DOKUMENDID  –  Põhimäärus   (26.04.2007 nr 16)

Ferdinand von Wrangell`i nimelise Roela Põhikooli PÕHIMÄÄRUS


Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lg 4 alusel.


§ 1. Üldsätted

(1) Ferdinand von Wrangell`i nim. Roela Põhikooli (edaspidi kool) asukohaga Järve 1, Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik, postiindeks 46602 on Vinni valla üldhariduslik munitsipaalkool, mis loob õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks.

(2) Kooli õppekeeleks on eesti keel.

(3) Kooli teeninduspiirkonna kinnitab Vinni vallavolikogu.

(4) Kool juhindub oma tegevuses haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest Vinni Vallavolikogu ja Vinni Vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.


§ 2. Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

(1) Kooli eesmärgiks on isikukeskse ja kvaliteetse hariduse andmine, hariduse väärtustamine, isamaalise ja humanistliku maailmavaate kujundamine ning aktiivse eluhoiaku ja ühiskondliku aktiivsuse kasvatamine õpilastes.

(2) Kooli ülesandeks on koolikohustuse täitmise võimaldamine, põhihariduse andmine ning võimaluste loomine jätkamaks õpinguid keskhariduse või kutse omandamiseks.


§ 3. Õppe- ja kasvatuskorraldus

(1) Koolis on päevane õppetöövorm ja viiepäevane töönädal.

(2) Klasside avamisel ja liitmisel lähtub kool haridus- ja teadusministeeriumi vastavatest normatiivaktidest.

(3) Erandjuhtudel võib koolikohustust täita ka kodus õppides. Koduõppe korra kehtestab haridus- ja teadusministerminister määrusega.

(4) Õppeaasta algab 01. septembril, õppeperiood kestab vähemalt 175 õppepäeva.
Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

(5) Õppetöö põhivormiks on õppetund. Õppetundide arvu päevas ja nende järjekorra määrab direktori poolt kinnitatud tunniplaan. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetunni pikkus vähemalt 10 minutit.

(6) Kool koostab õppekava lähtudes riiklikust õppekavast.

(7) Õppekava ja selles tehtavad muudatused ning täiendused kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

(8) Õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja haridus- ja teadusministri poolt kinnitatute hulgast.

(9) Usuõpetuse õppimine on vabatahtlik.

(10) Koolis õpetatakse võõrkeeltest inglise ja vene keelt, võimaluste avanemisel ka teisi võõrkeeli.

(11) Kool organiseerib huvialaringe ja õppekava väliseid tegevusi lähtudes õpilaste ja vanemate soovidest ning kooli võimalustest.

(12) Koolis töötab pikapäevarühm.

(13) Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursuse kordama jätmise alused, tingimused ja korra ning põhikooli lõpueksamite korraldamise ning põhikooli lõpetamise tingimused kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.


§ 4. Õpilaskodu

(1) Kooli juures töötab kooli pidaja poolt moodustatud õpilaskodu.

(2) Õpilaskodu on kooli struktuurüksus, kus tagatakse õpilasele tema individuaalsetele vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

(3) Õpilaskodu töökorraldus põhineb haridus- ja teadusministri määrusel.

(4) Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise aluseks on õpilase vanema (eestkostja, hooldaja) taotlus. Riiklikult toetatavale kohale vastuvõtmise taotlemisel esitatakse koos vanema taotlusega õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja –teenuseid korraldava sotsiaalosakonna taotlus. Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise otsustab kooli direktor, kes taotleb õpilase vastuvõtmiseks riiklikule kohale õpilase elukohajärgse ja Lääne-Viru maavanema nõusoleku.

(5) Õpilaskodu tegevust juhib direktor.

(6) Õpilaskodu personali ülesandeks on õpilaskodu õpilaste kasvatamine, koduste õppeülesannete täitmise kontrollimine ja abistamine toimetulekul eluga õpilaskodus.

(7) Õpilase elukorraldus õpilaskodus määratakse kodukorra ja päevakavaga. Õpilaskodu päevakava täitmise tagab õpilaskodu kasvataja.

(8) Õpilaskodu kasvatustöö arvestust peetakse „Kasvatusrühma päevikus“.


§ 5. Õpilaste kohustused ja õigused

(1) Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse teatavaks õpilasele ja vanemale kooli kodukorras sätestatud korras.

(2) Õpilased on kohustatud täitma kooli kodukorra eeskirju, mille kinnitab kooli direktor kooskõlastatult õppenõukoguga ja hoolekoguga.

