DOKUMENDID  –  Põhimäärus


Ferdinand von Wrangell`i nimelise Roela Põhikooli PÕHIMÄÄRUS


I Üldsätted

1. Ferdinand von Wrangell`i nim. Roela Põhikool (edaspidi Fer. v. Wrangell`i nim. RP) aadress: Järve 1, Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik, postiindeks 46602.
2. Fer. v. Wrangell`i nim. RP on Vinni Valla munitsipaalkool, mis loob õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks
3. Fer. v. Wrangell`i nim. RP eesmärgiks on isikukeskse ja kvaliteetse hariduse andmine, isamaalise ja humanistliku maailmavaate kujundamine õpilastes, hariduse väärtustamine.
4. Fer. v. Wrangell`i nim. RP ülesandeks on põhihariduse nõutaval tasemel andmine ning võimaluste loomine jätkamaks õpinguid keskhariduse või kutse omandamiseks.
5. Fer. v. Wrangell`i nim. RP juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, muudest EV seadustest ja õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
6. Fer. v. Wrangell`i nim. RP teeninduspiirkonna määrab Vinni Vallavolikogu.


II Õppe- ja kasvatuskorraldus

1. Õppekeeleks on eesti keel.
2. Fer. v. Wrangell`i nim. RP koostab oma õppekavad lähtudes riiklikest õppekavadest.
3. Õppeprogrammid ja õpikud valib õpetaja haridusministri poolt kinnitatute hulgast. Õpetajal on lubatud koostada ja kasutada valikainete õpetamiseks kooli direktori poolt kinnitatud ainekava. Kooli õppekava kinnitab direktor kooskõlastatult õppenõukogu ja hoolekoguga.
4. Usuõpetuse õppimine on vabatahtlik.
5. Fer. v. Wrangell`i nim. RP-s õpetatakse inglise ja vene keelt. Kooli võimaluste avanemisel ka teisi võõrkeeli.
6. Lähtudes õpilaste ja vanemate soovidest ning kooli võimalustest organiseerib kool huvialaringe, sealhulgas ka lastevanemate poolt tasustatavaid õppekava väliseid tegevusi.
7. Fer. v. Wrangell`i nim. RP-s on päevase õppetöövorm ja viiepäevane töönädal.
8. Õppeaasta algab 1 (esimesel) septembril ja kestab vähemalt 175 õppepäeva. Õppevaheajad ja eksamiperioodi määrab haridusminister.
9. Fer. v. Wrangell`i nim. RP-s on1.-9. klass.
9.1. Klassi täituvuse ülemine piirnorm on 36 õpilast.
9.2. Kuni 10 õpilasega klassidest moodustatakse liitklass. Liitklassis võib olla kuni 20 õpilast. Liita on lubatud 1.-4., 3.-6. ja 5.-9. klasse.
10. Koolis töötab pikapäevarühm.
11. Õppetöö põhivormiks on õppetund. Õppetundide arvu päevas ja nende järjekorra määrab direktori poolt kinnitatud tunniplaan. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetunni pikkus vähemalt 10 minutit.
12. Õpilaste hindamise, klassi ja kooli lõpetamise ning eksamite läbiviimise korra kehtestab haridusminister.
12.1. Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne "5" on "väga hea", "4" "hea", "3" "rahuldav", "2" "puudulik" ja "1" "nõrk". Esimeses ja teises klassis võib kasutada sõnalisi hinnanguid.
12.2. Õpilaste käitumist ja hoolsust hinnatakse hindega "eeskujulik", "hea", "rahuldav" või "mitterahuldav".
13. Erandjuhtudel võib koolikohustuslik laps kodus õppida. Koduõppekorra kehtestab haridusminister.
14. Oluliseks peetakse kooli traditsiooniliste ettevõtmiste järjepidevuse säilitamist (Fer. v. Wrangell`i sünni- ja surmaaastapäeva üritused, käsitöönäitused, spordivõistlused jne.)
15. Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava.
16. Kooli arengukavas määratakse:
16.1. kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
16.2. tegevuskava kolmeks aastaks;
16.3. arengukava uuendamise kord.
17. Kooli arengukava kinnitatakse vallavolikogu poolt sätestatud korras.


