DOKUMENDID  –  Põhimäärus   (25.11.2010 nr 18)


Tiri PDF-fail (103,0 KiB)


Ferdinand von Wrangell`i nimelise Roela Põhikooli PÕHIMÄÄRUS


Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 alusel.1.  peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kooli nimi

Kooli nimi on Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Põhikool (edaspidi kool).


§ 2. Kooli asukoht ja tegutsemiskohad

(1) Kool asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Roela alevikus aadressil Järve 1, sihtnumber 46602.

(2) Kooli õpilaskodu asub Lääne-Virumaa, Vinni vallas Roela alevikus aadressil Veskikaare 9–16/18.


§ 3. Kooli tegutsemise vorm, liik ja haldusala

(1) Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

(2) Koolis toimub õpe kõigil kolmel põhikooli kooliastmel.

(3) Õppekava täitmiseks koolis on nominaalne õppeaeg üheksa aastat.

(4) Kool on Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav haridusasutus.

(5) Õppetöö toimub statsionaarse õppena.


§ 4. Kooli sümboolika

(1) Koolil on oma nimega pitsat.

(2) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.


§ 5. Asjaajamise alused

(1) Asjaajamise põhinõuded tulenevad „Vinni Valla asutuste asjaajamiskorrast”. Asjaajamise korraldamise täpsustatud nõuded võib vajadusel kehtestada direktor.

(2) Õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.


§ 6. Kooli arengukava

(1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse koostöös hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga kooli arengukava.

(2) Vähemalt kolmeks aastaks koostatud arengukavas määratakse kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad ning turvalisuse tagamine koolis, õpetajate täienduskoolituskava ja tegevuskava.

(3) Arengukava kinnitab vallavalitsus vastavalt Vinni valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise korrale.2.  peatükk
ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS

§ 7. Kooli ülesanded

Kooli ülesanne on:
1) luua turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond mis toetab õpilase õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
2) luua tingimused, mis tagavad õpilase võimete tasakaalustatud arengu ja eneseteostuse ning tervikliku maailmapildi kujunemise;
3) kujundada moraalseid ja sotsiaalseid väärtusi, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks;
4) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus;
5) aidata kaasa õpilasel jõuda selgusele oma huvides ja võimetes;
6) tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks;
7) arvestada õpet kavandades ja ellu viies, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
8) on tagada kõigile õpilastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt terviskaitsenõuetele;
9) korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale.
§ 8. Kooli õpilaskodu

(1) Koolil on õpilaskodu.

(2) Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

(3) Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

(4) Õpilase elukorraldus õpilaskodus ning õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord määratakse õpilaskodu kodukorras. Õpilaskodu kodukorra kehtestab kooli direktor ning see esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele. Haridus- ja teadusminister võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmiseks üldised tingimused ja korra.

(5) Õpilaskodu rühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

(6) Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise aluseks on elukohajärgse valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotlus, õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolek ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema nõusolek.

(7) Valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotluses märgitakse:
1) tähtaeg, mille jooksul õpilasele õpilaskodus elamine tuleb võimaldada;
2) puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel või muud asjaolud, mis takistavad õpilasel koolikohustuse täitmist;
3) õpilase ja vanema suhtes kasutusele võetud muud sotsiaalhoolekandelised abinõud koos põhjendusega, miks need ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamine ei ole võimalik;
4) õpilasele ja vanemale õpilase õpilaskodus viibimise ajal osutatava abi liigid ja ulatus.


(8) Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõetud õpilasele võimaldatakse vähemalt käimasoleva õppeveerandi lõpuni õppimine koolis, mille struktuuriüksus see õpilaskodu on.


§ 9. Õppekava

(1) Kooli õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument koolis.

(2) Kooli õppekava koostatakse lähtudes riiklikust õppekavast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

(3) Kooli õppekava kehtestab direktor, kes vastutab nii selle koostamise kui ka arendamise demokraatliku korraldamise eest.

(4) Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.


§ 10. Hariduslike erivajadusega õpilased

(1) Hariduslike erivajadustega on õpilane, kelle eriline andekus, õpiraskused, terviserike, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemal viibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes.

(2) Haridusliku erivajadusega õpilane õpib üldjuhul kooli tavaklassis.

(3) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.


§ 11. Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid

Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib kool moodustada rühmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis.


§ 12. Õppe korraldus

(1) Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini ja koosneb õppeveeranditest ning koolivaheaegadest.

(2) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassis vähemalt 185 päeva. Lõpueksami päev ja sellele eelnenud kaks õppetundidest vaba päeva arvatakse õppepäevade hulka.

