DOKUMENDID  –  Kodukord

 
Tiri PDF-fail koos lisadega (324,5 KiB)
KINNITATUD
Õppenõukogu 31. augusti 2017. a.
otsusega nr 9


Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli KODUKORD


Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 68 lg 1 alusel. Kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekogu ja õpilasesindusega põhikooli- ja gümnaasiumi­seaduse § 68 lg 2 alusel ning õppenõukoguga kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 lg 4 alusel.

Antud kodukorra muudatused on läbi arutatud ja heaks kiidetud õppenõukogu koosolekul (31.08.2017 nr 9), õpilasesinduse koosolekul (22.09.2017 nr 1) ning hoolekogu koosolekul (15.11.2017 nr 1).
Kodukord on kehtestatud kooli direktori käskkirjaga 30.11.2017 nr 13 ja on kehtiv alates 01.12.2017.


Üldsätted

1. Kooli kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik (PGS § 68 lg 1);

2. Kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis on õpilase käitumise hindamise aluseks. Nõuded õpilase käitumisele esitatakse kooli kodukorras põhikooli riikliku õppekava (edaspidi PRÕK) § 19 lg 5 alusel;

3. Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras järgmised punktid:

3.1. õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, nendest teavitamise ning aset leidnud juhtumite lahendamise kord (PGS § 44 lg 2, § 91 lg 4);

3.2. õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis ning õpilase hinnetest ja talle antud hinnangutest (PGS § 89 lg 8);

3.3. õpikute, töövihikute, tööraamatute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord (PGS § 20 lg 2);

3.4. temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele (sotsiaalministri 11. detsembri 2009. a. määruse nr 94 Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 9);

3.5. õppest puudumisest teavitamise kord (PGS § 35 lg 3);

3.6. tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9);

3.7. õpilase õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid (PGS § 40 lg 2);

3.8. õpilase vanema teavitamine õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas (PGS § 55 lg 4);

3.9. hoiule antud esemete hoidmise ja nende tagastamise kord (PGS § 58 lg 5).

1. Kooli päevakava

1.1. Ferdinand von Wrangelli nim Lasteaias-Põhikoolis on õppe- ja kasvatustöö korralduse põhivormiks õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õppeekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tööplaanile.

1.2. Õppetunnid algavad koolis kell 8.30. Õppetund kestab 45 minutit, vahetund 10 minutit ning söögivahetund 20 minutit.

1.3. Õppetund on koolis prioriteetne õppetöö vorm. Õpilastel ei ole õigus segada kaasõpilaste ega õpetajate tööd tunnis. Õpetajad, kooli töötajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.

1.4. 5.-9. klassi õpilane lubatakse tunnist välja kas terviserikke, arstitõendi või lapsevanema/hooldaja selgituse alusel, direktori korraldusel.

1.5. Isiklike IT vahendite (mobiiltelefonid, tahvelarvutid, iPodid jm) kasutamine koolipäeva jooksul ei ole lubatud. Korduva rikkumise puhul on õpetajal õigus esemed ära võtta. Esemed tagastatakse õpilasele või lapsevanemale/hooldajale koolipäeva lõpus.

1.6. Õppe- ja käitumisprobleemidega õpilaste tarvis on koolis välja töötatud tugi- ja mõjutusmeetmete süsteem. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest annab klassijuhataja lapsevanemale teada nende rakendamise päeval
(Lisa 1);

1.7. Õpilast esindab koolis ja väljaspool kooli õpilase vanem või eestkostja.

1.8. Kui õpilane rikub tunnis korda nii, et õpetajal on võimatu tunnitööd jätkata, on õpetajal õigus õpilane tunnist kõrvaldada. Tunnist kõrvaldatud õpilane jätkab iseseisvalt tunnitööd õpetaja poolt määratud kohas. Iseseisvat tunnitööd hindab aineõpetaja (PGS § 58 lg 3 p 7).

1.9. Erandjuhul on võimalik pidevalt tunni korda rikkuvale õpilasele kohaldada ajutine õppes osalemise keeld 10 õppepäeva koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (PGS § 58 lg 3 p 12).

