DOKUMENDID  –  Tulekahju korral tegutsemise plaan


Tiri PDF-fail (133,2 KiB)
KINNITATUD
direktori 24. oktoobri 2011. a.
käskkirjaga nr 16
Ferdinand von Wranelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN1. ASUTUSE JA HOONE ISELOOMUSTUS

1.1 Asutuse personal ja tööaeg

Koolimajas toimub õppeprotsess ühes vahetuses. Tunnid algavad 8.20 ja lõpevad 15.40. Peale tun­dide lõppu toimuvad võimlas trennid kuni 21.00-ni.
Lasteaias toimub töö 6.30-st kuni 19.00-ni.
Öisel ajal hoones inimesi ei viibi. Hoone on valvesignalisatsiooni all.
Hoones võib üheaegselt viibida kuni 90 last ja kuni 30 kooli töötajat.

1.2 Hoone iseloomustus
1.2.1 Hoone pindala ja korruste arv

Hoone on kahekorruseline, üldpinnaga 4545 m² (koos lasteaia, raamatukogu ja osavallaga).
0 korrus (kelder) 1168,2 m²; I korrus 2255,6 m²; II korrus 1121,9 m².
Hoonel on 3 põhi sisse- ja väljapääsu ning 5 varuväljapääsu.
Keldrikorrusel asub soojasõlm ja elektrikilbiruum.
Esimesel korrusel on fuajee, 3 garderoobi, söökla ja köögiblokk, 2 klassiruumi, 2 WC-d ja koristus­vahendite ruum ning aula. Võimlatiivas on võimla, jõusaal, suusahoidla, õppetöökoda, õpetajate ruum, 2 riietusruumi, 2 duširuumi ja 2 WC-d. Lasteaia osas on 2 rühmaruumi, mis sisaldavad 1 mängu­tuba, 1 magamistuba ja 2 WC-d; 1 metoodiline kabinet ja personali WC. Raamatukogu osas on 1 kabinet osavallale, 1 WC, lugemissaal, 2 fondiruumi ja 1 AIP-i ruum.
Teisel korrusel asub 11 klassiruumi, sh ka arvutiklass, õpetajate tuba, direktori kabinet, õpetajate kohvituba, õpetajate garderoob, paljundusruum, juhiabi kabinet, 3 WC-d.

1.2.2 Hoone tuleohutusalane iseloomustus
Tuleohutuse liigituselt kuulub hoone IV kasutusviisiga hoonete loetellu (suurte rahvahulkade kogu­nemishoone). Hoone on ehitatud raudbetoonist, vahelaed ja katuslagi on raudbetoon-paneelidest. Kuna hoone on ehitatud mittepõlevatest materjalidest, kuulub hoone tulepüsivuse seisukohalt esi­messe tulepüsivusklassi (TP 1).

1.2.3 Evakueerimisvõimalused

1.3 Tuleohutuspaigaldised
Tulekahju avastamiseks, kustutamiseks, ohutu evakuatsiooni läbiviimiseks ja varakahjude vähen­da­miseks on hoones järgmised tuleohutuspaigaldised:
 1. tulekustutid
 2. automaatne tulekahjusignalisatsioon
 3. turvavalgustussüsteem

1.3.1 Tulekustutid
Tulekustuti on mõeldud tulekahju kustutamiseks ühe inimese poolt tulekahju algfaasis.
Esmase tulekustutusvahendina kasutatakse ABC-klassi 6 kg pulberkustuteid.
Tulekustutid on paigaldatud nähtavale kohale arvestusega 1 kustuti 150 m² kohta.
Arvutiklassis on CO2 kustuti, sööklas on BC 3kg ja rasvakustuti ning tulekustutustekk.
Hoones on 19 pulberkustutit.
I korrusel: köögis (1 tk) , aulas (1 tk), tütarlaste käsitöö klassis (1 tk), õppe-töökojas (1 tk), fuajees (2 tk), võimlas (1 tk), võimlatiiva koridoris (1 tk), lasteaias (5 tk), raamatukogus (1tk).
II korrusel: koridoris (4 tk), arvutiklassis (1 tk).