(3) Vallavalitsus sätestab haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud ulatuses õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja korra.

(4) Õpilase hindamisel arvestatakse hindamise eesmärke ning teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis.

(5) Esimesel ja teisel kooliastmel võib kool õpilase hindamisel kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, mille kasutamine sätestatakse kooli õppekavas.


§ 13. Motiveerimine ning tugi- ja mõjutusmeetmed

(1) Õpilase tunnustamine kiituskirjaga õpingute jooksul ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

(2) Täiendavad motiveerimis- ja tunnustamismeetmed näeb kool ette kodukorras.

(3) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

(4) Tugimeetmeteks võivad olla arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma või kooli juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine.

(5) Mõjutusmeetmed on:
1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;
2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
4) õpilasele tugiisiku määramine;
5) kirjalik noomitus;
6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.3.  peatükk
ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS

§ 14. Pikapäevarühm

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotlusel või alaealiste komisjoni otsuse alusel.


§ 15. Huvitegevus

(1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekavaväline tegevus.

(2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh ringid ja stuudiod.

(3) Huvitegevuse läbi viimine fikseeritakse ringipäevikus, kuhu märgitakse õpilase andmed, tunni sisu ja aastaplaan. Ringipäevikut täidab ringijuht.

(4) Õppekavavälist tegevust kaasrahastatakse lapsevanemate, erinevate fondide ja sponsorite poolt.4.  peatükk
ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 16. Õpilaste õigused

Õpilastel on õigus:
1) kvaliteetsele üldharidusele;
2) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
3) kasutada kooli kodukorras sätestatud tingimustel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;
4) teha kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli tegevuse korraldamiseks;
5) ea- ja jõukohasele õppekoormusele, mis võimaldab aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
6) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
7) saada eeldatavate õpitulemuste saavutamisel ajutise mahajäämuse tekkimisel täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;
8) vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides;
9) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
10) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
11) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja volikogu poolt kehtestatud korras ja ulatuses;
12) saada vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
13) saada koolitervishoiuteenust;
14) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
15) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast kooli päevakavas;
16) valida ja olla valitud õpilasesindusse vastavalt õpilasesinduse põhimäärusele;
17) olla õppeveerandi või kursuse algul teavitatud õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
18) olla ära kuulatud enne tugi- või mõjutusmeetme määramist ning anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta;
19) saada tasuta õpilaspilet.
§ 17. Õpilaste kohustused

Õpilane on kohustatud:
1) osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid;
2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele;
3) täitma õpetaja antud seaduslike korraldusi ja ülesandeid;
4) täitma kooli kodukorda;
5) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja käituma kaasinimestega lugupidavalt;
6) hoidma kooli kasutuses olevat vara.
§ 18. Vanemate õigused

Vanemal on õigus:
1) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;
2) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
3) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastu võtmiseks;
4) saada teavet õpilase õppest puudumistest vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul;
5) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
6) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
7) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
8) olla teavitatud õpilase hinnetest;
9) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
10) anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta;
11) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
12) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.
§ 19. Vanemate kohustused

Vanem kohustub:
1) arvestama hariduse andmise asjades ennekõike õpilase võimeid ja kalduvusi. Vajaduse korral küsivad vanemad nõu õpetajalt või muult asjatundlikult isikult;
2) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
5) tegema koostööd kooliga õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;
6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
8) osalema õpilase arenguvestlusel;
9) koduõppe rakendamise korral rahastama väljaspool kooli toimuva õppe osa;
10) teatama hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast õpilase õppetööle naasmist esitab vanem puudumistõendi puudumise kestuse ning põhjuse kohta;
11) tagama õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral.
§ 20. Vanemate vastutus

Vanem vastutab koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.


§ 21. Õpilasesindus

(1) Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

(2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.


§ 22. Esimese õpilasesinduse valimised

(1) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor hiljemalt kahe kuu jooksul õppeaasta algusest.

(2) Esimese õpilasesinduse moodustavad 7.-9. klassi õpilased.


§ 23. Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.5.  peatükk
KOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 24. Kooli töötajad

(1) Koolis on pedagoogilised ja teised töötajad.

(2) Pedagoogilised töötajad on direktor, õpetaja ning teised õppe ja kasvatuse alal töötavad isikud.

(3) Koolitöötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul vallavalitsuse poolt arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu.


§ 25. Pedagoogiliste töötajate õigused, kohustused ja vastutus

(1) Pedagoogiliste töötajate ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostöös õpilaste vanematega.

