DOKUMENDID  –  Arengukava  (31.05.2007 nr 21)


Läbi vaadatud ja täiendatud/parandatud 2010
Ferdinand von Wrangell`i nimelise Roela Põhikooli ARENGUKAVA
2007 – 2011


Roela põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kindlaks koolitöö põhisuunad, valdkonnad ja tegevuse järgmiseks viieks aastaks. Arengukava lähtub Roela põhikooli põhimäärusest ning Vinni valla arengukavast.

Roela põhikooli missioon:
 • ühiskonnas toimetuleva, õigete väärtushinnangutega, teotahtelise ning eetilise inimese kujundamine
 • isamaaarmastuse ja kodanikutunde kasvatamine
 • teadmiste omandamine ja nende rakendamine
 • kodu ja perekonna väärtustamine
 • aktiivse eluhoiaku ning ühiskondliku aktiivsuse kasvatamine

Roela põhikooli töö toetub kolmele sambale, mis on fikseeritud kooli lipu statuudis:
 • õppetöö
 • huvitegevus
 • kodukoht

Roela põhikooli tulevikuvisioon:
 • Roelas on põhikool. Koolis töötab kvalifitseeritud kompetentne kaader
 • Kool jätkab nõuetekohase hariduse andmist, mis kindlustab põhikooli lõpetajate haridustee jätkamise Vinni-Pajusti Gümnaasiumis või teistes keskharidust andvates õppeasutustes ning ametikoolides
 • Koolis on sõbralik, vastastikku lugupidav õhkkond
 • Kasutatakse kaasaegseid töö- ja õppevahendeid
 • Jätkub aktiivne kodu-uurimistöö ning kodukandi ajaloo jäädvustamine; kooli muuseum on tuntud väljaspool Roelat
 • Keskkonnakasvatus on õppe-kasvatustöö oluline osa
 • Jätkub töö Wrangelli pärandi õpilastele ja üldsusele tutvustamisel
 • Kool püüab võimaluste piires jätkata suhteid sõpruskoolidega
 • Erivajadustega õpilastele on võimaldatud võimetekohane õppekava
 • Kooli juures töötab 15 õpilasega õpilaskodu, mis parandab nii oma vallast kui ka naaberomavalitsustest pärit õpilaste õpi- ja elutingimusi
 • Õpilastele on kindlustatud kõik võimalused aktiivseks huvitegevuseks ning vaba aja veetmiseks


Kooli põhieesmärgid lähtuvad visioonis esitatud punktidest:

1. Õppe-kasvatusprotsessi ja koolikultuuri tähtsustamine ja täiustamine

2. Kindlustamine kvalifitseeritud pedagoogilise kaadriga, mis võimaldab konkurentsivõimelise hariduse andmist

3. Kooli oma näo ning hea maine säilitamine ja parendamine

4. Sõbraliku atmosfääri ning vastastikku lugupidavate suhete säilitamine; individuaalne lähenemine õpilastele – iga laps on väärtus

5. Töökeskkonna parandamine ja õppevahendite kaasaegsemaks muutmine vastavalt materiaalsetele võimalustele:
– klassiruumide remont
– arvutipargi uuendamine


6. Aktiivse kodu-uurimistöö jätkumine

7. Rõhu asetamine keskkonnakasvatusele

8. Õpilaste füüsilise tervise tähtsustamine; õpilaste sporditegevuse toetamine ning võimaluste piires võistlustel osalemine

9. Töö jätkumine F. von Wrangelli pärandiga

10. Võimetekohase hariduse andmine erivajadustega õpilastele

11. Õpilaskodu eduka töö igakülgne toetamine ning seal elavate laste ning nende perekondade abistamine nõu ja jõuga

12. Aktiivse huvitegevuse jätkumine; laulutraditsioonide hoidmine
ROELA PÕHIKOOLI HETKEOLUKORD


Kooli üldiseloomustus ja ajalooline taust

1. Asukoht ja teeninduspiirkond
Roela põhikool asub Vinni valla territooriumil. Kool teenindab õpilasi, kes on Alavere, Lepiku, Lähtse, Obja, Puka, Rasivere, Ristiküla, Rünga, Saara, Soonuka ja Tammiku küla ning Roela aleviku elanikud.

