Kodukorra LISA 6  –  füüsikaklassi kasutamine


Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
füüsikaklassi kasutamise kord 1. Õpilased tohivad klassi siseneda õpetaja kutsel.
 2. Vahetunnis viibivad õpilased füüsikaklassis ainult õpetaja loal.
 3. Koolikoti hoidmine laual on keelatud.
 4. Klassiruumis olevaid katsevahendeid kasutavad õpilased ainult õpetaja loal ja juures­olekul.
 5. Enne praktilise töö alustamist peab õpilane kontrollima, kas kõik selleks vajalikud töö­vahendid on olemas.
 6. Katseriistu ei tohi kasutada enne põhjalikku tutvumist tööjuhendiga.
 7. Katseriistu tuleb kasutada otstarbekalt ja vältida nende kukkumist põrandale.
 8. Arutelu rühmakaaslastega töö käigu ja tulemuste üle tohib toimuda ainult vajaduse korral ja võimalikult vaikselt.
 9. Rikkis katseriistast peab õpilane kohe õpetajale teatama.
 10. Töödes, kus kasutatakse elektrivoolu, võib õpilane voolu sisse lülitada alles pärast seda, kui õpetaja on vooluringi kontrollinud.
 11. Kui õpilane on katse lõpetanud, peab ta vahendid ettenähtud kohtadele tagasi panema.
 12. Klaasanumaid ja mõõteriistu tuleb käsitseda ettevaatlikult, et need ei puruneks.
 13. Praktilisi töid tuleb sooritada sel moel, et ei seata ohtu ennast, kaasõpilasi ja katse­vahendeid.