DOKUMENDID  –  Arengukava  (27.12.2011 nr 19)


Tiri PDF-fail (149,3 KiB)

Ferdinand von Wrangell`i nimelise Roela Lasteaia-Põhikooli ARENGUKAVA
2012 – 2016


1. Sissejuhatus
Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikool (edaspidi kool) on munitsipaalkool, mille tege­vuse õiguslikuks aluseks on kooli põhimäärus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, haridusseadus, Vinni valla arengukava.
Arengukava on kooli edasiseks tegevuseks vajalik strateegiline raamdokument, mis määratleb kooli­aren­duse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuse aastani 2016 ning arengukava uuendamise korra.
Kooli arengu kavandamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest.
Kooli arengukava täiendavad igaks õppeaastaks loodav üldtööplaan, milles püstitatakse konkreetsed ülesanded jooksvaks õppeaastaks, ning kooli õppekava.
Kooli arengukava on koostatud meeskonnatööna õpetajate initsiatiivgruppide, juhtkonna ja hoole­kogu­liik­mete poolt kooli järjepideva arengu tagamiseks ning on läbi arutatud kooli hoolekogus ja õppe­nõu­ko­gus.
Arengukava eemärgiks on missioonist ja visioonist lähtuvalt prioriteetsete arenguvaldkondade mää­ratle­mine ja tegevuse kavandamine viie aasta lõikes. Arengukava jätkab eelmisel arenguperioodil saavutatu edasiarendamist, tuginedes kooli arengueeldustele, võimaluste analüüsile ja kokkulepitud tööpõhimõtetele.
Kooli arengukava kinnitamine loob positiivsed eeldused kooli töö efektiivseks planeerimiseks.
Arengukavast tuleneb kooli üldtööplaan.
Õppeaasta üldtööplaanis esitatud eesmärgid ja ülesanded tulenevad arengukava rakendamise stra­teegi­lis­test vajadustest, sisehindamisest ning õppe- ja kasvatustöö jooksvatest probleemidest.


2. Üldandmed
2.1 Asukoht ja teeninduspiirkond

Kool asub Vinni valla territooriumil. Kool teenindab õpilasi, kes on Alavere, Lepiku, Lähtse, Obja, Puka, Rasivere, Ristiküla, Rünga, Saara, Soonuka ja Tammiku küla ning Roela aleviku elanikud.

2.2 Looduskeskkond
Roela alevik koos piirnevate küladega asub Pandivere kõrgustiku idaserval. Pandivere kõrgustiku ise­loomu­likumateks mandrijää servamoodustisteks on radiaalsete ooside ahelikud. Roela- Mõdriku vall­seljak ilmestab piirkonna maastikku. Vallseljaku huvitavam osa jääbki Roelasse. Siin on tihedalt kõrvuti ja järjestikku järsuservalised kuni 25-kraadise kaldega ja kuni 17 meetri kõrgused oosid. Vallseljak on tervikuna maastikukaitseala. Roela kool on õnnelik sellise looduspärli üle: vallseljak sobib ideaalselt koolimetsaks, sportimiseks (suusatamiseks, krossijooksuks), loodustundide läbiviimiseks, uurimistöödeks ja õueõppeks.

2.3 Kooli kujunemisest
Kinnitatud andmetel on Roelas kool eksisteerinud alates 1822. a. 19. sajandi viimasel veerandil on Roelas olnud kaks kooli: valla- ja mõisakool. Mõisateenijate ja tööliste lapsed õppisid mõisakoolis (rahvakeeles Hansari koolis), mille juhatajaks oli Jüri Hansar. Praeguse koolimaja nurgakivi pandi 1. septembril 1978 ja juba 1980. a. jaanuaris alustas kool tööd uues majas. Algselt valmis hoone 464 õpilaskohaga keskkooli tarbeks. Alates 1996.a. töötab kool põhikoolina. 1. juulil 2011. a. liideti kooliga Roela Lasteaed.
Koolimaja asukoht on hea: suhteline eraldatus alevikust (tolmu- ja müravaba), korrastatud ümbrus parkmetsa koosluses ning head juurdepääsuteed.


