö kooli hüvanguks;
 10. Õpilase käitumise arutamine tema osavõtul õppenõukogus või hoolekogus;
 11. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis (üritused, väljasõidud jm);
 12. Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpuks nõutavad õpitulemused kooli kodukorras ette nähtud viisil;
 13. Auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, võetakse õpilaselt ja tagastatakse kooli kodukorras ette nähtud viisil;
 14. Kahju rahaline hüvitamine, kahju heastamine;
 15. Arenguvestluse läbiviimine;
 16. Individuaalse õppekava rakendamine;
 17. Õiguskaitseorganite poole pöördumine.