2. Kooli õppetegevuses osalemine

2.1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda talle kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ette nähtud õppes.

2.2. Õpilaspäevik on kohustuslik.

2.3. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuval põhjusel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: õpilase haigestumine või talle tervishoiuteenuse osutamine; läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud.

2.3.1. Lapsevanem teatab klassijuhatajale, kui õpilane peab olema koolitööst eemal kodustel põhjustel või haigestumise tõttu. Õpilased teatavad klassi- või aineõpetaja puudumisest õppetunni ajal direktorile või juhiabile.

2.3.2. Põhjusega puudumise või hilinemise korral esitab õpilane kooli tulles kohe vanema kirjutatud tõendi. Seoses Eesti Perearstide seltsi otsusega perearstid enam õpilastele puudumistõendeid ei väljasta. Kui õpilane on kehalise kasvatuse tundidest vabastatud kauem kui ühe nädala, palub ta arstil tõendile märkida kehalised tegevused, mida ta võib tundides teha.

2.3.3. Õpilase puudumisest tundidest või koolipäeva vältel informeeritakse lapsevanemat, kui puudumise põhjus on teadmata.

2.3.4. Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis. Kui õpilane ei saa õppetunnis viibida kooli töötajate tegevuse tulemusena või olles kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel, annab sellest klassijuhatajale ja lapsevanemale teada õpilast üritusel saatev õpetaja.

2.3.5. Õpilane väärtustab kooli õppetööd ega planeeri perega pikemaid puhkusereise õppetöö ajaks. Vältimatu vajaduse korral tuleb enne eemalviibimist esitada kooli direktorile põhjendusega avaldus. Kui avaldus rahuldatakse, koostab õpilane aineõpetajale kava, kuidas vältida mahajäämist õppetööst.

2.4. Õppetegevuse korraldamisel lähtutakse Tervisekaitse nõuetest kooli päevakavale ja õppekorraldusele.

2.4.1 Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel internetis avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti kodulehel internetis avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

2.5. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20 kraadi ja madalam 1.-6. klassis ning -25 kraadi ja madalam 7.-9. klassis.

2.5.1. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

2.6. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10 kraadi, 7.-9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -15 kraadi, mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

3. Hindamine

3.1. Õpilase õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassi- või aineõpetaja õppeaasta või ainekursuse algul. Klassi- või aineõpetaja selgitab õppeveerandi alguses õpilasele, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvõtteid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Klassi- või aineõpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooli õppekava üldosa ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on täpsustatud kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale ning koostööd teiste õpetajatega (Lisad 2 ja 3).

3.1.1. Kui õpetaja on kehtestanud tunni töökorralduse ja järelevastamiste osas kindlad reeglid, tuleb tal need kirjalikult vormistada ja võimaldada õpilastel reeglitega tutvuda.

3.2. Õpetaja peab õpilase hindamisel olema objektiivne. Kirjalikke töid, mille hinne kujuneb ülesannete eest saadavate punktide liitmisel, tuleb ühesuguse punktisumma korral hinnata samaväärse hindega. Kui õpilane ja õpetaja jäävad hindamise osas lahkarvamusele, on neil lahenduse leidmiseks õigus pöörduda direktori poole.

3.3. Õpilase käitumise hindamise aluseks koolis on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine.

3.4. Õpilasel on õigus saada oma hinnete kohta teavet õpetajatelt ja klassijuhatajalt. Lapsevanemal või eestkostjal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta õpetajatelt või klassijuhatajalt. Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse lapsevanematele klassi lapsevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt. Arvestuslikud hinded ja protsessihinded tehakse lapsevanemale teatavaks õpilaspäevikus, kokkuvõtvad hinded klassitunnistusel ja e-koolis.