2.4 Õpilased

Õpilaste arvu prognoos aastateks 2012-2016

Aasta20122013201420152016
Õpilaste arv5955545757
Lasteaiast kooli minevate laste arv75896


Õpetajad

NäitajaKoolisLasteaiasÕpilaskodus
Õpetajate ametikohti7,641
Õpetajate arv1231
    S.h. kõrgharidusega1121
    S.h. keskharidusega11


Õpetajate kvalifikatsioon

AtesteeritudÕpetajaid koolisLasteaiasÕpilaskodus
Vanempedagoog2
Pedagoog931
Kvalifikatsioonita1


Õpetajate vanuseline koosseis

KoolisLasteaiasÕpilaskodus
20 – 30 a1
31 – 40 a2
41 – 50 a211
51 – 60 a41
61 – 70 a31


Hetkel tuleb kooli arengu seisukohalt positiivseks hinnata järgmist:
 1. koolis töötab kvalifitseeritud ja arenemisvõimeline kaader;
 2. kool asub logistiliselt soodsas ja turvalises asukohas;
 3. koolis on õpilaskodu, kooliga on liidetud lasteaed;
 4. koolis töötavad mitmed tugisüsteemid (järeleaitamistunnid, pikapäevarühm, turvatuba, kõne­ravi, sotsiaalpedagoogi abi, parandusõpe)
 5. koolil on tublid saavutused õppetöös, huvitegevuses, kodukoha tundmaõppimises;
 6. koolil on oma muuseum, õpperajad ja traditsioonid.


3. Kooliarenduse põhisuunad aastateks 2012 – 2016
3.1 Moto

Haridus on võti tulevikku.

3.2 Missioon
Laps - õpetaja - lapsevanem – ühtsete eesmärkide nimel püüdlev meeskond parimate tulemuste saavu­ta­mi­seks. Kooli töö toetub kolmele sambale, mis on fikseeritud kooli lipu statuudis:
    õppetöö
    huvitegevus
    kodukoht

3.3 Visioon
Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaed-Põhikool on:
 1. kool, mis loob võimalused lapse arenemiseks selliseks, nagu ta suudab;
 2. kool, kus väärtustatakse õppimist ja õpetamist, kasutatakse kaasaegseid töö- ja õppe­vahen­deid;
 3. kool, mis tagab, et iga koolilõpetaja omaks teadmisi, oskusi ja kindlust omandatu elus kasutamiseks.

3.4 Väärtused
Kooli väärtused:
turvaline – väike ja rahulik kool soodsas asukohas, ohutu koolitee ja hoolivad õpetajad. Iga inimene on väärtus;
eemal linnakärast – head põhiharidust andev kool kodu lähedal;
koostöö – teotahteline, õppiv ja arenguvõimeline kollektiiv;
sõbralik – õpihimulised, mõistlikud ja rõõmsameelsed lapsed, positiivse ellusuhtumisega kollektiiv;
arenev – jätkusuutlik kool kaasaegse õpi- ja töökeskkonnaga, osalemine piirkondlikes ja rah­vus­vahe­listes projektides;
uuendustele avatud - hästi planeeritud tulevik paljude arenguvõimalustega;
renoveeritud – osaliselt remonditud, rõõmsavärvilised ja valgusküllased klassiruumid, nõuetele vas­tav koolisöökla;
professionaalsus – meie õpetajad on koolitatud ja väärtustavad meeskonnatööd. Kogemuste ja tead­miste abil aitame leida õpilastele parimad arengusuunad ja eneseteostusvõimalused;
avatus muutustele – pidev enesetäiendamine on paremate tulemuste saavutamise alus;
sõbralikkus ja koostöövalmidus – oleme sõbralik, abivalmis ja uuendustele avatud tegutsemisaldis kollektiiv. Oleme hoolivad üksteise ja meid ümbritseva keskkonna suhtes;
austus – austame iseend, kolleege, partnereid ja konkurente. Oskame ja soovime väärtustada enda ja teiste aega, tehtud tööd, saavutusi;
usaldusväärsus – selle aluseks on stabiilsus, väljakujunenud traditsioonid ja pidev areng. Julgeme olla ausad ja võtta vastutust. Tagame turvalise õpikeskkonna;
eneseanalüüsile avatud – oleme valmis oma töö tulemuslikkust märkama, teostatut analüüsima, leidma teid edasiseks arenguks, püüdma järjest paremini;
informeeritus – partnerid ja kolleegid on informeeritud kooli juhtimisest, toimimisest, põhi- ja tugi­prot­ses­side korraldusest ja sisust, samuti ootustest töö ning õppimise tulemuslikkusele ja kvali­teedile;
tasakaal – väärtustame töö ja kodu vahelist tasakaalu, siis suudab õpetaja paremini tööle ja õpi­lane õppimisele keskenduda.


