DOKUMENDID  –  hindamisjuhend kehalises kasvatuses


Tiri PDF-fail (307,2 KiB)


Ferdinand von Wrangell'i nim. Roela Lasteaed-Põhikooli
HINDAMISJUHEND KEHALISES KASVATUSESÜLDSÄTTED
 1. Kehalises kasvatuses kuuluvad hindamisele kõik õpilased.
  PÕHIGRUPPI kuuluvad hea kehalise võimekusega lapsed.
  Põhigrupi hindamine on numbriline (1-5).

 2. Ajutiste või püsivate tervisehäiretega lapsed kuuluvad hindamisele diferentseeritult, sõltuvalt arsti poolt kehtestatud piirangutele. Ka nende õpilaste hindamine on numbriline (1-5).
  Arstid kirjutavad tõendile vastunäidustatud tegevused ja piirangud koormuse osas. Koormuspiirangutega laste kehaline kasvatus võib toimuda koos põhigrupiga (arvestades lubatud koormust ning keelatud tegevusi), või raviasutuse juures. Juhul kui õpilane võimleb või ujub väljaspool kooli ravivõimlemisgrupis, esitab ta osavõtu kohta tõendi õpetajale, kes arvestab seda kehalise kasvatuse hinde panekul.

 3. Kehalises kasvatuses hinnatakse ühe osana ka õpilase individuaalset arengut. Kokku­võtva hinde panekul arvestatakse individuaalseid võimeid ja tunnivälist spordi­tegevust.


HINDAMISPÕHIMÕTTED
 1. VEERANDIHINNE pannakse välja õpilasele, kes on osalenud vähemalt 50% tundidest ja sooritanud vähemalt 50% hindelistest harjutustest.
  Arvestuslik hindamine kavandatakse õppeveerandi ulatuses. Arvestusliku hindamise objektid valib õpetaja. Nõutavad õpitulemused, nende omandamise ja kontrollimise aja, vormi ja hindamise põhimõtted teeb õpetaja õpilastele teatavaks veerandi alguses. Arvestuslikult hinnatavate ülesannete täitmine on kõigile õpilastele kohustuslik. Arvestuslikud hinded kantakse klassipäevikusse eritähistusega.
  Osalemist maakondlikel võistlustel võib õpetaja hinnata arvestusliku hindega.

 2. KUI ÕPILANE ON PUUDUNUD KOOLIST HAIGUSE TÕTTU, märgitakse klassipäevikusse "–". Kui õpilane peale paranemist sooritab hindetunni järgi märgitakse klassipäevikusse /hinne või /+.
  Koolist puudunud õpilane täidab arvestuslikult hinnatava ülesande õpetajaga kokku­lepitud ajal, kahe nädala jooksul. Kui õpilane jätab selle ülesande mõjuva põhjuseta kokkulepitud ajaks täitmata, pannakse klassipäevikusse puudu­mis­märgi järgi kaldkriipsuga hinne "1" (–/1).

 3. KUI ÕPILANE ON VABASTATUD, peab ta olema tunnis, jälgima seda kõrvalt või täitma õpetaja poolt antud ülesandeid.

  Kui õpilane ei soorita õpetajaga kokkulepitud ajaks hindematerjali, on õpetajal õigus kokkuvõtvat hinnet alandada. Kui õpilane on arstitõendiga vabastatud pikemat aega, märgitakse klassipäevikusse hindereale "vab.(aeg)". Õpilasele, kes on koolist pikemat aega puudunud (vabastatud) ja ei ole veerandi lõpuks nõutavaid arvestuslikult hinnatavaid ülesandeid täitnud, kokkuvõtvat veerandi välja ei panda. Talle antakse võimalus need ülesanded täita õpetajaga kokkulepitud ajal õppeperioodil.

 4. Kui õpilane on VABASTATUD OSALISELT (suusatamine) arstitõendi alusel ja tal ei ole õppeperioodi lõpuks antud ala hindele sooritatud, võib õpetaja asendada spordiala teise spordialaga, iseseisva töö või referatiivse tööga.
  Kui õpilane ei ole veerandi lõpuks nõutavaid arvestuslikult hinnatavaid üles­andeid täitnud ja märke "1" järele ei ole kaldkriipsuga märgitud arves­tus­likku hinnet, arvestatakse seda kui nõutavate teadmiste, oskuste puudumist.

 5. KUI ÕPILANE PUUDUB TUNNIST PÕHJUSETA, teavitab aineõpetaja sellest klassi­juha­tajat või lapsevanemat ja arvestab seda veerandi-, poolaasta- ja aastahinde välja­­pane­kul.
  Kui õpilane on puudunud tundidest põhjuseta 50% või enam, võib õpetaja veerandi-, poolaastahinnet mitterahuldavaks ("2" – kui osa hindeharjutusi on sooritatud vähemalt rahuldavale, "1" – kui kõik hindeharjutused on soori­ta­mata).
  Mitterahuldav tunnitöö hinnatakse hindega "1" ja ei kuulu üldjuhul järele­vastamisele.

 6. SUVETÖÖLE JÄTMISEST. Suvetööle jäetakse õpilane mitterahuldava aasta­hindega ja juhul, kui on sooritamata hindearvestused, mis hõlmavad pikemat ajaperioodi (suusatamine, võimlemine, pallimängud, kergejõustik).
  Kui õpilane ei ole planeeritud ajal sooritanud arvestuslikke hindenõudeid ja ei ole neid sooritanud ka õpetajaga kokkulepitud ajaks, võib õpilase koondhinde jätta lahtiseks kuni suvetöö sooritamiseni (arstitõendiga vabastuse korral) või hinnata kokkuvõtvalt mitte­rahul­davalt (põhjuseta puudumiste korral).


Kehalise kasvatuse tunnis on kohustus kanda spordiriideid, kui õpilasel puuduvad arvestusliku vastamise ajal dressid, siis on õpetajal õigus hinnata teda madalama hindega. Kõik õpilased, kellel jäävad kehalise kasvatuse tunnid päeva keskele, peavad käima peale kehalise kasvatuse tundi pesemas.

III õppeveerandil on kõigil õpilastel kohustus kanda kaasas suusavarustust, kui tal seda ei ole siis on õpetajal õigus asendada suusatamine jooksmisega.