4. Toitlustamine

Koolis toitlustatakse kõiki õpilasi kooli sööklas vastavalt vallas kehtestatud korrale. Kui õpilane puudub koolist, peab ta toidult mahaarvamiseks teatama sellest puudumisele eelneval päeval klassi­juhatajale.
  1. Mine sööma koos tunni lõpetanud õpetajaga.
  2. Enne söömist pese käed.
  3. Lauas arvesta toidu jaotamisel kaaslastega.
  4. Söö vaikselt ja viisakalt.
  5. Pärast söömist tõsta tool laua alla, vii oma nõud ise ära ja täna toidu eest.
  6. Ära vii toitu sööklast välja.

5. Kooli territoorium ja ruumid

5.1. Õpilasel on õigus koolipäeva jooksul kooli territooriumilt lahkuda ainult klassijuhataja, aineõpetaja või direktori loal.

5.2. Üleriided ja välisjalatsid jätab õpilane kooli garderoobi. Sisejalatsid riputatakse kotiga nagisse. Koolipäevaks vajaliku võtab õpilane garderoobist kaasa. Kool ei vastuta materiaalselt õpilaste või kooli töötajate kadunud asjade eest. Oma isiklike asjade eest vastutavad õpilased ja kooli töötajad ise.

5.3. Kahtluse korral on kooli töötajatel õigus läbi viia turvakontroll keelatud asjade/esemete või ainete kõrvaldamiseks.

5.4. Õpilase riietus on korrektne. Õpilane ei riietu ebasündsalt, ei kanna solvava ja/või kooli sobimatu sümboolikaga riietust. Kooli siseruumides ei ole lubatud kanda peakatet või kapuutsi. Dressid ei sobi igapäevaseks kooliriietuseks, vaid mõeldud sportliku tegevuse jaoks treeningutes ja kehalise kasvatuse tundides.

5.5. Vahetusjalanõud on kooli ruumides kohustuslikud. Saapad, paksu tallaga spordijalatsid, crocsid ja kummipätud selleks ei sobi.

5.6. Võimlas, keemia-, füüsika-, tööõpetuse, käsitöö- ja kodunduse ning arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid (Lisad 4, 5, 6, 7, 8 ja 9).

5.7. Pärast kehalise kasvatuse tundi on kohustuslik vahetada riided ja pesta puhtaks käed, nägu, kaenlaalused ning jalad.

5.8. Väljaspool õppetunde saavad õpilased kooli arvuteid kasutada õpetajaga kokku lepitud ajal.

5.9. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume ning õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt ruumide kasutuskorrale neid tahtlikult lõhkumata või rikkumata.

5.10. Õpilane käitub terviseteadlikult; ei tarbi ega oma alkohoolseid jooke, tubakatooteid, e-sigaretti, energiajooke, narkootilisi aineid ega harrasta hasartmänge.

5.11. Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil tubakatooteid, alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid või on toime pannud karistusseadustikus ette nähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse § 8, informeerib kool Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid ja alaealiste komisjoni.

6. Turvalisus

Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord (PGS § 44).

6.1. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat ja kooli direktorit või sotsiaalpedagoogi.

6.2. Õpilaskodus töötab sotsiaalpedagoog, kelle poole saab õpilane pöörduda igasuguste probleemide korral.

6.3. Väärteo toime pannud õpilaselt on õigus nõuda selgituskirja kirjutamist. Selgitusest keeldumise, samuti selgituses valeandmete esitamise eest võib kool kasutusele võtta koolikorralduslikke mõjutusvahendeid.

6.4. Kool teavitab väärteo toime pannud õpilase vanemaid või neid asendavaid isikuid ning ühiselt otsitakse probleemile lahendust.

6.5. Kooli direktor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse ühe nädala jooksul alates päevast, mil ta sai väärteost teada.

6.6. Kui kooli direktor leiab, et väärteo toime pannud isikut ei saa mõjutada pedagoogilise vestlusega, teeb ta vastava esildise ning saadab selle alaealise õpilase elukohajärgsele alaealiste komisjonile.

6.7. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb kohe pöörduda politsei esindaja poole, kes rakendab meetmeid vastavalt seadusele.

6.8. Kaasõpilaste turvalisuse tagamiseks ei tohi õpilastel koolis kaasas olla terariistu ega teisi ohustavaid esemeid.