4. Kooli välis- ja sisekeskkonna analüüs
4.1 SWOT analüüs


Tugevused
õpilaste vähene arv klassis
õpikeskkonna ja õppe­vahen­dite kaas­ajasta­mine
logistiliselt hea, loodus­likult kaunis ja turva­line asukoht
kvalifitseeritud, arenev kaader
logopeedi ja sotsiaal­peda­googi olemas­olu
hea koostöö huvi­gruppi­dega
söökla kuulumine koolile; tervis­lik toit
tore, üksmeelne, koostöö­valmis kollek­tiiv
head sportimis­võima­lused, suur võimla, staadioni kasuta­mise võima­lus, suusa­rajad, jalg­palli­plats
hästi organiseeri­tud ja mitme­kesine huvi­tege­vus
tugev, teotahte­line ja koos­töö­aldis juht­kond
osalemine rahvus­vahelis­tes-, vaba­riik­li­kes-, maa­kond­likes- ja kooli­sises­tes pro­jek­ti­des
koostöö oma valla kooli­dega
koolimuuseum ja õppe­rajad
kooli traditsioonide olemas­olu
olemas vajalikud tugi­süs­tee­mid
kooli propageeri­mine laste­aias
lasteaia ühenda­mine kooliga
võimalus kasutada kooli- ja laste­aia­õpeta­jate oskusi ja tead­misi ühis­üri­tuste läbi­viimi­sel
õpilaskodu edukas funktsio­neeri­mine
soe ja mugav maja
oma väikebussi olemas­olu
terviseedendus koolis
piisav arvuti­pargi ole­mas­olu õpi­las­tele (või­malus viia tunde läbi arvuti­klassis)
sidemed Ferdinand von Wrangelli järel­tuli­jatega
Nõrkused
õpilaste vähene arv
igal õpetajal pole perso­naal­arvu­tit
kooli kodu­lehe­külg vajab täien­da­mist
ei ole motiveeri­tud aine­alane lisa­töö
infovahetus pole tõhus
noorte õpeta­jate ja mees­õpeta­jate vähesus
õpilaste passiiv­sus ja huvi­puu­dus, vähene huvi õppe­töö vastu
piiratud võima­lu­sed käitu­mis­prob­lee­mide lahen­da­misel
liitklasside ole­mas­olu
lastevanemate vähene huvi kooli­elu vastu
ruumide reno­veeri­mise aeg­lane kulg
hariduslike eri­vaja­dus­tega (HEV) laste arvu suure­ne­mine
kooli buss liiga väike
klassivälise kirjan­duse puudu­mine
arvutiklassis ei ole kõik arvutid kaas­aeg­sed
Võimalused
kooli soodne asu­koht
kooli kena ja piisa­valt suur terri­toorium või­mal­dab edasi­aren­da­mist
tehnilise baasi täius­ta­mine
õpikeskkonna kaas­ajas­ta­mine
e-kooli aren­da­mine
kooli kodulehe arenda­mine (info levita­mine erine­vates keel­tes: inglise keel, vene keel)
osalemine rahvus­vahe­lis­tes, vaba­riik­li­kes, maa­konna ja kooli­sises­tes pro­jekti­des
arenguvestluste läbi­vii­mise inten­sii­vis­ta­mine
õpetajate ja kooli tööta­jate osale­mine kooli­tus­tel, õppe­käiku­del
logopeedi ja sotsiaal­peda­googi kaasa­mine õppe­prot­sessi
koostöö valla- ja sõprus­kooli­dega
koostöö erinevate huvi­gruppi­dega valla- ja maa­konna­tasan­dil
õpilaste arvu suure­ne­mine seoses aleviku rahva­arvu kasvuga
loengud, õppe­päe­vad laste­vane­ma­tele
projektide kirjuta­mine
sidemete arenda­mine Wrangelli sugu­võsa järel­tuli­ja­tega
tänuüritus tubli­dele õpi­las­tele ja nende vane­ma­tele (direk­tori vastu­võtt)
näitus kooli sümboolika aja­loost
ühtne vorm kooli esin­dava­tele lastele
Ohud
õpilaste arvu vähe­ne­mine ja liit­klas­side lisan­du­mine
logistiline asend, linnas ela­vad õpi­las­kodu lap­sed kipu­vad puu­duma
õpetajate koonda­mine seo­ses koor­muse vähe­ne­mi­sega
kooli ei tule noori peda­googe
alkoholismi, suitse­ta­mise ja narko­maa­nia levik, kuri­tege­vuse kasv
erinevad väärtus­hinnan­gud hari­du­sele
laste õiguste suure­ne­mine, kohus­tuste ja vas­tu­tuse vähe­ne­mine
HEV laste arvu suure­ne­mine
perekonna vähe­nev roll laste kas­vata­mi­sel
lasteaia mängu­välja­kut ümb­rit­seva aia puudu­mine
elanikkonna madal ela­tus­tase
probleemsed pered


