DOKUMENDID  –  Kodukord


Ferdinand von Wrangell´i nimelise Roela Põhikooli KODUKORD
A . K O H U S T U S E D


1. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

- Õppetööst põhjuseta puudumine on keelatud.
- Kodustel põhjustel puudumisest teatab lapsevanem sellest klassijuhatajale. Üle 3 päeva kestvad puudumised tõestatakse arstitõendiga.
- Õppepäeva kestel võib õpilane lahkuda kooli territooriumilt vaid klassijuhataja, aineõpetaja või direktsiooni loal.
- Ülekoolilised territooriumi korrastamise ja aiatöö päevad on kohustuslikud.
- Õppimine on kooliealistele kohustuslik. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17- aastaseks saamiseni.


2. KOOLITULEK

- Kooli tullakse hiljemalt 5 minutit enne esimese tunni algust.
- Üleriided ja tänavajalatsid jäävad riietehoidu.
- Koolis ei ole kohta õppetööks mittevajalikel esemetel


3. RIIETUS

- Kooliriietus on vaba, kuid see peab olema korralik ja koolitööks sobiv ning vastama koolimaja sisetemperatuurile.
- Üleriietes üldjuhul tundi ei lubata, jalatsid ei tohi määrida kooliruumi.
- Vahetusjalanõude kandmine koolimajas ja võimlas on kohustuslik.


4. KÄITUMINE KLASSIS

- Kõik tunniplaanis ettenähtud tunnid on kohustuslikud.
- Õppetundi alustab ja lõpetab Õpetaja.
- Õpilane peab kuuletuma õpetaja korraldustele.
- Iga õpilane istub klassis kohal, mille õpetaja määrab.
- Õpilased ei viibi vahetundide ajal klassis üksinda, sellel ajal tuulutatakse kõiki klassiruume.
- Õpilane hoiab klassis olevat vara, ei sodi laudu ega tooli, ei määri ruume kus ta viibib. Õpilane koristab enda järelt ka prahi.
- Õpilase käitumine tunnis peab olema positiivselt aktiivne. Ei tohi häirida kaasõpilaste ega õpetajate tööd.
- Õpikud mida kasutame, peab hoidma, sest ka järgmine aasta tahavad teised seda kasutada, õpikud tagastatakse aasta lõpus.
- Tunnis ei kasutata esemeid mis pole õppetööks vajalikud, need võetakse Õpetaja poolt ära ja tagastatakse peale koolipäeva lõppu või vanematele.
- Tundide ajal mõjuva põhjuseta klassiruumist välja ei küsita. Tundi hilinemine või puudumine ilma mõjuva põhjuseta ei ole lubatud.


5. VAHETUND

- Vahetunnil viibivad kõik õpilased koridoris. Sel ajal võib klassis viibida ainult koos õpetajaga. Ainekabinettides õpilased ilma õpetajata viibida ei tohi.
- Koridoris ollakse rahulikult, ei häirita kaasõpilasi. Koolimajas (koridorides, klassides, treppidel ) on jooksmine keelatud. Joosta võib võimlas, kuiva ilmaga ka õues. Võimla vahetunnid on vastavatele klassidele kindlaks määratud. Tegevus võimlas on korrapidajaõpetaja kontrolli all.
- Koolimajas ei ole lubatud lärmata, kakelda, ettevaatamatult tormata. Tuleb hoida puhtust enda ümber.
- Hoidma peab enda ja kaasõpilase vara. Seda tuleb nõuda ka teistelt. Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või teevad seda tema vanemad.
- Tualettruume tuleb kasutada ainult selle ettenähtud otstarbel ja kultuurselt.
- Kooli ruumides ja alal on keelatud suitsetada, tarbida alkohoolseid jooke, narkootikume. Samuti ei või koolis alkoholi- või narkootikumijoobes viibida.
- Kaupluses käimine vahetundide ajal toimub ainult õpetaja teadmisel ja loal.
- Koolikotid peavad asuma selleks ettenähtud kohas
- Suhtlemine eakaaslaste ja täiskasvanutega peab olema viisakas.


6. KÄITUMINE SÖÖKLAS

- Sööma minnakse koos õpetajaga, kellega oli vahetult tund.
- Enne söögisaali sisenemist tuleb pesta käed.
- Söömine peab toimuma vaikselt, pinkide ja taburettidega ei kolistata, viimased asetatakse peale sööki oma kohale.
- Söömisel jälgitakse söömiskultuuri nõudeid.
- Kasutatud toidunõud viiakse selleks ettenähtud kohale.
- Einet, nõusid ja söögiriistu sööklast välja ei viida.


7. KOOLIST LAHKUMINE

- Kui tunnid on lõppenud viib õpetaja õpilased alla garderoobi.
- Pärast tunde lahkuvad kõik õpilased koolist, kui neil ei ole sel päeval täiendavat õppetööd või klassivälist üritust.
- Tundide ajal võib lahkuda vaid lahkumisloa andnud õpetaja või õppealajuhataja kirja alusel.
- Õpilasbussiga koju sõitvad õpilased täidavad pikapäevarühma õpetaja korraldusi.
- Kooli tulles ja koju minnes tuleb rangelt täita liikluseeskirju.
B . Õ I G U S E D

1. Asutada koolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega.
2. Osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises.
3. Kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe- , spordi-, tehnilisi jm. vahendeid.
4. Saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest.
5. Saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.
6. Saada õpetajatelt (ainealast) lisakonsultatsiooni nende tööaja piires.