1.3.2 Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem
Hoone on varustatud automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemiga. Keskseade asub I korrusel fuajees. Süsteem on varustatud suitsuanduritega. Käsiteadustid asuvad eva­kuatsiooniteedel ning evakuatsioonipääsuuste juures. Süsteem rakendub tööle automaatselt ja käsiteadustitest. Häire korral käivituvad alarmkellad. Hoonest edastatakse häireteade kooli direktorile.

1.3.3 Turvavalgustus
Hoone evakuatsioonipääsud- ja teed on tähistatud evakuatsioonivalgustusega, mille eesmärk on tagada ruumisviibijate turvaline väljapääs mööda evakuatsiooniteid hoonest välja. Samuti tagada tuleohutispaigaldiste lihtne ülesleidmine ja kasutamine. Olemasolevad evakuatsioonivalgustid on auto­noomsed, varustatud akudega ning mis tagavad voolukatkestuse korral valgustite toimimise vähemalt üheks tunniks.


2. Tulekahjust teavitamise juhis
Tulekahju tekkimisel tuleb hinnata olukorda ning tegutseda vastavalt sellele, tagamaks inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohustatud alast.

2.1 Hoones ja ohualas viibivate inimeste tulekahjust teavitamise kord
 1. käivita käsitsi häirekellad, kui automaatne tulekahjusignalisatsioon ei ole veel raken­dunud, signalisatsiooni puudumisel võta tarvitusele kõik meetmed teiste hoones olijate teavitamiseks;
 2. vajadusest evakueeruda antakse hoones viibijaile märku koolikella abil (3 korda – kogu­nemise helin). Koolikell asub I korruse fuajees.

2.2 Tulekahjuteate Häirekeskusele edastamise kord telefonil 112
 1. lauatelefonilt helistades vali ette „0” (telefonid asuvad õpetajate toas, juhiabi kabinetis, lasteaias, raamatukogus ja osavallas)
 2. teata õnnetuskoha aadress või võimalikult täpne asukoht;
 3. räägi, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses);
 4. teata päästekorraldajale (dispetšerile), kas ruumides on inimesi, kas neid ähvardab oht;
 5. vasta küsimustele rahulikult;
 6. järgi häirekeskusest saadud juhiseid;
 7. teata oma nimi ja kui tead, ka telefoni number, millelt helistad;
 8. ära katkesta kõnet ilma loata;
 9. ära lülita telefoni peale teate edastamist välja – päästekorraldaja (dispetšer) võib veel lisa­informatsiooni vajada;
 10. kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teata sellest häire­kes­kusesse.