4.2 Kriitilised edufaktorid
Kriitilised edufaktorid on faktorid, ilma milleta kooli edu tulevikus pole võimalik või on oluliselt piiratud.
Meie kooli kriitilised edufaktorid, mis selgitati välja analüüsi käigus, on järgmised:
 1. kooli eristumine maakonnas põhiharidust andvate koolide hulgast
  (tänapäeva üldises õpilaste arvu vähenemise olukorras leitakse võimalused omanäolisuse ja eristumise saavutamiseks nt õpilaskodu, lasteaed)
 2. kooli arendustegevus meeskonnatöös
  (kooli organisatsiooni ja juhtimise parendamisse lülituvad aktiivselt nii oma personal kui ka kõik kooliga seotud huvigrupid)
 3. personali ühtsuse, integreerituse saavutamine
  (personal tunneb üksteist ja arendab ennast pidevalt edasi; professionaalsed teadmised, oskused ja kogemus on ühisvara; toimub õppe-metoodilise info operatiivne jagamine ja
  vahetamine)
 4. ühtse õppe-metoodilise baasi loomine
  (personal mõtleb läbi õppesisu, korralduse, metoodikad, rikastab üksteist; õpilasteni jõuab õppeainetevahelise integratsiooni kvaliteetne tulemus)
 5. avalikkussuhete intensiivistamine, sotsiaalse kapitali loomine
  (suhted piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, avalikkussuhted ning koostöö- ja part­ner­lus­suhted on järjepidevad, kasutatakse erinevaid võimalusi kooli esindamiseks, kooli tööd ja arengut tuntakse igakülgselt ning info kooli tegevusest on pidev).


5. Kooli eesmärgid prioriteetsetes valdkondades aastateks 2012 – 2016
5.1 Järgida tulemusjuhtimise ja kvaliteedikontrolli põhimõtteid.
5.2 Tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks.
5.3 Luua sõbralik atmosfääri ja ühisväärtused.
5.4 Kujundada ja kaasajastada õppekeskkond.
5.5 Kindlustada kvalifitseeritud pedagoogiline kaader, mis võimaldab konkurentsivõimelise hariduse andmist.


6. Tegevuskava aastateks 2012 – 2016

Kasutatavate tingmärkide seletused


aineõpetaja KK kogu kollektiiv
DdirektorLlogopeed
DNdirektsioonSPsotsiaalpedagoog
HJhuvijuhtVvallavalitsus
ITIT spetsialistÕEõpilasesindus
JAjuhiabiÕNõppenõukogu
KJklassijuhataja


