Roela Põhikooli Õpilaskodu


ROELA PÕHIKOOLI ÕPILASKODU TÖÖKORRALDUSE ALUSED

1. Kooli omanik moodustab kooli juurde õpilaskodu (Roela Põhikooli põhimääruse vastavasisuline muudatus kinnitatud volikogu otsusega nr. 26. aprillist 2007 a., Põhikooli ja gümnaasiumiseadus § 12 lg 4).
Õpilaskodu on kooli struktuuriüksus, kus tagatakse õpilasele tema individuaalsetele vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused. Õpilaskodu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega § 16.
Õpilaskodu on mõeldud normintellekti ja üldjuhul tavakäitumisega lastele, kelle kodudes on (ajutised) toimetuleku raskused, tingituna vanemate võimetusest tagada lastele normaalseid elu- ja õpitingimusi.
2. Kooli omaniku taotlusel ning kooskõlastatult kooli asukohajärgse maavanemaga määrab haridus- ja teadusminister maakonnas munitsipaalkooli (-koolid), mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus luuakse riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arvu nendes koolides.
3. Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise otsustab kooli direktor. Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise aluseks on:
1) õpilase vanema (eestkostja, hooldaja) taotlus või
2) sanatoorse kooli õpilaste puhul nõustamiskomisjoni otsus õpilase sanatoorsesse kooli suunamise kohta ning lapsevanema (eestkostja, hooldaja) taotlus või
3) erivajadustega õpilaste kooli õpilaste puhul nõustamiskomisjoni otsus õpilase erivajadustega õpilaste kooli suunamise kohta ning lapsevanema (eestkostja, hooldaja) taotlus või kohtumäärus õpilase kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamise kohta või
4) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud riiklikult toetatavale kohale vastuvõtmise taotlemisel õpilase vanema (eestkostja, hooldaja) taotlus koos õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisiku põhjendatud taotlusega ning õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolekuga.
4. Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4 nimetatud valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisiku põhjendatud taotluses märgitakse:
1) tähtaeg, mille jooksul õpilasele õpilaskodus elamine tuleb võimaldada;
2) puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel või muud asjaolud, mis takistavad õpilasel koolikohustuse täitmist;
3) õpilase ja vanemate (eestkostja, hooldaja) suhtes kasutusele võetud muud sotsiaalhoolekandelised abinõud koos põhjendusega, miks need ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamine ei ole võimalik;
4) õpilasele ja vanematele (eestkostjale, hooldajale) õpilase õpilaskodus viibimise ajal osutatava abi liigid ja ulatus.
4 A. Õpilaskodusse vastuvõtmisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:
1) lapsevanema (eestkostja, hooldaja) avaldus kooli direktorile;
2) põhjendatud taotlus;
3) koolipoolne iseloomustus;
4) õpilase tervisekaart;
5) väljavõte õpilasraamatust;
6) foto õpilaspileti jaoks.
5. Õpilasele võimaldatakse õppimine koolis, mille juures olevasse õpilaskodusse ta suunatakse, vähemalt ühe õppeaasta jooksul.
6. Õpilaskodus võivad õpilased elada kogu õppeaasta jooksul esmaspäevast reedeni, välja arvatud suvevaheajal. Erandjuhtudel on võimalik õpilase viibimine õpilaskodus ka nädalavahetusel.
7. Õpilaskodust võib õpilase välja arvata õpilaskodu kodukorra jämeda ja süstemaatilise rikkumise eest (omavoliline lahkumine, hulkumine, allumatus, lõhkumine, vargus, vägivallatsemine jm.).
8. Õpilaskodu tööd korraldavad kasvatajad (1 kasvataja 10-15 õpilase kohta) ja öökasvataja. Õpilaskodu kasvatajate tööaeg on 15.45–22.00, öökasvataja tööaeg 22.00–8.00. 7.30–8.00 õpilaskodu laste koolijõudmise eest vastutab öökasvataja. Pärast tundide lõppu laste õpilaskodusse saabumise eest vastutab kasvataja.
9. Õpilaskodu õpilasi toitlustatakse kooli sööklas 4 korda päevas.
10. Õppetöö toimub Roela Põhikoolis, mis asub ≈ 500 m kaugusel õpilaskodu asupaigast.
11. Vajadusel pakub kool õpilaskodu õpilastele logopeedilist ning individuaalset õpiabi ja ka parandusõpet.
12. Õpilaskodu õpilastele pakutakse võimalust tegeleda huvitegevuse ja spordiga.