III Õpilaste õigused ja kohustused

1. Õpilased on kohustatud täitma Fer. v. Wrangell`i nim. RP kodukorra eeskirju, mille kinnitab kooli direktor kooskõlastatult õppenõukoguga ja hoolekoguga.
2. Õpilastel on õigus:
1) saada ainekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema üldtööaja piires;
2) õppida tervislikel põhjustel individuaalõppekava järgi;
3) andekatel õpilastel on õigus taotleda individuaalset õppekava, mille maht ületab kooli õppekava mahu;
4) saada õppeperioodiks kasutada kooli õpikuid, muud õppevahendid muretsevad lapsevanemad;
5) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolide küsimuste lahendamises;
6) luua ühendusi, klubisid, seltse, sektsioone, ringe jne, anda välja almanahhe ja kooli ajalehte, mis pole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega ning vastavalt kehtestatud korrale;
7) kasutada klassi- ja koolivälises töös tasuta oma kooli ruume, rajatisi ja õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;
8) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
9) pöörduda oma õiguste kaitseks Haridusministeeriumi järelevalveametniku, maavanema või lastekaitseorganisatsiooni poole;
10) saada õppeasutuses õppimise perioodiks õpilaspilet;
11) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta.
3. Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või teevad seda tema vanemad vastavalt kehtestatud korrale.
4. Õpilane on kohustatud:
1) osalema õppetöös;
2) õppima vastavalt oma võimetele, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
3) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, hoidma loodust;
4) täitma kooli kodukorda ja kandma vastutust selle rikkumise eest.
5. Õpilast karistatakse, kui õpilane
1) ei järgi üldkehtivaid moraali- ja käitumisnorme;
2) jätab vabatahtlikult täitmata koolikohustuse;
3) ei täida kooli kodukorra nõudeid;
4) põhjustab tahtlikult või hoolimatusest kahju kooli varale.
6. Koolil on õigus avaldada tunnustust õppetöös või tunnivälises tegevuses silmapaistnud õpilastele alljärgnevalt:
1) suuline kiitus klassi ees;
2) suuline kiitus kooli ees;
3) kirjalik kiitus õpilaspäevikus või teadetetahvlil;
4) kiituse avaldamine direktori käskkirjaga;
5) autasustamine kooli kiituskaardiga;
6) autasustamine kooli diplomiga;
7) autasustamine kiituskirjaga klassi või kooli lõpetamisel;
8) materiaalne premeerimine.
7. Õpilaste suhtes, kes ei täida kooli kodukorraeeskirju ja käitumisnorme, võib kool rakendada järgimisi mõjutusvahendeid:
1) suuline märkus õpetaja, direktori asetäitja või direktori poolt;
2) kirjalik teade õpilaspäevikus õpilase halvast käitumisest vanemale või teda asendavale isikule;
3) noomituse avaldamine direktori käskkirjaga;
4) õpilase väljakutsumine õppenõukogu või hoolekogu koosolekule;
5) õpilase väljakutsumine koos vanemaga õppenõukogu või hoolekogu koosolekule;
6) käitumishinde alandamine;
7) teatamine elukohajärgsele vallavalitsusele või politseile.
IV Koolitöötajad

