Kodukorra LISA 9  –  arvutiklassi kasutamine


Ferdinand von Wrangell’i nimelise Roela Lasteaia-Põhikooli
arvutiklassi kasutamise kordÜldsätted

 1. Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli (edaspidi kool) arvutiklass on ette nähtud õppetöö (arvutiõpetuse tunnid, ringitunnid, ainetunnid, jms) läbiviimiseks.
 2. Arvutiklass on mõeldud kasutamiseks kooli õpetajatele ja õpilastele. Muudel isikutel on lubatud arvutiklassis viibida ainult arvutiklassi eest vastutava isiku (haldaja) loal.
 3. Vabal ajal, kui arvutiklassis õppetööd ei toimu, saab klassi kasutada õpetaja või direktori juuresolekul.
 4. Kui keegi soovib kasutada programme, mida pole eelnevalt arvutitesse installeeritud, siis annab ta sellest teada arvutiklassi haldajale.
 5. Arvutiklassi kasutav õpetaja vastutab selle korrasoleku eest ja lukustab pärast tunni toimumist ukse.
 6. Arvutiklassi pealülitit lülitab sisse ja välja ainult klassi kasutav õpetaja. Õppepäeva lõpuks tuleb pealüliti välja lülitada.
 7. Arvutiklassis ei viibita söögi ja/või joogiga.
 8. Kasutaja isikliku sülearvuti ühendamine kooli võrku on lubatud haldaja nõusolekul.
 9. Õpetajal on õigus jälgida, mida õpilane arvuti taga teeb.
 10. Arvutiklassi haldajateks on arvutiõpetaja ja direktor.
 11. Arvutiklassi arvutite kasutamise prioriteedid:
  1. tunniplaanijärgne õppetöö;
  2. tunniplaaniväline õppetöö (mõne õppeaine kohustuslik töö, arvutiring);
  3. haldajaga eelnevalt kokku lepitud arvutikasutamine;
  4. elektronposti ja WWW kasutamine;
  5. muu (e-mail, internetimängud jms).


Klassi haldaja õigused ja kohustused

 1. Haldaja kohustuseks on tagada arvutiklassi arvutite (riistvara ja tarkvara) funktsio­neerimine.
 2. Erandolukorras (operatsioonisüsteemi vahetamine, riistvara füüsiline rike jne) võib haldaja eelnevat punkti eirata.
 3. Ainult klassi haldajal on õigus arvutiklassi arvutitesse tarkvara installeerida ja seda sealt kustutada.
 4. Ainult klassi haldajal on õigus arvutiklassis olevate seadmete ühenduskaableid ümber ühendada ja avada arvutite korpuseid.
 5. Klassi haldajal on õigus otsustada ühe või teise programmi vajalikkuse üle.
 6. Klassi haldaja ei vastuta ajutistesse kataloogidesse salvestatud info säilimise eest.
 7. Klassi haldajal on õigus ajutistesse kataloogidesse salvestatud info kustutada ette teata­mata.


Kasutaja õigused ja kohustused

 1. Arvutiklassi kasutajad on kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja alluma klassis oleva õpetaja või arvutiklassi haldaja korraldustele.
 2. Kasutajal on õigus kasutada arvutiklassi õppetööks, õppematerjalide, koduste tööde, referaatide ja uurimuste ettevalmistamiseks.
 3. Kasutajal on õigus kasutada ühte arvutit korraga.
 4. Vahetunnis on arvutiklassis viibimine keelatud: klassi peab tuulutama.
 5. Ühe arvuti taga võib korraga olla kuni kaks õpilast.
 6. Printerit kasutatakse ainult õpetaja loal.
 7. Kasutajatel on keelatud omavoliliselt arvutitesse programme installeerida ja kustutada.
 8. Kasutaja teavitab arvutiklassi haldajat turvaintsidentidest.
 9. Keelatud on kasutajatele mittekuuluvate failide ja/või kaustade sisu muutmine.
 10. Isikliku andmekandja kasutamiseks tuleb küsida luba klassi haldajalt või õpetajalt.
 11. Keelatud on viirusega nakatatud andmekandjate kasutamine.
 12. Klassi kasutajad võivad teha arvutiklassi haldajale ettepanekuid arvutitesse uute program­mide installeerimiseks.
 13. Arvutite ja lisaseadmete ümberpaigutamine arvutiklassis on keelatud.
 14. Kasutajal on õigus haldaja korraldusel arvuti (ja vajadusel kuvar) tunni alguses sisse lülitada ja tunni lõppedes välja lülitada. Muude arvuti ja kuvari lülitite/nuppude vajuta­mine on keelatud.
 15. Kasutajal on keelatud segada teisi kasutajaid ja tahtlikult häirida arvutivõrgu funktsio­neerimist.
 16. Kooli arvutites on keelatud vaadata ning levitada vägivalda, terrorismi ja rassismi õhuta­vaid ning pornograafilisi teoseid.
 17. Arvutimängude mängimine on arvutiklassis keelatud (välja arvatud õppeotstarbelised mängud õpetaja loal).
 18. Jututubade ja muude veebipõhiste suhtluskeskkondade külastamine on arvutiklassis keelatud.
 19. Arvutiklassis tuleb hoida puhtust.
 20. Kasutajate poolt arvutites kasutatav-hoitav informatsioon peab vastama üldtunnustatud eetilis-esteetilistele normidele.
 21. Interneti kasutamisel tuleb jälgida netiketi reegleid.


Reeglid, mille rikkumine toob kaasa karistuse

 1. Omavoliline programmide installeerimine arvutitesse (kui soovitakse kasutada mingit programmi, mida arvutites ei leidu, tuleb pöörduda arvutiklassi haldaja poole).
 2. Teiste kasutajate segamine nii otseselt kui ka kaudselt (arvutiklassis lärmamine, teiste kasutajate tegevuse põhjendamatu takistamine, võrguressursi mittesäästlik kasutamine jms).
 3. Arvutivõrgu või operatsioonisüsteemi turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsu­õiguste ja privileegide saamiseks.
 4. Kasutajatele mittekuuluvate failide ja/või kaustade sisu muutmine.
 5. Viirusega nakatatud andmekandjate teadlik kasutamine.
 6. Inventari määrimine, lõhkumine ja varastamine, arvutite ja lisaseadmete (v.a. meedia­seadmete) ümberpaigutamine arvutiklassis.


Karistused

 1. Ülalmainitud reeglite vastu eksimine on karistatav, karistuse määra üle otsustab klassi haldaja. Suurema või korduva eksimuse korral võidakse otsustamine delegeerida kooli juhtkonnale.
 2. Kui õpilane puudub koolist põhjuseta või rikub pidevalt korda teistes ainetundides või vahetundide ajal, on teistel õpetajatel õigus teha direktorile ettepanek keelata õpilasel arvutiklassi külastamine tunnivälisel ajal.
 3. Lapsevanem, kelle laps lõhub klassi sisustust või arvuteid või tekitab muul moel materiaalset kahju käesolevat seadust rikkudes, kompenseerib tekitatud materiaalse kahju koolile.


ÄRA UNUSTA, ET INTERNET EI OLE ANONÜÜMNE KESKKOND – SINU
KÄIKUDEST JÄÄB ALATI JÄLG MAHA!