3. Evakuatsiooni läbiviimise juhis

Tegevus Tegutsemise kirjeldus ja järjestus Täitja ametikoht
1. Tulekahjust teatamine
 • Tulekahju avastaja (täiskasvanu) teavitab sellest viivitamatult Ida-Eesti Pääste­keskust (tel 112) ning direktorit või tema asetäitjat. Õpilane teavitab tule­kahjust täiskasvanut, kes teate edastab.
 • Tulekahju-signalisatsioonisüsteem teavitab hoones viibijaid tulekahjust helisignaali abil.
 • Vajadusest evakueeruda antakse hoones viibijaile märku koolikella abil (3 korda – kogu­ne­mise helin). Koolikella nupp asub I korruse fuajees.
Tulekahju avastanud isik ja direktor kui evaku­atsiooni juht
2. Õpilaste evakueerimine põlevast hoonest vastava skeemi alusel
 • Õpetaja selgitab välja, kas evaku­eeru­miseks on võimalik kasutada antud klassi­ruumi jaoks ette nähtud eva­kuatsi­ooni­teed või tuleb kasutada varu­välja­pääsu.
 • Õpilased väljuvad ruumist koos õpetajaga ja kogu klass hoiab evakueerumisel kokku. Võimalusel võtavad õpilased kaasa isiklikud asjad ja üleriided, õpetajad võtavad kaasa õpetajapäevikud (puudujad märgib õpetaja päevikusse tunni alguses). Õpetaja suleb klassist lahkudes tule leviku tõkestamiseks aknad ja ukse. Ust ei lukustata. Üheskoos minnakse põlevast hoonest välja ja kogu­ne­takse koolimaja esisel platsil.
 • Kui tulekolle või suits takistab klassi­ruumist väljumist, jääb õpetaja koos õpilastega klassiruumi abi ootama. Klassiust hoitakse suletuna (mitte lukus) ja avatakse aknad endast märku andmiseks. Võimaluse korral topitakse uksealune märja riidega kinni.
 • Kui tulekahju algab vahetunni ajal, läheb õpetaja oma klassiruumi, võtab kaasa õpetaja­päeviku ja korraldab sealt õpilaste evakueerimise. Õpilaste evakueerimise üldkasutavatest ruumidest organiseerivad need õpetajad, kes ei ole tundidega seotud ja teised töötajad, kes viibivad majas. Kohalolijate ja puudujate kohta edastab info iga klassi eelmise tunni õpetaja, kes vastutab õpilaste eest eva­kuatsiooni lõpuni.
Vastava tunni aineõpetajad, lasteaiaõpetajad ja direktor
3. Evakueeritud õpilaste paigutamine Õpilased paigutatakse külmal ajal Roela Rahva Majja. Huvijuht
4. Põlevast hoonest evakueeritud õpilaste võrdlemine nimekirjadega Iga aineõpetaja kontrollib laste kohalolekut klassi nimekirja alusel. Info kohalolijate ja majja jäänute kohta edastatakse direktorile. Peahoonest eva­ku­eeritud õpilasi võtab vastu huvijuht ja edastab aineõpetajatelt saadud info päästetööde juhile. Vastava tunni aineõpetajad, huvijuht
5. Elektri väljalülitamine Tulekahju avastamisel lülitab elektri peakilbist välja. Juhiabi
6. Tulekahju kustutamine ja vara evaku­eerimine personali poolt kuni tuletõrje saabumiseni Tulekahju avastamisest alates korraldatakse tule kustutamine ja vara evakueerimine nende töötajate abiga, kes ei ole hõivatud õpilaste evakueerimisega. Tulekahju kustutamiseks kasutatakse kõiki olemasolevaid tulekustutus­vahendeid. Vara evakueerimisel ei tohi inimesed ohtu sattuda. Esmajärjekorras kantakse välja tähtsad dokumendid ja hinnalisem vara. Direktor, juhiabi


4. Tulekahju korral tegutsemise juhis
Kui tulekahju saab alguse sinu töökoha läheduses, informeeri läheduses olevaid inimesi, käivita koheselt ATS kellad ja alusta tulekahju kustutamist. Tulekahju kustutamiseks kasuta pulber­kustuteid.
Kustutamise käigus tuleb silmas pidada, et oma võimeid üle ei hinnataks. Kui põlemiskollet pole esmaste tulekustutusvahenditega võimalik likvideerida, lahku ruumist. Vältimaks tule levikut, sulge väljudes võimaluse korral kõik aknad ja uksed.

Pulberkustuti käsitsemisel
 1. hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda; pea meeles, et tulekustuti pidev tööaeg ei ületa 20 sek;
 2. välitingimustes kustutades seisa tulekahjukohas ülalpool tuult;
 3. tahkete esemete või materjalide kustutamisel tuleb kustutusaine suunata kõige inten­siivsema põlemise kohta nö pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutus­ainega;
 4. lahtises ja madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu mahuti siseseina;
 5. mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind.


5. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis:
 1. informeeri päästemeeskonda vastuvõtukohtadest asutuse territooriumil ja sisenemis­teedest hoonesse;
 2. kus ja kui suures ulatuses põleb;
 3. kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
 4. kus asuvad elektrikilbid (koht, kust saab elektri hoonest või hoone osast välja lülitada);
 5. kus asub automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseade;
 6. kus asub lähim tuletõrje veevõtu koht:
  1. koolimaja ees ca 30 m kaugusel;
  2. tuletõrje veevõtu tiik ca 1,5 km kaugusel;
 7. muud tulekahjuga kaasnevad ohud (mürkkemikaalid jne);

Ära lahku sündmuskohalt, sest päästeteenistusel võib vaja minna lisainformatsiooni objekti ise­ära­suste kohta.