(2) Ülesande täitmiseks pedagoogiline töötaja:
1) on eeskujuks õpilastele;
2) tegeleb väärtuskasvatuse ja -arendusega;
3) teeb koostööd teiste pedagoogidega õppe lõimimiseks;
4) toetab iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni;
5) hindab õpilasi objektiivselt ning on hinnangute andmisel erapooletu;
6) arvestab õpilaste isikupära ning kohtleb õpilasi taktitundeliselt;
7) teeb koostööd laste vanematega;
8) valmistub ette kõigiks õppetegevusteks ja ainetundideks;
9) tagab tunnis õppetööks sobiva keskkonna;
10) arvestab õpetamisel klasside omapära;
11) lahendab õpilastega õppetunnis tekkinud probleemid;
12) teatab õpilastele õppeveerandi alguses kontrolltööde läbiviimise graafiku, nõutavad õpitulemused ning hindamise põhimõtted;
13) organiseerib üritusi ning osaleb neil;
14) korraldab koolisiseseid aineolümpiaade, võistlusi, näitusi, konkursse;
15) tegeleb pidevalt enesetäiendamisega ning kasutab koolitusvõimalusi;
16) tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise;
17) osaleb aktiivselt õppenõukogus;
18) hoiab oma käitumise ja tegevusega kooli ja pedagoogilise kollektiivi mainet.


(3) Pedagoogiliste töötajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.


§ 26. Teiste koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus

(1) Kooli teenindava personali ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

(2) Ülesande täitmiseks teised koolitöötajad:
1) on eeskujuks õpilastele;
2) täidavad täpselt ja õigeaegselt töölepingust tulenevaid ülesandeid:
3) arvestavad oma tööülesannete täitmisel õppe- ja kasvatustöö läbiviimisega.


(3) Teiste koolitöötajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.6.  peatükk
KOOLI JUHTIMINE

§ 27. Direktor

(1) Kooli juhib direktor.

(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

(3) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori poolt määratud isik. Juhul, kui direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, otsustab asendaja määramise vallavanem.


§ 28. Direktori ülesanded

(1) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

(2) Ülesannete täitmiseks direktor:
1) esindab Vinni valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks seaduses sätestatud ulatuses ja kehtivate õigusaktide alusel;
2) esindab Vinni valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib koolitöötajatega töölepingud;
3) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
4) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
5) korraldab kooli asjaajamist;
6) tagab kooli eelarve täitmise;
7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
8) tagab kooli õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
9) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
10) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
11) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
12) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
13) korraldab pedagoogide ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi;
14) moodustab kooli pidaja nõusolekul pikapäevarühmi ning kehtestab nende töökorralduse ja päevakava;
17) otsustab õpilase pikapäevarühma vastu võtmise;
18) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
19) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
20) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
21) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
22) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
23) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
24) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
25) korraldab esimesed õpilasesinduse valimised;
26) annab aru hoolekogule;
27) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
28) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
29) tagab koolis toimiva meeskonna;
30) koordineerib arengukava ja üldtööplaani koostamist.
§ 29. Õppenõukogu

(1) Koolil on õppenõukogu. Õppenõukogu liikmeteks on õpetajad ja teised õppe ja kasvatuse alal töötavad isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

(2) Õppenõukogu peamiseks ülesandeks on kooli õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(3) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.


§ 30. Hoolekogu

(1) Hoolekogu moodustamise ja töökorra kehtestab vallavalitsus.

(2) Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.7.  peatükk
MAJANDAMISE ALUSED, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 31. Kooli vara

(1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Vinni Vallavolikogu, vallavalitsuse või teiste isikute ja asutuste poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

(2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.


§ 32. Kooli finantstegevuse korraldamine

(1) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

(3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.


§ 33. Aruandlus

Kool esitab oma tegevuse kohta aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Vinni Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.


§ 34. Järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Lääne- Virumaa maavanem.

(2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.8.  peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ÜLEANDMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 35. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu arvestades seaduses sätestatud tingimusi ja tähtaegu.

(2) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse 1. juulist sama aasta 31. augustini.

(3) Õpilastele, kellel seoses ümberkorraldamise või kooli tegevuse lõpetamisega ei ole enam võimalik jätkata hariduse omandamist samas koolis, loob kooli pidaja võimalused õpingute jätkamiseks teises koolis.9.  peatükk
LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED

§ 36. Kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

(1) Kooli põhimääruse kehtestab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

(2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.


§ 37. Määruse avalikustamine

Määrus avalikustatakse Vinni valla ja kooli veebilehel.


§ 38. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu 24.04.2007 määrus nr 16 „Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela põhikooli põhikooli põhimääruse kinnitamine“.

(2) Määrus jõustub 01. detsembril 2010.
Meelis Maine
Esimees