(3) Õpilastel on õigus:
1) saada õpetajatelt (ainealast) lisakonsultatsiooni nende üldtööaja piires;
2) asutada õpilasesindus, ühinguid, ringe, seltse ja muid liite, mille tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustaotlustega;
3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
4) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi ja seadmeid ning muud vara vastavalt kehtestatud kodukorrale;
5) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
6) saada koolist informatsiooni ja teha ettepanekuid koolikorralduse ning õpilaste õiguste kohta.


(4) Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või teevad seda tema vanemad vastavalt kooli kodukorrale.


§ 6. Koolitöötajad

(1) Koolis töötavad pedagoogid ja teised töötajad.

(2) Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. See tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle koduga. Pedagoogidena võivad töötada isikud, kellel on vastav kvalifikatsioon. Pedagooge atesteeritakse haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

(3) Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara korrasolek.

(4) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimäärusega ja töösisekorraeeskirjadega, ametijuhenditega ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

(5) Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need kooli direktor.

(6) Õpetajate ja teiste õppe-kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab kooli direktor hoolekogu poolt kinnitatud korras konkursi.

(7) Personali koosseisu määrab direktor tuginedes haridus- ja teaduasministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule ja eelarve võimalustele.

(8) Kooli pedagoogide palkade kehtestamisel lähtutakse Vinni Vallavolikogu poolt kinnitatud pedagoogide töötasustamise alustest.


§ 7. Juhtimine

(1) Kooli juhib direktor, kes
1) kannab vastutust kooli üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
2) viib koolis ellu riiklikku hariduspoliitikat;
3) tagab kooli tulemusliku töö ning sisekorra;
4) juhib kooli õppe- ja kasvatustööd ning majandus- ja finantstegevust.


(2) Kooli direktor on kooli seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele.

(3) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.


§ 8. Õppenõukogu

(1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks on koolil alaliselt tegutsev õppenõukogu.

(2) Õppenõukogu liikmeteks on pedagoogid.

(3) Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra määrab haridus- ja teadusminister määrusega.


§ 9. Hoolekogu

(1) Edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab vallavalitsus koolile hoolekogu.

(2) Hoolekogu ülesandeks on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

(3) Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.


§ 10. Lapsevanemad

(1) Lapsevanem või teda asendav isik on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused koolikohustuse täitmiseks ja õppimiseks ning hariduse omandamiseks.

(2) Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli juhtkond vähemalt üks kord aastas kokku vanemate koosoleku. Kui kolmandik klassi õpilaste vanemaid nõuab, on kooli juhtkond kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

(3) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse õpilasega koolis läbi arenguvestlus, mille üldeesmärk on õpilase arengu toetamine. Õpilasega läbiviidavast arenguvestlusest võtab osa vanem ja õpilase klassijuhataja, kaasatakse ka teisi õpetajaid ja koolitöötajaid ning vajadusel õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse esindajaid või ametiisikuid.


§ 11. Finantseerimise, majandamine ja asjaajamise alused

(1) Kooli vara moodustavad talle kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

(2) Kooli vara vallatakse, kasutatakse ja käsutatakse Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

(3) Koolil võib olla oma pangaarve.

(4) Kool saab rahalised vahendid riigi- ja kohalikust eelarvest, laekumistest sihtfondidest, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest.

(5) Kooli kulud katab kooli pidaja lähtudes koolile kinnitatud alaeelarvest.

(6) Kooli õppe-ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, dokumentides esitatavad andmed ning nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

(7) Vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul koostab kool sisehindamise aruande. Aruandes tuuakse välja kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse kooli hoolekoguga (nõukoguga) ja kooli pidajaga ning aruande kinnitab kooli direktor.


§ 12. Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kooli korraldab ja kujundab Vinni Vallavolikogu otsusel ümber Vinni Vallavalitsus:
1) ümberkujundamine toimub pärast õppeperioodi lõppu;
2) ümberkujundamisest teavitatakse haridus- ja teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, vanemaid ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.


(2) Kooli tegevus lõpetatakse Vinni Vallavolikogu otsuse alusel Vinni Vallavalitsuse poolt:
1) tegevus lõpetatakse pärast õppeperioodi lõppu;
2) tegevuse lõpetamisest teavitatakse haridus- ja teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, vanemaid ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.
§ 13. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu 14. detsembri 1999 määrus nr 44 “Roela Põhikooli nime muutmine ja põhimääruse kinnitamine” punkt 2.

(2) Määrus jõustub 02.mail 2007.
Meelis Maine
Esimees


Tiri PDF-fail (Vinni valla kodulehelt)