2. Looduskeskkond
Roela alevik koos piirnevate küladega asub Pandivere kõrgustiku idaserval. Pandivere kõrgustiku iseloomulikumateks mandrijää servamoodustisteks on radiaalsete ooside ahelikud. Roela-Mõdriku vallseljak ilmestab piirkonna maastikku. Vallseljaku huvitavam osa jääbki Roelasse. Siin on tihedalt kõrvuti ja järjestikku järsuservalised kuni 25 kraadise kaldega ja kuni 17 meetri kõrgused oosid. Vallseljak on tervikuna maastikukaitseala. Roela Põhikool on õnnelik sellise looduse pärli üle: vallseljak sobib ideaalselt koolimetsaks, sportimiseks – suusatamiseks, krossijooksuks –, loodustundide läbiviimiseks, uurimistöödeks ja õueõppeks.

3. Kooli kujunemisest
Kinnitatud andmetel on Roelas kool eksisteerinud alates 1822.a. 19. sajandi viimasel veerandil on Roelas olnud kaks kooli: valla- ja mõisakool. Mõisateenijate ja -tööliste lapsed õppisid mõisakoolis (rahvakeeles Hansari koolis), mille juhataja oli Jüri Hansar. Praeguse koolimaja nurgakivi pandi 1. septembril, 1978 ja juba 1980.a. jaanuaris alustas kool tööd uues majas. Algselt valmis hoone 464 õpilaskohaga keskkooli tarbeks. Alates 1996.a. töötab kool põhikoolina ning praegu on õpilasi saja ringis. Koolimaja asukoht on hea: suhteline eraldatus alevikust (tolmu- ja müravaba), korrastatud ümbrus parkmetsa koosluses ning head juurdepääsuteed.


Üldandmed ja hetkeseis

Õpilased
2010. aasta alguses on kooli õpilaste arv 75, 38 tüdrukut ja 37 poissi. Õpilaste arv väheneb jätkuvalt ja pidevalt.

Õpilaste arv/prognoos aastateks 2007-2011:
Aasta20072008200920102011
Õpilaste arv9590786667

Klassikomplektide arv 2007 – 2011 on 7.Õpetajad


Õpetajate arv14
Haridus


Akadeemiline kraad
Pedagoogiline kõrgharidus Keskharidus
12 1 (kõrgharidus omandamisel)
+1 (mittepedag. haridusega, IT spetsialist)
.
Bakalaureus Magister
91 + 2 (omandamisel)

AmetijärkPedagoog Vanempedagoog
104

SuguNaine Mees
113SWOT analüüsTugevused Nõrkused
Looduskaunis keskkond
Täielikult komplekteeritud pedagoogiline kaader
Sõbralik atmosfäär
Õpilassõbralik õhkkond
Hea koostöö rahvamaja ja noortemajaga
Hea koostöö korrakaitsega
Hästi korraldatud klassiväline töö (sport, muusika)
Hästisisustatud arvutiklass
Väga hea renoveeritud söökla ning maitsvad toidud
Soe ja mugav maja
Oma väikebussi olemasolu
Hea varustatus tehniliste õppevahenditega
Head tingimused õpilaste ja õpetajate tööks
Nõuetekohane alarm- ja tuletõrjesüsteem
Vähenev õpilaste arv
Liitklasside olemasolu
Nõuetele mittevastav valgustus mimetes klassiruumides
Renoveerimata ruumide olemasolu
Vähene andekate laste arv, mis raskendab edu saavutamist olümpiaadidel ja konkurssidel
.
Võimalused Ohud
Õpilaskodu olemasolust tulenev õpilaste lisandumine
Ettevõtluse arenemine piirkonnas suurendaks elanike arvu, mis tooks kooli uusi õpilasi
Looduskaunis koht ja linna lähedus, mis võib meelitada perekondi piirkonda
Tõhusam töö andekate õpilastega paremate tulemuste saavutamiseks olümpiaadidel ja konkurssidel
Tõhusama töö tulemusena kooli lõpetajate edukas haridustee jätkamine gümnaasiumis ja ametikoolis
Madal iive
Elanike arvu vähenemine piirkonnas
Kodude kohatine huvipuudus hariduse suhtes
Vägivalla kasv ühiskonnas
Õpetajaskonna osalisest vananemisest tingitud kaadripuudus
Õpilaste arvu vähenemisest tingitud oht liitklasside lisandumiseks ning põhikooli hääbumiseks