6. Vastutavad isikud

Nimetus Vastutuse kirjeldus Vastutav isik Asendav isik
Evakuatsiooni juht päevasel ajal 07.00-16.00 Vastutab evakuatsioonikorralduse dubleerimise, loendustulemuste kokkukogumise ja pääste­mees­konnaga koostöö tegemise eest Direktor Huvijuht
Evakuatsiooni juht töövälisel ajal 16.00-19.30 Vastutab evakuatsioonikorralduse edastamise eest lasteaias ja võimlas viibivatele isikutele ning päästemeeskonnaga koostöö tegemise eest Lasteaiaõpetaja, treener


6.1 Evakuatsiooni läbiviimise eest vastutavad isikud

Nimetus Vastutuse kirjeldus Vastutav isik Asendav isik
Õppeklassid tundide ajal Vastutavad tunnis olevate õpilaste evakuatsiooni läbiviimise eest ning õpilaste loenduse ja loendus­tule­muste edastamise eest evakuatsi­ooni­juhile Tundi läbiviiv õpetaja
Õppeklassid ja koridorid vahe­tundide ajal Vastutavad klassides ja koridorides olevate õpilaste evakuatsiooni läbiviimise eest ning õpilaste loenduse ja loendustulemuste edastamise eest evakuatsi­ooni­juhile Tundi alustav aineõpetaja
Võimla, koos riietus- ja dushi­ruumidega ning töökoda Vastutavad võimlas ja riietus­ruumi­des ning töökojas olevate isikute evakuatsiooni korral­da­mise eest. Keh. kasvatuse õpetaja, treener, tööõpetuse õpetaja
Söökla Vastutavad sööklas olevate isikute evakuatsiooni korraldamise eest. Söökla töötajad
Lasteaed Vastutavad rühmades olevate laste evakuatsiooni korraldamise eest. Lasteaiaõpetajad ja abiõpetajad
Fuajee Vastutab fuajees olevate õpilaste evakuatsiooni korraldamise eest. Valvekoristaja
Raamatukogu Vastutab raamatukogus olevate isikute evakuatsiooni korraldamise eest. Raamatukogu­töötaja


6.2 Tuleohutuse eest üldiselt vastutav isik objektil on direktor
 1. teab objekti üldist tuleohutusrežiimi ja tuleohutusnõudeid;
 2. jälgib, et töötajad täidaksid objekti üldist tuleohutusjuhendit ja sellest tulenevaid tule­ohutus­nõudeid;
 3. ei luba territooriumil ja ruumides tuletööde teostamist ilma vastava tuletööde loata;
 4. jälgib regulaarselt, et kõik ruumide uksed, sulgurid ja lukud oleksid töökorras;
 5. jälgib, et evakuatsiooniteed oleksid vabad ja kergesti läbitavad ning eva­kuatsi­ooni­pääsu­uksed seestpoolt võtmeta avatavad;
 6. jälgib, et territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitistele, elektrilahutusseadmetele ning tule­tõrje- ja päästevahenditele hoitaks vabana;
 7. jälgib, et esmased tulekustutusvahendid oleksid töökorras, neile oleks tagatud vaba juurde­pääs ning neid ei kasutataks mittesihipäraselt;
 8. omab andmeid objektil olevate tulekustutusvahendite arvu ja töökorrasoleku kohta ning riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku poolt esitatud nõuete kohta.

6.3 Tulekustutite korrasoleku eest objektil vastutab juhiabi
Tulekustutite kontrolli teostab Tamrex Ohutuskeskus.
 1. Tulekustutid peavad vastama nõuetele ja omama vastavustunnistust;
 2. tulekustuti pealdis peab olema eestikeelne, kuid võib olla dubleeritud ka mõnes muus keeles;
 3. tulekustuti pealdis paigutatakse selliselt, et see oleks loetav ka siis, kui tulekustuti asub kinnituskonksul, klambris või spetsiaalsel alusel;
 4. varjatult paigaldatud tulekustuti asukoha juurde peab olema paigutatud vastav tule­ohutusmärk;
 5. tulekustuti paigaldatakse vähemalt 1 meetri kaugusele kütteseadmest;
 6. tulekustuti kinnituskonks, klamber, spetsiaalne alus või kapp paigaldatakse seinale nii, et tulekustuti ei takistaks ukse täielikku avanemist ja nii, et tulekustuti põhi ei oleks põrandast kõrgemal kui 1,5 m;
 7. tulekustuti paigaldatakse ruumi sissepääsu või töökoha juurde, kus tulekahju oht on kõige tõenäolisem. Kaks või enam tulekustutit paigaldatakse üldjuhul teineteisest haju­ta­tuna;
 8. tulekustuti või tulekustuti asukohta osutav tuleohutusmärk peab olema sisenemisel nähtav;
 9. tulekustutile peab olema vaba juurdepääs;
 10. rõhu all tulekustuti paigutatakse päikesekiirguse otsese mõju eest kaitstud kohta.