6.1 Jälgida tulemusjuhtimise ja kvaliteedikontrolli põhimõtteid

Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 Indikaatorid Täitja
Kooli üld­töö­plaani koos­ta­mine ja raken­da­mine.   X  X  X  X  X ÕN otsus ja hin­nang ÕN
Sise­kont­rolli­süs­teemi loo­mine.   X Koostada vas­tav doku­ment D, JA
Sisekont­rolli läbi­vii­mine.   X  X  X  X  X Sisekont­rolli­le­hed D, HJ, JA
Sisehinda­mise süs­teemi loo­mine (keh­tes­ta­tud korra ja tege­vus­kava järgi toi­mi­mi­ne).   X  X  X  X  X Olemas vas­tav doku­ment D, JA
Pedagoogi­dega arengu­vest­luste läbi­vii­mise korra keh­tes­ta­mine.   X  X  X  X  X Koostada vas­tav doku­ment D, JA
Personali­po­lii­tika välja­töö­ta­mine ja raken­da­mine.   X  X  X  X  X Koostada vas­tav doku­ment D, JA
Õpilasesin­duse töö­plaani koos­ta­mine ja raken­da­mine.   X  X  X  X  X Töö­plaa­nid, proto­kol­lid ÕE, HJ
Direktsi­ooni regu­laar­sed nõu­pi­da­mi­sed õpi­las­esin­du­sega (vähe­malt 1 x õppe­vee­ran­dis).   X  X  X  X  X Proto­kol­lid ÕE, D
Pedagoogi­liste aru­te­lude läbi­vii­mine (info­minu­tid, õppe­nõu­kogu koos­ole­kud, töö­koos­ole­kud).   X  X  X  X  X Süstemaa­ti­li­selt toi­mu­vad (ÕN pro­to­kol­lid) D, HJ, JA
Direktsi­ooni nõu­pi­da­mi­sed   X  X  X  X  X Süstemaa­ti­li­selt toi­mu­vad D, HJ, JA
Koolitu­sed, õppe­päe­vad ja loen­gud las­te­va­ne­ma­tele.   X  X  X  X  X Tagasi­side leht D
Koostöö hoole­ko­guga
Tuletõr­jeõp­puse päe­vad (1 x aas­tas)
  X  X  X  X  X Protokol­lid D, JA


6.2 Tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks

Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 Indikaatorid Täitja
Õppekava­nõuete täit­mise kont­roll.   X  X  X  X  X Sisekont­rolli lehed D, HJ
Õppekava aren­dus­te­ge­vus.   X  X  X  X  X ÕN proto­kol­lid D, KK
Karjääri­nõus­ta­mine, koos­töö eri­ne­vate kooli­tüü­pi­dega.   X  X  X  X  X Testid KJ, HJ
Objektiivse hin­da­mise taga­mine.   X  X  X  X  X Hindamis­ju­hend D, AÕ
Õppetöö dife­ren­tsee­ri­mine (sh töö ande­ka­te­ga)   X  X  X  X  X Koolitus D, JA
Õppetöös eri­ne­vate metoo­di­liste võima­luste kasu­ta­mine.   X  X  X  X  X Koolitus D, JA
Õppetöö kvali­teedi tõst­mi­seks enese­hin­da­mise-taga­si­side võt­mise süs­teemi raken­da­mine.   X  X  X  X  X Koostada vas­tav doku­ment D, AÕ
Õpilase toeta­mine ja moti­vee­ri­mine õppe­prot­ses­sis.   X  X  X  X  X Koolitus; Kodukord
HEV laste mär­ka­mine, õpe­ta­mine.   X  X  X  X  X Koolitus; Tugi­süs­tee­mid D, L, SP
Logopeedi ja sotsiaal­peda­googi kaa­sa­mine HEV laste õpe­ta­mi­seks.   X  X  X  X  X Tööleping; Eel­arve D, V
Konsultat­si­oonide ja järel­ai­ta­miste raken­da­mine.   X  X  X  X  X Ajakava D, AÕ
Konkursside, võist­luste, aine­nä­da­late kor­ral­da­mine (4 x aas­tas).   X  X  X  X  X Üritused HJ, AÕ
Õuesõppimise jms pro­jek­ti­põ­hise õppe­töö­vormi raken­da­mine.   X  X  X  X  X Projekt
Tugisüs­tee­mide üles­ehi­tuse ja töö­kor­ral­duse loo­mine.   X  X  X  X  X Koostada vas­tav doku­ment D