TEGEVUSKAVA 2007 – 2011

1. Eestvedamine ja juhtimine1.1 Eestvedamine

1.2 Strateegiline juhtimine
1.2.1 Arengukava ja selle tegevuskava väljatöötamine ja kinnitamine

1.2.2 Arengukava täiendamine, parandamine

Veebr. 2007 – apr. 2007igal aastal
2. Personalijuhtimine2.1 Personalivajaduse hindamine
2.2 Personali värbamine
2.3 Personali kaasamine ja toetamine
2.4 Personali arendamine
2.5 Personali hindamine ja motiveerimine

pidev
3. Koostöö huvigruppidega3.1 Koostöö kavandamine
3.2 Huvigruppide kaasamine
3.3 Huvigruppidega koostöö hindamine
1× aastas õ-a algul ja lõpul
4. Ressursside juhtimine4.1 Eelarveliste ressursside juhtimine
4.2 Materiaal-tehnilise baasi arendamine20072008200920102011
4.2.1 Arvutiklassi renoveerimine ja mööbli uuendaminexx
4.2.2 Arvutipargi uuendamine (9 uut arvutit)xx
4.2.3 Õpetajate toa renoveeriminex
4.2.4 Koolimaja akende vahetaminex
4.2.5 Kantselei renoveeriminex
4.2.6 Muusikaklassi koolilaudade ja toolide väljavahetaminex
4.2.7 Õpilaskodu väljaehitaminex
4.2.8 Koolimaja 2.korruse koridori renoveerimine x
4.2.9 Bioloogiaklassi remont x
4.2.10 Alarmsüsteemi (+ tuletõrje) välja- ehitamine x
4.2.11Võimla valgustuse välja- vahetamine; lae ja seinte värvimine x
4.2.12 Muusikaklassi renoveerimine x
4.2.13 Inglise keele klassi renoveerimine ja mööbli uuendamine x
4.2.14 Direktori kabineti üleviimine, uute ruumide remont x
4.2.15 Ajalooklassi remont ja mööbli uuendamine x
4.2.16 Ühe algklassi remont x
4.2.17 Matemaatikaklassi remont x
4.2.18 Võimla põranda uuendamine x
4.2.19 Kahe algklassi remont x
4.2.20 Eesti keele klassi remont; mööbli vahetus x4.3 Inforessursside juhtimine

4.4 Säästlik majandamine ja keskkonnahoid

täidetud


täidetud


täidetud

täidetud

täidetudtäidetud


täidetud

rahapuudusel täitmata

täidetudtäidetud


rahapuudusel täitmata

täidetud

rahapuudusel renoveerimata;
õpilaslauad uute vastu vahetatud

rahapuudusel täitmata


?


täidetud


täidetud


osaliselt täidetud

täidetud


täidetudPidev

Pidev
5. Õppe- ja kasvatusprotsess5.1 Õpilase areng

5.2 Õppekava
5.2.1 Uuendatud õppekava rakendamine

5.3 Õppekorraldus-ja meetodid
5.3.1 Kaasaegsete meetodite rakendamine ja sellealastel koolitustel osalemine
5.3.2 Õpilaskodu rajamine. Ja sellega kaasnevate muudatuste ja ümberkorralduste sisseviimine

5.4 Väärtused ja eetika
5.4.1 Kooli põhiväärtuste rõhutamine ja hoidmine
5.4.2 Koolikultuuri parandamine ja arendamine
5.4.2.1 Koolivormi elemendi (elementide) kasutuselevõtt

5.4.3 Koolitraditsioonide hoidmine ja tutvustamine


5.5 Huvitegevus

Prioriteedid

– Muusikaline kasvatus
— esinemiskultuuri kasvatamine

— ansamblite/solistide juhendamine

— kooritraditsioonide jätkamine
– Sport
— korvpall

— kergejõustik

— suusatamine
– Käsitöö

– Kunstiõpetus2007-2008Pidev

2007


Pidev

2008
täidetud
Pidev
6. Välissuhted6.1 Rahvusvaheline koostöö
6.1.1 Comeniuse projektist “Elu mitmekesisus” osavõtt
3-aastane projekt lõpetatud


6.1.2 Osalemine Kesk-Läänemere INTERREG IV projektis VOMARE

2004-2010


2008-2011
täidetud
7. Projektid Eestis7.1 "Tere, kevad" – 2-5 kl
7.2 Ökokratt
2008-2011
2008-2011ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

Kooli arengukava koostamine, kinnitamine ja muutmine toimub vastavalt Vinni Vallavolikogu kinnitatud korrale.

Kooli arengukava ning selles tehtavad muudatused kiidetakse eelnevalt heaks kooli õppenõukogus ja hoolekogus.

Arengukava vaadatakse läbi 1 kord aastas esimese õppeveerandi algul ning vajadusel viiakse sisse täiendused ja parandused. Igaks õppeaastaks koostatakse arengukavast lähtuv üldtööplaan.
Tiri PDF-fail (Vinni valla kodulehelt; algversioon muutmata kujul)