Tulekustuti korrashoid tagatakse nende regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Vaatlus teostatakse vähemalt üks kord kvartalis, tulemused fikseeritakse.
Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, kas kustuti:
 1. asetseb selleks ettenähtud kohas;
 2. ei ole millegagi varjatud ja kasutamisjuhisega pealdis on loetav;
 3. ei ole märgatavalt kahjustatud;
 4. rõhunäituri (kui see on olemas) osuti asub rohelises tsoonis;
 5. plommid, tõkised on vigastamata.

6.4 Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi korrasoleku eest objektil vastutab juhiabi
Automaatse tulekahju häiresüsteemi hooldust teostab lepingu alusel U.K.V. Grupp OÜ.
Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem peab vastama kehtivatele nõuetele ning olema varus­tatud kasutusjuhendiga, paiknemisskeemidega, ruumide asendi plaaniga korruste lõikes ja hooldus­päevikuga.
Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi korrashoid tagatakse regulaarse vaatlusega.
 • Igapäevase vaatlusega kontrollitakse, kas keskseade näitab normaalolukorda. Vastu­pidisel juhul registreeritakse viga päevikus ja teatatakse sellest hooldustöid teostavale firmale.
 • Kord kvartalis rakendatakse tööle vähemalt üks andur või tulekahjuteatenupp (iga kord erinevast avastamispiirkonnast), et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale. Ühtlasi kontrollitakse alarmiseadmete tööd ning kõiki teisi väljundeid ja ühendusi kes­ku­sega.
 • Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi päevikus tuleb dateeritult registreerida kõik tulekahjuteated (nii tõelised kui rikketeated), rikked, katsetused, lahtiühendused, kontroll-, hooldus- ja remonditööd. Iga läbiviidava töö kohta tehakse kokkuvõtlik kirjeldus. Päevikut ja paiknemisskeeme säilitatakse volitustega isikutele juurde­pääse­tavas kohas (eelistatult keskseadme läheduses).

6.5 Turvavalgustuse korrasoleku eest objektil vastutab juhiabi
Evakuatsioonivalgustussüsteemi regulaarset hooldust ja kontrolli teostab AS KH ENERGIA-KONSULT (reg. nr. 10303995) Vinni Vallavalitsusega sõlmitud elektripaigaldiste käidu­lepingu nr. 9024 (01.01.2011) alusel.
Turvavalgustussüsteem peab vastama kehtivatele nõuetele ning olema varustatud
 1. hädavalgustussüsteemi paigaldusjoonistega;
 2. süsteemi päevikuga;
 3. iga-aastase perioodilise kontrollimise ja testimise kirjaliku tunnistusega.

Hooldustööde eest vastutav kompetentne järelevaataja tagab süsteemi korrasoleku kontroll- ja hooldustöödega.
Igakuiselt simuleeritakse pingekatkestust ning veendutakse kõikide valgustite korrasolekus;
taastatakse normaalvalgustuse toide ja kontrollitakse, et kõik indikaatorlambid või -seadmed näitaksid, et tavatoide on taastatud.
Iga-aastaselt veendutakse lisaks igakuisele toimingule, et valgustid töötavad kogu nominaalse funktsioneerimisaja jooksul – 1 tund.
Kõik tulemused kantakse dateeritult hoolduspäevikusse (hooldustööd, kontrollimised, testimised, rikked, parandustööd, tehtud muudatused ning lühikirjeldus), päevik peab asuma objektil ning olema koheselt kontrollimiseks kättesaadav vastavate volitustega isikule.

6.6 Ventilatsioonisüsteemide korrasoleku eest objektil vastutab juhiabi
Ventilatsioonisüsteemide puhastamist ja hooldust teostab majandustegevuse registris registreeritud
asutus (vähempakkumise alusel).

6.7 Evakuatsiooniõppuste korraldamise eest objektil vastutab dirktor

6.8 Enesekontrolli tegemise, dokumenteerimise, tuleohutusaruande esitamise eest vas­tutab juhiabi