6.3 Luua sõbralik atmosfäär ja ühisväärtused

Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 Indikaatorid Täitja
Kooli sümboo­li­kaga ese­mete vormi kavan­da­mine ja ka­su­tu­sele võt­mine.   X  X  X  X  X Eelarve D, V, JA, HJ
Kooli veebi­lehe välja­aren­da­mine   X  X  X  X  X Kodulehe­külg IT
Info opera­tiivne kajas­ta­mine kooli veebi­le­hel.   X  X  X  X  X Kodulehe­külg IT, HJ, D, JA
Osalemine rah­vus­vahe­lis­tes koos­töö­pro­jek­ti­des.   X  X  X  X  X Projekti­koh­tumi­sed
e-koolile üle­mi­nek.   X Eelarve, kooli­tus D, AÕ, IT
Arengu­kava aren­dus­töö.   X  X  X  X  X ÕN protokoll D, AÕ, JA
Koolimuu­seumi töö kor­ral­da­mine.   X  X  X  X  X Fondeeritud mater­ja­lid D
Kooli kodu­korra täit­mise jäl­gi­mine.   X  X  X  X  X Kodukord; e-kool KK
Suitseta­mise, narko­maania ja alko­ho­lismi enne­tus­töö. Ter­vi­se­eden­dus.   X  X  X  X  X Loengud, pro­jek­ti­des osale­mine, üri­tu­sed KJ, HJ, SP, D
Ühisüri­tuste läbi­vii­mine koos las­te­va­ne­mate ja hoo­le­ko­guga.   X  X  X  X  X Huvitöö plaan HJ, KJ
Koostöö huvi­grup­pi­dega.   X  X  X  X  X Huvitöö plaan HJ, KJ, AÕ


6.4 Kujundada ja kaasajastada õppekeskkond

Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 Indikaatorid Täitja
Lasteaia noo­rema rühma lau­dade reno­vee­ri­mine (uued kat­ted).   X Eelarve D, JA
Õppeklas­side sisus­ta­mine uue teh­ni­kaga (DVD-mängija (1), muu­si­ka­kes­kus (1), foto- ja video­kaa­mera (2), pro­jek­tor (6), ekraan (6)).   X  X  X  X  X Eelarve D, JA, V
Õpetaja­tele aine­kabi­netti­desse ja laste­aia rüh­ma­dele perso­naal­ar­vu­tite han­ki­mine (10).   X  X  X  X  X Eelarve D, JA, V
Kunstiklassi lau­dade ost­mine (16 tk).   X Eelarve D, JA, V
Kaasaegse õppe­vara ja näit­va­hen­dite han­ki­mine.   X  X  X  X  X Eelarve D, JA, V
Õppevahen­dite ja ilu­kir­jan­duse han­ki­mine.   X  X  X  X  X Eelarve D, JA, V
Laste mängu­kesk­konna uuen­da­mine ja täien­da­mine
 • mängu­väl­ja­kule aia ehi­ta­mine
 • liiva­kas­tile juur­de­ehi­tus
 • nukunurga mööbel mõle­masse rühma
 • rütmi­pil­lid
 • loovmängu nur­gad
 • õueõppe korral­da­mi­seks väli­lauad-pin­gid
 • mänguvahen­dite valiku täius­ta­mine
 • võimlemis­va­hen­dite täien­dav soe­ta­mine
  X  X  X  X  X Eelarve D, JA, V
Inventari soetamine
 • jalanõude riiu­lid
 • riiete stan­ged ja riide­puud
 • tekid, padjad, käte­rä­ti­kud
 • toidunõud
  X  X  X  X Eelarve D, JA, V
Ruumide remont
 • klassi­ruu­mide remondi lõpe­ta­mine (eesti keel, inglise keel, alg­klas­sid, aja­lugu)
 • koridoride remont
 • võimla kapi­taal­re­mont
  X  X  X  X  X Eelarve D, JA, V