1. Fer. v. Wrangell`i nim. RP-s töötavad pedagoogid, haldus- ja abitöötajad.
2. Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. See tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle koduga. Pedagoogina võivad töötada isikud, kellel on vastav haridus. Pedagoog atesteeritakse HM-i poolt kehtestatud korras.
3. Haldus- ja abitöötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara korrasolek
4. Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse ja töösisekorraeeskirjadega, ametijuhendiga ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ja muude pedagoogide teenistust reguleerivate õigusaktidega.
5. Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need kooli direktor vastavuses tööseadustega ja muude pedagoogide teenistust reguleerivate õigusaktidega.
6. Õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldab kooli direktor hoolekogu poolt kinnitatud korras konkursi.
7. Personali koosseisu määrab direktor kooskõlastatult hoolekoguga, tuginedes HM-i poolt kehtestatud miinimumkoosseisule ja arvestades kooli võimalusi.
8. Kooli pedagoogide töötasustamise alused kinnitab vallavolikogu, kusjuures õpetajate palgaastmete ja -määrade kinnitamisel arvestatakse Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsusüksuste volitatud esindajate ja õpetajate registreeritud üksuste volitatud esindajate poolt moodustatud delegatsiooni kokkulepet kooli õpetajate palga alammäärades atesteerimisel omistatavate ametijärkude lõikes. Kokkuleppe mittesaavutamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud munitsipaalkooli õpetajate palga alammääradest.


V Juhtimine

1. Kooli juhib direktor. Kooli direktor on kooli seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkurssi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.
2. Kooli koosjuhtimise koguks on õppenõukogu, hoolekogu ja õpilaste omavalitsus.
3. Direktori ülesanne on viia koolis ellu riiklikku hariduspoliitikat, tagada kooli tulemuslik töö ning sisekord, juhtida kooli õppe- ja kasvatustööd ning majandus- ja finantstegevust koos hoolekogu, õppenõukogu ja õpilaste omavalitsusega. Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele.
4. Kooli õppe- ja kasvatusküsimuste ning koolielu probleemide lahendamiseks on koolil alaliselt tegutsev õppenõukogu, mille tegevust reguleerib HM-i poolt kinnitatud põhimäärus.


VI Lapsevanemad

1. Lapsevanem või teda asendav isik on kohustatud looma lapsele kodupoolsed koolikohustuse täitmise ja hariduse omandamise tingimused.
2. Kooli ja kodu koostööks kutsub kooli juhtkond (klassijuhataja) vajadust mööda kokku lastevanemate koosoleku. Koosolek arutab õppe- ja kasvatustööd ning teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale ja hoolekogule. Kooli lastevanemate koosolekute otsused fikseeritakse protokollis.


VII Kooli finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused

1. Kooli hooned ja muu vara on munitsipaalomand, mis on antud kooli sihtotstarbelisse kasutusse ja valdusesse.
2. Kooli vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.
3. Koolil võib olla oma eelarve ning oma pangaarve.
4. Kool saab rahalised vahendid riigi- ja kohalikust eelarvest, laekumistest sihtfondidest, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest ning kooli põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest.
5. Kooli kulud katab Vinni vald. Kooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ja õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks määratakse igal aastal riigieelarvest valla- ja linnaeelarvetele sihtotstarbeline toetus, lähtudes õpilaste arvust koolis.
6. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid ning nende täitmise korra kinnitab haridusminister määrusega.
7. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilist ja finantsaruandlust Rahandusministeeriumi, vallavalitsuse ja vallavolikogu poolt kinnitatud vormidel ja tähtaegadel.
8. Kooli õppetegevuse korralduse ning taseme üle teostatakse riiklikku järelvalvet haridusministri määrusega kehtestatud korras.


VIII Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

1. Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavalitsuse poolt vallavolikogu otsuse alusel.
2. Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.
3. Kooli ümberkorraldamine võib toimuda seadusest või riiklikust regionaalpoliitikast tulenevatel juhtudel.
4. Kooli tegevus lõpetatakse seadusega ettenähtud juhtudel.
5. Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse Haridusministeeriumile ning õpilastele ja kooli personalile hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.
6. Kooli ümberkorraldamisel taotletakse uus koolitusluba.
7. Kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus õpilastele võimaluse jätkata õpinguid teises koolis.


IX Põhimääruse muutmine

1. Kooli põhimääruse muutmise võib algatada kooli direktor, õppenõukogu või järelvalvet teostav organ. Põhimääruse töötab välja õppenõukogu, selle kooskõlastab kooli hoolekogu ja kinnitab vallavolikogu.
2. Põhimäärus kinnitatakse Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.


Põhimäärus on kinnitatud Vinni Vallavalitsuses.