6.5 Kindlustada kvalifitseeritud pedagoogiline kaader, mis võimaldab konkurentsi-võimelise hariduse andmist

Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 Indikaatorid Täitja
Personali aren­da­mise stra­tee­gia väl­ja­töö­ta­mine.   X Koostada vas­tav doku­ment D
Koolitus­plaani väl­ja­töö­ta­mine läh­tu­valt peda­goo­gide ja kooli aren­gu­va­ja­dus­test.   X  X  X  X  X Koostada vas­tav doku­ment D, JA
Pedagoogi­dega aren­gu­vest­luste läbi­vii­mine.   X  X  X  X  X Arengu­vest­luste kokku­võt­ted D
Personali aren­gu­vest­luste läbi­vii­mine.   X  X  X  X  X Arengu­vest­luste läbi­vii­mine D, JA
Motivatsi­ooni ja tun­nus­tus-süs­teemi väl­ja­töö­ta­mine.   X Koostada vas­tav doku­ment D, JA
Pedagoo­gide vabadest ameti­koh­ta­dest teavi­ta­mine läbi kooli veebi­lehe ja Inter­neti.   X  X  X  X  X Kooli veebi­lehe­külg D, JA
Uue õpe­taja adap­teeri­mis­süs­teemi väl­ja­töö­ta­mine.   X Koostada vas­tav doku­ment D, JA
Ainevald­kon­niti ühiste töö­tu­bade ja koge­mu­ste vahe­ta­mise kor­ral­da­mine.   X  X  X  X  X Tegevus­plaan; Taga­si­si­des­ta­mine D, AÕ
Õppemater­ja­lide ja ilu­kir­jan­duse vaja­du­ste kaar­dis­ta­mine ja han­ke­ka­vade koos­ta­mine.   X  X  X  X  X Hanke­kava
Olemas­oleva õppe­vara ja ilu­kir­jan­duse and­me­baasi loo­mine ja täien­da­mine.   X  X  X  X  X Koostada vas­tav and­me­baas JA
Koolitu­selt saa­dud info ja mater­ja­lide lii­ku­mise kor­ral­da­mine.   X  X  X  X  X Koostada vas­tav mapp D, AÕ
Õppeeks­kur­si­oonide kor­ral­da­mine õpe­ta­ja­tele (1 x aas­tas)   X  X  X  X  X Eelarve D, JA, HJ, V


Prioriteetsetes valdkondades eesmärkide täitmisel saavutatakse aastaks 2016 järgmised tulemused:

TULEMUS 1

Rakendatud on tulemus- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtteid, et tagada kooli kui organisatsiooni süs­teemne ja tulemuslik toimimine.

TULEMUS 2
On tagatud õppe- ja kasvatustöö, kus õpilane on motiveeritud õppija ja tema võimetekohaseks aren­guks on loodud võimalused. Lõpetajate hea tase tagab parimad edasiõppimisvõimalused.

TULEMUS 3
Kool on jätkusuutlik ning omab head mainet ja tuntust. Lapsevanemad on koolieluga kursis ning osa­levad protsessis aktiivselt.

TULEMUS 4
Kool on pidevas arengus ning kasutab oma tööks heas korras ruume ning kvaliteetseid tehnilisi vahen­deid. Õppetööks vajalikud metoodilised vahendid on kaasaegsed ja nende hulk piisav.

TULEMUS 5
Personali planeerimise, arendamise ja koolituse kvaliteedi tõus. Töötajad tunnevad ennast teo­tahte­liste ja motiveeritutena. Õpetajad parendavad pidevalt oma metoodikaid, toimib info- ja koge­muste vahetus.


7. Arengukava uuendamise kord

Kooli arengukava kehtib kuni 31.12.2016. Arengukava täitmist analüüsitakse iga õppeaasta lõpus. Vajadusel viiakse sisse järgmise õppeaasta täiendused ja parandused, mis kinnitatakse kooli õppe­nõu­kogus.

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses:
1) muudatustega seadusandluses;
2) muudatustega õppekavas;
3) muudatustega kooli eelarves ja investeeringutes;
4) kooli õppenõukogu ja omaniku ettepanekutega.

Kooli arengukava kuulub uuendamisele määratud tähtaja möödumisel.

Uue arenguperioodi arengukava esitatakse kooskõlastamiseks:
1) Kooli õppenõukogule
2) Kooli hoolekogule
3) Vinni Vallavalitsusele

Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli erakorralise õppenõukogu protokoll nr 3, 29. november 2011

Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli pedagoogilise nõupidamise protokoll nr 3, 29. november 2011

Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 2, 29. november 2011